:: Program korekcyjno - Edukacyjny PARTNER
Wiadomość dodana przez: admin (2011-09-02 17:24:35)

<p>Powiat Turecki wraz z Tureckim Stowarzyszeniem na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221; w ramach Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosuj?cych Przemoc w Rodzinie" finansowanego ze ?rodków Wojewody Wielkopolskiego informuje, ?e </p> <p><strong>w terminie od 30.08.2011r. do 19.12.2011r. b?dzie realizowany </strong> </p> <p><strong>Program Edukacyjno-Korekcyjny Dla Sprawców Przemocy PARTNER.</strong><br>Celem g?ównym programu jest przede wszystkim redukcja zachowa? agresywnych, kszta?towanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialno?ci za pope?nione czyny zwi?zane z przemoc?.</p> <p><strong>CELE SZCZEGÓ?OWE PROGRAMU: </strong> </p> <p> 1. Ograniczenie problemu przemocy domowej poprzez powstrzymanie osoby stosuj?cej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem.</p> <p> 2.Uzyskanie przez sprawc? ?wiadomo?ci w?asnych przemocowych zachowa? wobec cz?onków rodziny: u?wiadomienie sprawcy, czym jest przemoc, rozwijanie umiej?tno?ci samokontroli i wspó??ycia w rodzinie, rozpoznanie przez sprawc? sygna?ów ostrzegawczych zapowiadaj?cych zachowania przemocowe.</p> <p> 3.Nauka umiej?tno?ci s?u??cych rozwi?zywaniu konfliktów bez u?ycia agresji i konstruktywnego wyra?ania uczu?.</p> <p> 4.Promocja pozytywnych postaw, zdrowego stylu ?ycia, trze?wo?ci i abstynencji <br>w rodzinie, a w szczególno?ci poczucia odpowiedzialno?ci za w?asne czyny.</p> <p> 5.U?wiadomienie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz kszta?towanie umiej?tno?ci w zakresie wychowywania dzieci bez u?ywania przemocy.</p> <p><strong>ADRESACI</strong></p> <p>Program adresowany jest do osób stosuj?cych przemoc zarówno kobiet, <br>jak i m??czyzn z terenu powiatu tureckiego, w tym:<br>- skazanych za czyny zwi?zane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których s?d warunkowo zawiesi? wykonanie kary, zobowi?zuj?c ich do uczestnictwa w programie; <br>- kobiet i m??czyzn, którzy maj? ograniczon? w?adz? rodzicielsk? lub s? jej pozbawione <br>w wyniku zaniedba? i nie wype?niania funkcji rodzicielskich; <br>- osób stosuj?cych przemoc w rodzinie, które zako?czy?y terapi? uzale?nie? od alkoholu <br>lub narkotyków; <br>- osób, które same zg?osz? si? do uczestnictwa w programie lub zostan? skierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników o?rodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzi??y wiadomo?? o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbli?szych.<strong> </strong></p> <p> <br> </p> <p> <strong>MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU</strong></p> <p>Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221; <br>w Turku, ul. Koni?ska 2, 62-700 Turek</p> <p>tel 725 408 021, fax 63 289 10 53<br><a href="http://www.dajmyszanse.turek.pl/">www.dajmyszanse.turek.pl</a>, <a href="mailto:dajmyszanse@wp.pl">dajmyszanse@wp.pl</a></p> <p><br> </p>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=42