:: Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010
Artykuł dodany przez: admin (2011-05-25 13:07:38)

T u r e c k i e S t o w a r z y s z e n i e n a R z e c z P r z y w r a c a n i a R o d z i n y<br>&#8222;D a j m y S z a n s ?&#8221;<br><br>ul. Koni?ska2, 62-700 Turek, tel:0 63 278 50 52, fax:0 63 289 10 53, www.dajmyszanse.turek.pl<br>__________________________________________________________________________________________<br><br>Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010<br><br>Nazwa fundacji jej siedziba i adres, dat? wpisu w Krajowym Rejestrze S?dowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotycz?ce cz?onków zarz?du stowarzyszenia (imi? i nazwisko wed?ug aktualnego wpisu w rejestrze s?dowym i adres zamieszkania) oraz okre?lenie celów statutowych stowarzyszenia<br><br>Pe?na nazwa:<br><br>Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221;<br><br>Adres (siedziba):<br><br>ul. Koni?ska 2<br><br>62-700 Turek<br><br>Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym:<br><br>Nr KRS: 0000047365<br><br>REGON:311111836<br><br>NIP:6681759030<br><br>Zarz?d:<br><br>Ewa Andrzejczak &#8211; prezes<br><br>ul Wyszy?skiego 12<br><br>62-700 Turek<br><br>Ma?gorzata Krzesi?ska &#8211; wiceprezes<br>ul Dworcowa 6<br><br>62-700 Turek<br><br>Ewa Kosmowska &#8211; skarbnik<br><br>Os. Wyzwolenia 1/104<br><br>62-700 Turek<br><br>Anna Ja?kiewicz &#8211; sekretarz<br><br>Os Wyzwolenia 13/20<br><br>62-700 Turek<br><br>Aldona Szymanowska - Matusiak<br><br>ul. Os.Wyzwolenia 10/32<br><br>62-700 Turek<br><br>Celem Stowarzyszenia jest:<br><br> udzielanie pomocy i wsparcia spo?ecznego oraz psychicznego dzieciom i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdzia?anie poczuciu bezradno?ci i osamotnienia,<br><br> wyrównywanie szans edukacyjnych i spo?ecznych dzieci i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajduj?cych si? w trudnej sytuacji ?yciowej,<br><br> pomoc rodzinie w realizacji zada? wychowawczych i opieku?czych, a szczególnie rodzinom znajduj?cym si? w sytuacji kryzysu,<br><br> przeciwdzia?anie patologiom spo?ecznym i uzale?nieniom w?ród dzieci i m?odzie?y z grup ryzyka,<br><br> ochrona i promocja zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,<br><br> inicjowanie i organizowanie dzia?a? promuj?cych zdrowy styl ?ycia, twórcz? aktywno??, uczestnictwo w kulturze oraz aktywny wypoczynek,<br><br> upowszechnianie i rozwijanie postaw i warto?ci humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych umo?liwiaj?cych dzieciom i m?odzie?y uczestnictwo w ?yciu kraju, spo?ecze?stwa i ?rodowiska,<br><br> organizowanie dzia?a? pomocowych na rzecz osób niepe?nosprawnych,<br><br> stworzenie organizacyjnych form dzia?alno?ci samopomocowej m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych na rzecz innych osób.<br><br>Zasady, formy i zakres dzia?alno?ci statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a tak?e opis g?ównych zdarze? prawnych w jej dzia?alno?ci o skutkach finansowych<br><br>Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:<br><br> prowadzenie placówek opieku?czo-wychowawczych,<br><br> prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz pomocy specjalistycznej dla dzieci i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych,<br> 3. adzenie dzia?alno?ci terapeutycznej, edukacyjnej i informacyjnej dla rodziców,<br><br> organizowanie i udzielanie pomocy specjalistycznej i socjalnej rodzinom wychowanków i by?ym wychowankom placówek opieku?czo-wychowawczych,<br><br> organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i m?odzie?y,<br><br> wspieranie m?odzie?y w samorozwoju i w podejmowanych przez ni? dzia?aniach samopomocowych na rzecz innych,<br><br> organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkole? dla m?odzie?y chc?cej pomaga? innym a tak?e dla wolontariuszy i profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi i m?odzie?? z rodzin dysfunkcyjnych,<br><br> tworzenie i wdra?anie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,<br><br> prowadzenie dzia?alno?ci edytorskiej, w tym opracowywanie materia?