:: Zanim b?dzie za pó?no
Wiadomość dodana przez: admin (2012-05-21 16:39:54)

Tureckie Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" zaprasza rodziny znajduj?ce si? w kryzysie do udzia?u w projekcie&nbsp; <p>&#8222;<strong>ZANIM B?DZIE ZA PÓ?NO&#8221; <br>-PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO &#8211; TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZIN ZNAJDUJ?CYCH SI? W SYTUACJI KRYZYSU W FORMIE TERAPII RODZIN.</strong></p><p>Udzia? w terapii jest bezp?atny.&nbsp;</p><p>Projekt realizowany jest od 02.05.2012 do 10.12.2012r.<br> i wspó?finansowany jest ze ?rodków Wojewody Wielkopolskiego.<br><strong></strong> </p>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=51