::
Wiadomość dodana przez: admin (2013-06-25 18:13:15)

Tureckie Stowarzyszenie na rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?"<strong></strong>&nbsp;zwi?zku z przyznaniem przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu&nbsp;pn.: "LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2013".<p>serdecznie&nbsp;zaprasza dzieci i m?odzie? pochodz?ce&nbsp;z rodzin zagro?onych uzale?nieniem do udzia?u&nbsp;w&nbsp;bezp?atnej wyjazdowej formie wypoczynku wakacyjnego po??czonej z warsztatami socjoterapeutycznymi w terminie od 26.06.2013r. do 06.08.2013r.</p><p>Bli?sze informacje mo?na uzyska? w siedzibie Stowarzyszenia<br>ul. Koni?ska 2<br>62-700 Turek<br>63 278 50&nbsp;52</p><br>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=76