ów po?wi?conych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,<br><br> organizowanie i prowadzenie placówek oraz o?rodków o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym.<br><br><br><br>W roku 2010r. Stowarzyszenie realizowa?o swoje cele poprzez:<br><br> PROWADZENIE ZESPO?U PLACÓWEK OPIEKU?CZO &#8211; WYCHOWAWCZYCH<br> W TURKU (01.01.2010r. &#8211; 31.12.2010r.)<br> organ zlecaj?cy: STAROSTWO POWIATU TURECKIEGO<br><br>W trakcie realizacji projektu podopiecznym placówki socjalizacyjnej &#8211; dzieciom i m?odzie?y (65 &#8211; wychowankom) zapewniono warunki niezb?dne do zaspokojenia ró?norodnych potrzeb poprzez sprawowanie ca?odobowej opieki, obj?cia oddzia?ywaniami wychowawczymi, edukacyjnymi i terapeutycznymi, stworzenie warunków do atrakcyjnego i racjonalnego sp?dzenia czasu wolnego. Podj?to prac? z rodzin? w celu podtrzymywaniu wi?zi z rodzinami i kompensowania braku rodziny w ?yciu dzieci.<br><br>W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. realizowano nast?puj?ce zadania:<br>1.Zapewnienie ca?odobowej opieki i wychowania.<br><br>2.Realizacja indywidualnych planów z dzie?mi.<br><br>3. Prowadzenie systematycznych obserwacji dzieci, analizy dokumentów, rozmów w celu wszechstronnego poznania.<br>4.Prowadzenie pracy profilaktycznej w zakresie agresji, przemocy, prowadzenie profilaktyki zdrowego stylu ?ycia anga?owanie wychowanków w prozdrowotne formy sp?dzania czasu wolnego.<br><br>5. Zapewnienie kszta?cenia na ró?nych poziomach nauczania:<br><br> zaopatrzenie w podr?czniki, odzie?, artyku?y szkolne, artyku?y chemiczne, kosmetyczne, lekarstwa, sprz?t, rehabilitacyjny w zale?no?ci od potrzeb,<br><br> obj?cie dzieci indywidualn? pomoc? w nauce, udzia? w zaj?ciach wyrównawczych,<br><br> obj?cie dzieci i m?odzie?y w zale?no?ci od przejawianych deficytów rozwojowych i zaburze? indywidualnymi, i grupowymi zaj?ciami <br><br>6.Wdra?anie wychowanków do samodzielno?ci przez planowanie wydatków, gospodarowanie ?rodkami finansowymi przeznaczonymi na potrzeby grupy i indywidualne wydatki oraz kontrola nad nimi,<br><br>rozwijanie praktycznych umiej?tno?ci z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego- przygotowywanie posi?ków, porz?dkowanie pomieszcze? , utrzymywanie czysto?ci itp.rozwijanie umiej?tno?ci samodzielnego za?atwiania spraw urz?dowych , zapoznawanie z kompetencjami ró?nych instytucji.<br><br>6.Organizacj? tradycyjnych uroczysto?ci na terenie placówki i poza ni? (bal karnawa?owy, Walentynki, wieczór zabaw i wró?b&#8221;, ?wi?ta Wielkanocne (malowanie pisanek, ?wi?cenie pokarmów, udzia? w uroczystym ?niadaniu wielkanocnym), uroczysto?? I Komunii ?wi?tej, uroczysto?? chrztu ?wi?tego, uroczysto?ci 18-tych urodzin, Dzie? Dziecka &#8222;udzia? w konkursach, , Andrzejki zabawa z wró?bami, Miko?ajki przedstawienie przygotowane przez dzieci, udzia? w spotkaniu wigilijnym &#8222;?wi?teczne ?wiate?ko nadziei&#8221;, uroczysta Wigilia.