:: Pewniejsze jutro
Wiadomość dodana przez: admin (2010-11-20 11:26:24)

<p style="LINE-HEIGHT: normal" class="MsoBodyText2"><b><span style="FONT-FAMILY: "> </span></b></p><h3 style="MARGIN: auto 0cm"><span style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 13.5pt">Szanowni Pa?stwo,<p /></span></h3><h3 style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: auto 0cm"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221; <br />wraz z Tureck? Izb? Gospodarcz? serdecznie zapraszaj? do udzia?u w projekcie </span><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 13.5pt"><p /></span></h3><h3 style="TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: auto 0cm"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 11.0pt">pt. &#8222;</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">PEWNIEJSZE JUTRO</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 11.0pt"> <br />&#8211; kompleksowe wsparcie m?odzie?y zagro?onej wykluczeniem spo?ecznym z terenu powiatu tureckiego&#8221;. </span><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 13.5pt"><p /></span></h3><h3 style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: auto 0cm"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Projekt wspó?finansowany jest przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Dzia?ania 7.2 ,,Przeciwdzia?anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo?ecznej&#8221;, Poddzia?anie 7.2.1 &#8222;Aktywizacja zawodowa i spo?eczna osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym&#8221; Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 13.5pt"><p /></span></h3><h3 style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.35pt; MARGIN: auto 0cm auto 0.05pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-size: 13.5pt">Termin realizacji: 01.11.2010r. - 30.11.2011r.<p /></span></h3><h3 style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: auto 0cm"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 13.5pt">Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywno?ci zawodowej oraz integracji spo?ecznej osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym oraz otoczenia tych osób, a co za tym idzie wzrost jako?ci kapita?u ludzkiego i zmniejszenie obszaru wykluczenia spo?ecznego.<p /></span></h3><h3 style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.4pt; MARGIN: auto 0cm"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Uczestnikami projektu mo?e by? m?odzie? w wieku 15-25 lat zagro?ona wykluczeniem spo?ecznym (tj. z rodzin patologicznych i po do?wiadczonej przemocy rodzinnej, m?odzie? opuszczaj?ca placówki opieku?czo-wychowawcze, maj?ca problemy <br />z integracj? zawodow? i spo?eczn?) oraz osoby bezpo?rednio pracuj?ce z osobami zagro?onymi wykluczeniem spo?ecznym (pracownicy pomocy spo?ecznej i placówek opieku?czych), zamieszkuj?ce teren powiatu tureckiego. </span><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 13.5pt"><p /></span></h3><h3 style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 33.15pt; MARGIN: auto 0cm"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 11.0pt">W ramach projektu przewidziano indywidualn? terapi? psychologiczn?, warsztaty psychoedukacyjne i zawodowe dla m?odzie?y w wieku 15-25 zagro?onej wykluczeniem spo?ecznym oraz poradnictwo zawodowe dla otoczenia osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym w zakresie: diagnozy przemocy rodzinnej i pierwszej interwencji w sytuacjach kryzysowych a tak?e zasad udzielania wsparcia psychologicznego m?odzie?y i rodzinom do?wiadczaj?cym przemocy. Terapia b?dzie skupia?a si? na wsparciu uczestników poprzez niwelowanie skutków emocjonalnych do?wiadczonej przemocy, podniesieniu poczucia w?asnej warto?ci i nauczeniu samodzielnego radzenia sobie z kryzysami. Z kolei warsztaty psychoedukacyjne i zawodowe maj? na celu przygotowanie uczestników do wej?cia na rynek pracy a tak?e przyczyni? do integracji spo?ecznej.</span><span style="FONT-WEIGHT: normal"><p /></span></h3><h3 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: auto 0cm 0pt" align="center"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 13.5pt">W razie pyta? uprzejmie prosimy o kontakt <br />z Tureckim Stowarzyszeniem na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221;<br />ul. Koni?ska 2, tel. (63) 278-50-52, e-mail: dajmyszanse@wp.pl<br />oraz <br />z Tureck? Izb? Gospodarcz?<br />ul. </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: DE" lang="DE">Kaliska 47, tel. (63) 289-18-89, e-mail: biuro@tig.turek.pl.<p /></span></h3><h3 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: auto 0cm" align="center"><span style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: DE" lang="DE"> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-size: 13.5pt">Rekrutacja <p /></span></h3><h3 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: auto 0cm 13.5pt" align="center"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 13.5pt">prowadzona b?dzie przez Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221;<p /></span></h3><p style="LINE-HEIGHT: normal" class="MsoBodyText2"><span style="FONT-FAMILY: "Times New Roman"; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-language: AR-SA">Udzia? w projekcie jest BEZP?ATNY</span><span style="FONT-FAMILY: "Times New Roman"; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: PL; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-language: AR-SA">!</span></p>

 


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=33