:: Warto pomaga?
Wiadomość dodana przez: admin (2012-09-03 14:43:17)

<span style="text-align:justify"><strong></strong></span><div style="text-align:justify">Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221; serdecznie dzi?kuje wszystkim podatnikom za przekazanie 1% podatku w 2011r na potrzeby dzieci z Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Turku.</div><strong style="text-align:justify"></strong><strong style="text-align:justify"><br>Dzi?ki Pa?stwa pomocy,</strong><div style="text-align:justify"> z zebranej kwoty zosta? dofinansowany wypoczynek wakacyjny dla podopiecznych DDiM. Nasze Stowarzyszenie dzi?ki statusowi po?ytku publicznego mo?e gromadzi? ?rodki na koncie1 % i wspomaga? dzieci poprzez ró?ne formy dzia?a?, na których sfinansowanie nie sta? placówki.W sierpniu stowarzyszenie zorganizowa?o 10 dniowy wyjazd wakacyjny </div><span style="text-align:justify">(20.08.- 29.08.2012r.)</span> w Bieszczady dla 30 wychowanków pod nazw? <br><strong style="text-align:justify">Letnia Akademia Socjoterapii 2012</strong><span style="text-align:justify">.</span><div style="text-align:justify"> Ta forma wypoczynku po??czona z oddzia?ywaniami socjoterapeutycznymi by?a dla dzieci ?wietn? form? rekreacji i terapii. Wyjazd wspó?finansowany by? ze ?rodków Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego (dotacja przyznana stowarzyszeniu w ramach og?oszonego konkursu). Ze ?rodków 1% przeznaczono kwot? 6440z?. Pobyt w malowniczych Bieszczadach w o?rodku o wysokim standardzie (2 osobowe pokoje, wyposa?one w telewizor, ?azienk?, elegancko podane i smaczne posi?ki), otoczony pi?knym pasmem zieleni z placem zabaw, miejscem na grilla i ognisko z licznymi turystycznymi i rekreacyjnymi atrakcjami to mnóstwo pozytywnych emocji, mi?ych wspomnie?, które stanowi? dla dzieci skrzywdzonych przez los rekompensat? dla ich trudnych do?wiadcze? ?yciowych, odskoczni? od codziennych zmartwie?. Oto niektóre z atrakcji: przeprawy przez górskie potoki w tajemniczych dolinach po??czone z grami terenowymi-Bieszczady Challenge, przeja?d?ki sprawno?ciowe po torze Segway, zjazdy po linie,wspinaczki na ?ciance, jazda quadami, p?ywanie na pontonach w poszukiwaniu skarbów, ekstremalne przeja?d?ki motorówk? po Zbiorniku Soli?skim a tak?e wycieczki z przewodnikiem w Po?oniny i w?drówki szlakiem Soliny i Sanu.Nasze dzieci zdoby?y certyfikaty potwierdzaj?ce bieszczadzkie sprawno?ci pod okiem do?wiadczonych instruktorów. Mog?y poczu? si? przez to w pe?ni docenione, dowarto?ciowane, zauwa?one. Takie wakacje to dla nich ma?y u?miech losu.</div><strong style="text-align:justify"> <br>Serdecznie dzi?kujemy !!!</strong> <p>Liczymy na Pa?stwa pomoc w nast?pnych latach podatkowych!!!</p> <p style="text-align:right">Z powa?aniem<br>Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny<br>&#8222;Dajmy Szans?&#8221;</p> <p><br> </p>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=55