<br>7.Uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych : udzia? w Wielkiej Orkiestrze ?wi?tecznej Pomocy, zimowej szkole ta?ca, zaj?ciach bibliotecznych w Bibliotece Publicznej w Turku, czytaniu bajek i ba?ni w Centrum Wolontariatu, warsztatach muzycznych - nauce gry na gitarze na terenie placówki, imprezach kulturalnych z okazji Dni Turku, udzia? w Wielkopolskich Artystycznych Spotkaniach Wychowanków Domów Dziecka w Tuliszkowie, udzia? w XI Mistrzostwach Polski Zachodniej w strzelaniu z karabinka pneumatycznego dru?yn domów dziecka na terenie placówki, uczestnictwo w meczach rozgrywanych przez dru?yn? TUR &#8211; TURA na stadionie w Turku ( sezon pi?karski ), udzia? w rajdzie samochodów terenowych zorganizowanym przez Stowarzyszenie 4x4, udzia? wychowanków w wycieczce do Wielkopolskiego Parku Narodowego<br><br>8.Wypoczynek zimowy w formie wyjazdów na obozy i zimowiska: (Karpacz- warsztaty socjoterapeutyczne) 9.Wypoczynek letni : SPA?A &#8222;Zielona Szko?a&#8221;, kolonie letnie w Tleniu, obóz m?odzie?owy w Chorwacji, kolonie letnie w Ch?apowie, wypoczynek letni dla wszystkich wychowanków w Lesie Smo?dzi?skim<br>10. Praca z rodzin?: (wywiady ?rodowiskowe, diagnoza, grupa wsparcia dla rodziców dzieci przebywaj?cych w placówce, udzielanie rodzinom pomocy rzeczowej, indywidualne konsultacje dla rodziców)<br>11. Zapewnienie opieki medycznej -badania profilaktyczne, konsultacje specjalisyczne dora?ne wizyty u lekarza rodzinnego oraz specjalistów: poradnia stomatologiczna, nefrologiczna, zdrowia psychicznego, WZW, pulmonologiczna laryngologiczna, chirurgiczna, okulistyczna, endokrynologiczna, ortopedyczna, dermatologiczna, ginekologiczna, ortodontyczna, chirurgii plastycznej, leczenia uzale?nie?<br><br>II. &#8222;PRZYGODA Z PROFILAKTYK?&#8221;<br>WYJAZDOWA FORMA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO PO??CZONA Z WARSZTATAMI SOCJOTERAPEUTYCZNYMI DLA DZIECI I M?ODZIE?Y Z RODZIN Z PROBLEMEM UZALE?NIE? I PRZEMOCY W RODZINIE Z TERENU POWIATU TURECKIEGO.<br>w okresie od 23.01.2010r.do 31.01.2010r.<br>Organ zlecaj?cy : WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br><br>Celem projektu by?a poprawa spo?ecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i m?odzie?y pochodz?cych z rodzin alkoholowych i dotkni?tych przemoc? oraz zapobie?enie ich marginalizacji i niedostosowaniu spo?ecznemu, poprzez efektywne wykorzystywanie czasu wolnego w atrakcyjnych warunkach klimatycznych- w Karpaczu w &#8222;Hotelu Mieszko&#8221;w terminie od 23.01.2010r.do 31.01.2010r.oraz uczestnictwo w zaj?ciach. W trakcie pobytu zapewniono uczestnikom:<br><br> wycieczk? w Karkonosze z przewodnikiem,<br><br> zwiedzanie Chaty Walo?skiej,<br><br> zaj?cia z instruktorem GOPR w Szklarskiej Por?bie dotycz?ce ratownictwa górskiego,<br><br> wieczór góralski,<br><br> zaj?cia z instruktorami narciarskimi,<br><br> nauka jazdy na nartach,<br><br> zaj?cia w grupach na terenie o?rodka,<br><br> konkurs na rze?b? w ?niegu,<br><br> quiz zimowiskowy,<br><br> zwiedzanie Skoczni Narciarskiej &#8222;Orlinek&#8221;, <br><br> koncert - Muzyka w ko?ció?ku Wang ,<br><br> dwuetapowy wyci?g na Szrenicy dla wszystkich uczestników,<br><br> Karpatka Ski Panorama &#8211; kibicowanie zawodom narciarskim,<br><br> zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki.<br><br>W trakcie zorganizowanych w czasie wyjazdu warsztatów socjoterapeutycznych realizowano za?o?one w projekcie bloki tematyczne w trzech grupach wiekowych:<br><br>I. O przyja?ni z sob? samym -budowanie poczucia w?asnej warto?ci<br><br>II. Ja w relacjach z drugim cz?owiekiem &#8211; asertywne wyra?anie w?asnych opinii i postaw<br><br>III.W ?wiecie uczu?