::
Wiadomość dodana przez: admin (2011-03-24 10:27:06)

 <p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">W dniach od 31.01.2011r. do 09.02.2011r odby? si? wyjazd feryjny po??czony z oddzia?ywaniami socjoterapeutycznymi do miejscowo?ci Brenna k/Wis?y.Stowarzyszenie pozyska?o ?rodki finansowe z Urz?du Marsza?kowskiego w Pozaniu na realizacj? projektu &#8222;ZIMOWA AKADEMIA SOCJOTERAPII&#8221;</p><p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">W wyje?dzie bra?y udzia? wychowankowie Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Turku &#8211; 27 dzieci, Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Nowym ?wiecie &#8211; 2 dzieci oraz 6 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Ogorzelczynie.</p><p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Wyjazd dzieci z DDiM w Turku by? mo?liwy dzi?ki pozyskaniu ?rodków finansowych (odp?atno?? za 1 uczestnika 300z?) od sponsorów : UNION KNOPFF z TURKU, FIRMIE PANA ZESIUKA ,FIRMIE &#8222;BIOPROTEN&#8221; Z KRZYMOWA i PA?STWU KASZCZY?SKICH Z KO?A, którym jeste?my bardzo wdzi?czni.</p><p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Dzieci prze?y?y niezapomniane chwile. Sp?dzi?y efektywnie czas wolny w akrakcyjnych warunkach klimatycznych.Uczy?y si? pod okiem instruktora jazdy na nartach, snwbordzie, je?dzi?y na ?y?wach, zje?d?a?y na sankach, korzysta?y z lekcjii nauki p?ywania na krytym basenie w Wi?le. Dzi?ki organizowanych wycieczkom zwiedzi?y Wis??, Koniaków, Istebn?, by?y w Chlebowej Chacie w Ma?ych Górkach, wje?d?a?y kolejk? linow? na Czantori?. Uczestniczy?y tak?e w zaj?ciach socjoterapeutycznych, których realizacja przyczyni?a do poprawy funkcjonowania spo?eczno emocjonalnego uczestników.</p><p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Dzieci wróci?y z wyjazdu bardzo zadowolone i pe?ne wra?e?.</p>
adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=37