:: "SPRÓBUJ INACZEJ ?Y?"
Wiadomość dodana przez: admin (2011-09-09 15:31:55)

<h3 style="font-weight:normal;text-align:center">Tureckie Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny <br>&#8222;DAJMY SZANS?&#8221; zaprasza do wzi?cia udzia?u w projekcie wspó?finansowanym przez Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego </h3> <h3 style="text-align:center">&#8222;<strong>SPRÓBUJ INACZEJ ?Y?&#8221;</strong></h3> <h3 style="font-weight:normal;text-align:center">- PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH DZIA?A? NA RZECZ DZIECI I M?ODZIE?Y ZAGRO?ONYCH UZALE?NIENIEM W FORMIE CYLKU ZAJ?? PROFILAKTYCZNYCH I KULTURALNO SPORTOWYCH</h3> <p style="text-align:center">w okresie od 01.09.2011r. do 31.12. 2011r.</p> <p style="text-align:center">Udzia? w projekcie jest bezp?atny.</p>

<p>Celem zaj?? profilaktycznych dla dzieci i m?odzie?y b?dzie<strong> </strong>poprawa spo?ecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i m?odzie?y pochodz?cym z rodzin zagro?onych wykluczeniem oraz zapobie?enie ich marginalizacji i niedostosowaniu spo?ecznemu poprzez:</p> <ul><li><p>dostarczenie informacji o substancjach szkodliwych , poznanie przyczyn, skutków i nast?pstw za?ywania ?rodków psychoaktywnych, poznanie modelu funkcjonowania rodziny uzale?nionej, ról pe?nionych przez cz?onków rodzin, przedstawienie mechanizmu uzale?nienia i wspó?uzale?nienia,</p> </li><li><p>rozwijanie poczucia w?asnej warto?ci: dostarczanie prze?y? wzmacniaj?cych, podnoszenie samooceny, dostrzeganie mocnych stron, uczenie postaw akceptuj?cych siebie. </p> </li><li><p>u?wiadamianie uczu? tj. rozwijanie umiej?tno?ci dostrzegania uczu?, werbalizowania, wyra?ania, poznawania przyczyn i skutków trudnych uczu?.</p> </li><li><p>rozwijanie umiej?tno?ci samokontroli emocjonalnej</p> </li><li><p>rozwijanie empatii</p> </li><li><p>rozwijanie umiej?tno?ci prawid?owej komunikacji</p> </li><li><p>rozwijanie umiej?tno?ci redukowania napi??</p> </li><li><p>rozwijanie poczucia w?asnej warto?ci: dostarczanie prze?y? wzmacniaj?cych, podnoszenie samooceny, dostrzeganie mocnych stron, uczenie postaw akceptuj?cych siebie. </p> </li><li><p>nabycie umiej?tno?ci rozwi?zywania konfliktów w rodzinie i w ?rodowisku,</p> </li><li><p>nabycie umiej?tno?ci asertywnego wyra?ania w?asnych uczu?, opinii i postaw.</p> </li></ul>


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=43