<br><br>IV Zanim spróbujesz.<br><br>W wyniku realizacji projektu uczestnicy:<br><br> poszerzyli wiedz? z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki problemów uzale?nie?<br><br> nabyli umiej?tno?ci rozwi?zywania konfliktów w rodzinie i w ?rodowisku<br><br> nabyli umiej?tno?ci asertywnego wyra?ania w?asnych uczu?, opinii i postaw<br><br> wzmocniono ich poczucie w?asnej warto?ci<br><br>III.&#8222;ZD??Y? Z POMOC?&#8221; PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO &#8211; TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZICÓW Z OGRANICZON? W?ADZ? RODZICIELSK? I ICH DZIECI Z TERENU POWIATU TURECKIEGOW FORMIE CYKLU ZAJ?? KOREKCYJNO &#8211; PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I M?ODZIE?Y I WARSZTATÓW UMIEJ?TNO?CI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW<br>W terminie od 07.05.2010r. do 10.12.2010r.<br>Organ zlecaj?cy: WOJEWODA WIELKOPOLSKI<br><br>Zrealizowany program przyczyni? si? do podj?cia wszechstronnych i d?ugofalowych dzia?a? maj?cych na celu ochron? praw i interesów dziecka wychowywanego w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie jedno lub oboje z rodziców mieli ograniczon? w?adz? rodzicielsk? (z powodu bezradno?ci opieku?czo-wychowawczej, problemu alkoholowego, przemocy).<br><br>W ramach projektu &#8222;Zd??y? z pomoc?&#8221; zrealizowano:<br><br> cykl zaj?? korekcyjno - profilaktycznych dla dzieci i m?odzie?y<br><br> warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych dla rodziców z ograniczon? w?adz? rodzicielsk? z terenu powiatu tureckiego<br><br>Uczestnikami projektu by?o 12 rodziców z ograniczon? w?adz? rodzicielsk? (zarówno kobiety jak i m??czy?ni) oraz 24 dzieci i m?odzie?y z tych rodzin z terenu powiatu tureckiego.<br><br>IV.&#8221;ZAUWA?CIE MNIE W RODZINIE&#8221; - PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO<br>&#8211; TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZIN ZNAJDUJ?CYCH SI? W SYTUACJI ROZPADUW FORMIETERAPII RODZIN ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNO &#8211; PEDAGOGICZNEJ ON-LINE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM POZYCJI<br>DZIECKAI RESPEKTOWANIA JEGO PRAW W RODZINIE.<br>w terminie od 07.05.2010r. do 10.12.2010r.<br>Organ zlecaj?cy: WOJEWODA WIELKOPOLSKI<br><br>W ramach realizowanego projektu zapewniono:<br>- udzia? 5 rodzinom znajduj?cym si? w sytuacji rozpadu z terenu powiatu tureckiego<br>w 10 dwugodzinnych sesjach terapeutycznych w okresie 07.06.- 04.12.2010r.<br>- udzielono ponad 40 porad psychologiczno &#8211; pedagogicznych on-line w czasie trwania projektu.<br><br>Zrealizowany program przyczyni? si? do udzielenia wsparcia i pomocy osobom prze?ywaj?cym kryzys w rodzinie, redukcji objawów u poszczególnych cz?onków rodziny, wzmocnienia wi?zi rodzinnych i poprawy funkcjonowania rodzin oraz podniesienia ?wiadomo?ci rodziców dotycz?cej odpowiedzialno?ci za wychowanie dzieci.<br><br>V. XI MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIU Z KARABINKA PNEUMATYCZNEGO DRU?YN DOMÓW DZIECKA<br>W TERMINIE 11.09.2010r.<br>Organ zlecaj?cy: BURMISTRZ MIASTA TURKU<br><br>G?ównym celem realizowanego projektu by?a popularyzacja olimpijskiej dyscypliny sportu, integracja dzieci i m?odzie?y z wielkopolskich placówek opieku?czo wychowawczych, podwy?szenie samooceny w zdrowej sportowej rywalizacji.XI Mistrzostwa Wielkopolski w Strzelaniu z Karabinka Pneumatycznego Dru?yn Domów Dziecka odby?y si? w dniu 11.09.2010r. w siedzibie Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221; w Turku, ul.Koni?ska 2. W zawodach uczestniczy?o 9 dru?yn dzieci z wielkopolskich placówek opieku?czo wychowawczych:<br><br>-Dom Rodzinny &#8222;Przysta?