:: Letnia Akademia Socjoterapii 2013
Wiadomość dodana przez: admin (2013-06-25 18:03:04)

Tureckie Stowarzyszenie na rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?"<strong></strong>&nbsp;zwi?zku z przyznaniem przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu&nbsp;pn.: "LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2013".<p>zaprasza&nbsp;zainteresowanych&nbsp;do wspó?pracy w zakresie ?wiadczenia us?ug polegaj?cych na:<br></p><ul><li>zapewnieniu&nbsp;wypoczynku wakacyjnego (11 dób) dla 30 uczestników w miejscowo?ci nadmorskiej w terminie 26.07.2013r. - 06.08.2013r.</li><li>zapewnieniu&nbsp;transportu uczestnikom (w czasie pobytu min. 2 wycieczki)</li><li>zakupu us?ug sportowo &#8211; rekreacyjnych&nbsp;</li><li>prowadzeniu&nbsp;podczas wyjazdu&nbsp;zaj?? socjoterapeutycznych dla dzieci i m?odzie?y (przez dwóch prowadz?cych)</li><li>zapewnieniu&nbsp;opieki wychowawczej dla uczestników Letniej Akademii Socjoterapii</li></ul><p>Oferty nale?y sk?ada? osobi?cie lub e-mailem na adres:&nbsp;<a href="mailto:dajmyszanse@wp.pl">dajmyszanse@wp.pl</a>&nbsp;do 10.07.2013r. w??cznie</p>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=75