&#8221; w Ogorzelczynie<br><br>-Dom dla Dzieci i M?odzie?y w Nowym ?wiecie<br><br>-O?rodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko?aczkowie<br><br>-Zespó? Placówek Wspierania Rodziny &#8222;Szansa&#8221; w Kosewie<br><br>-Dom Dziecka w Kaliszu<br><br>-Dom Dziecka w Liskowie<br><br>-Dom Dziecka w Sulejowie<br><br>- M?odzie?owy O?rodek Wychowawczy w Strzelnie<br><br>-Zespó? Placówek Opieku?czo Wychowawczych w Turku<br><br><br>VI. &#8222;PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA POD HAS?EM &#8211; BO WA?NE JEST, BY ZDROWYM BY?<br>w okresie 01.07.2010 do 01.07.2010r.<br>Organ zlecaj?cy: WOJEWODA WIELKOPOLSKI<br><br><br>Celem projektu by?a integracja i aktywizacja dzieci i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych, zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym. Dzieciom i m?odzie?y uczestnicz?cej w projekcie zorganizowano atrakcyjnie czas wolny rozbudzaj?c zainteresowania sportowe (nauka p?ywania, zaj?cia z instruktorem kickboxingu, zaj?cia na si?owni) oraz kszta?tuj?c umiej?tno?ci zdrowej rywalizacji opartej na zasadach fair play. Uczestnictwo w zorganizowanych zaj?ciach wp?yn??o na kszta?towanie w?ród m?odzie?y postaw i umiej?tno?ci w zakresie dbania o w?asne zdrowie jak równie? popraw? sprawno?ci fizycznej i funkcjonowania spo?ecznego.<br><br>VII &#8222;KOCHA? I ROZUMIE?&#8221; &#8211; PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO &#8211; TERAPEUTYCZNYCH DLA RODZICÓW MA?YCH DZIECI Z TERENU POWIATU TURECKIEGO W FORMIE WARSZTATÓW UMIEJ?TNO?CI WYCHOWAWCZYCH<br>I INDYWIDUALNYCH SPOTKA? Z RODZICAMI<br>termin realizacji zadania w okresie od 15.06.2010 &#8211; 31.12.2010r.<br>organ zlecaj?cy: FUNDACJA &#8222;DZIECI NICZYJE&#8221;<br><br>Z programu skorzysta?o 12 rodziców ma?ych dzieci zamieszkuj?cych powiat turecki.<br>Dzia?ania o charakterze edukacyjno &#8211; terapeutycznym realizowane by?y w dwóch formach: warsztatów umiej?tno?ci wychowawczych oraz indywidualnych spotka? z rodzicami ma?ych dzieci.<br><br>VIII. &#8222;UWIERZ W SIEBIE&#8221; - POWIEDZ nie UZALE?NIENIOM &#8211; WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA M?ODZIE?Y ZAGRO?ONEJ UZALE?NIENIEM Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH Z TERENU POWIATU TURECKIEGO<br>W OKRESIE 01.09.2010 &#8211; 31.12.2010r.<br>organ zlecaj?cy: WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br><br>Programem &#8222;Uwierz w siebie&#8221; obj?tych by?o 24 uczestników:<br><br>- 12 dzieci ze szko?y podstawowej<br>- 12 m?odzie?y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.<br>W wyniku zrealizowanego projektu:<br><br> poszerzono wiedz? uczestników projektu z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki problemów uzale?nie?<br><br> uczestnicy warsztatów nabyli umiej?tno?? rozwi?zywania konfliktów w rodzinie i w ?rodowisku<br><br> podniesiono poczucie w?asnej warto?ci dzieci i m?odzie?y<br><br> uczestnicy nabyli umiej?tno?? asertywnego wyra?ania w?asnych uczu?, opinii i postaw <br><br> dostarczono uczestnikom informacji o substancjach szkodliwych dla zdrowia z równoczesnym zaproponowaniem alternatywnych i prozdrowotnych wzorców post?powania,<br><br> zapoznano uczestników z przyczynami uzale?nienia, skutkami i nast?pstwami za?ywania ?rodków psychoaktywnych, modelem funkcjonowania rodziny uzale?nionej, rolami pe?nionymi przez cz?onków rodzin, przedstawiono mechanizm uzale?nienia i wspó?uzale?nienia, mo?liwo?ci szukania pomocy dla osób uzale?nionych i wspó?uzale?nionych,<br><br> u?wiadomiono uczestnikom prze?ywane uczucia tj. rozwini?to umiej?tno?ci dostrzegania uczu?, werbalizowania, wyra?ania, poznawania przyczyn i skutków trudnych uczu?,<br><br> rozwini?to u uczestników umiej?tno?ci samokontroli emocjonalnej: zapoznano ze sposobami autokontroli,<br><br> rozwini?to empati? u uczestników w tym: umiej?tno?ci dostrzegania uczu? innych, wczuwania si? w czyj?? sytuacj? i przyjmowania perspektywy innych osób w trudnej sytuacji, uwra?liwiono na potrzeby innych,<br><br> rozwini?to umiej?tno?ci prawid?owej komunikacji, umiej?tno?ci asertywnych, wyra?ania opinii, przyjmowania krytyki, pos?ugiwania si? komunikatem &#8222;ja&#8221;, umiej?tno?ci s?uchania, rozwi?zywania konfliktów, zawierania kompromisów,<br><br> rozwini?to umiej?tno?ci redukowania napi??: zapoznano uczestników ze sposobami odpr??ania, wyciszania si?, uwalniania si? od napi?? i ich wykorzystywania w sytuacjach stresuj?cych<br><br>IX.&#8222;PEWNIEJSZE JUTRO &#8211; KOMPLEKSOWE WSPARCIE M?ODZIE?Y ZAGRO?ONEJ WYKLUCZENIEM SPO?ECZNYM Z TERENU POWIATU TURECKIEGO&#8221;<br>W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2010 R. DO 30 LISTOPADA 2011 R.<br>ORGAN ZLECAJ?CY: WOJEWÓDZKI URZ?D PRACY W POZNANIU<br><br>Informacja o prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej wed?ug wpisu do rejestru przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego<br><br>Tureckie Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221; nie prowadzi?o w roku 2010 dzia?alno?ci gospodarczej.<br><br>Odpisy uchwa? Zarz?du Stowarzyszenia<br><br>Odpisy uchwa? Stowarzyszenia &#8211; za??cznik nr 1<br><br>Informacja o wysoko?ci uzyskanych przychodów, z wyodr?bnieniem ich ?róde? (np. spadek, zapis, darowizna, ?rodki pochodz?ce ze ?róde? publicznych, w tym z bud?etu pa?stwa i bud?etu gminy), odp?atnych ?wiadcze? realizowanych przez fundacj? w ramach celów statutowych z uwzgl?dnieniem kosztów tych ?wiadcze?; je?eli prowadzono dzia?alno?? gospodarcz?, wynik finansowy tej dzia?alno?ci oraz procentowy stosunek przychodu osi?gni?tego z dzia?alno?ci gospodarczej do przychodu osi?gni?tego z pozosta?ych ?róde?.<br><br>Struktura rzeczowa przychodów za 2010 rok przedstawia si? nast?puj?co:<br><br> sk?adki cz?onkowskie &#8211; 850,00 z?<br><br> darowizny &#8211; 27 655,09 z?<br><br> nawi?zki s?dowe &#8211;1300,00 z?<br><br> dotacja Starostwo Powiatowe na funkcjonowanie Zespo?u Placówek Opieku?czo-Wychowawczych w Turku- 1 248 838,07 z?<br><br> dotacje Urz?d Marsza?kowski na realizacj? zada? publicznych - 31 600,00 z?<br><br> dotacje Wojewoda Wielkopolski na realizacj? zada? publicznych - 39 380,00 z?<br><br> dotacja Urz?d Miejski w Turku na realizacj? zada? publicznych &#8211; 1 000,00 z?<br><br> dotacja Fundacji Dzieci Niczyje - 11 140,00 z?<br><br> wp?ywy z 1% - 10 264,40 z? <br><br>Stowarzyszenie nie prowadzi?o dzia?alno?ci gospodarczej w 2010 roku.<br><br><br>INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH<br><br><br>Struktura kosztów w 2010 roku przedstawia si? nast?puj?co:<br><br><br>- zu?ycie materia?ów i energii 1 760,00 z?<br><br>- us?ugi obce 4 814,46 z?<br><br>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 56 558,58z?<br><br> pozosta?e koszty administracyjne 209,22 z?<br><br> koszty realizacji zada? statutowych 1 292 583,52 z?<br><br><br><br>?REDNIA OSÓB ZATRUDNIONYCH W 2010 ROKU 21 OSÓB<br><br>??CZNA KWOTA WYP?ACONYCH WYNAGRODZE? 677 069,29<br><br>??CZNA KWOTA WYP?ACONYCH NALEZNO?CI Z TYTU?U UMÓW ZLECE? 56 558,58<br><br><br>?RODKI NA R-KACH BANKOWYCH 55 565,92<br><br>REJONOWY BANK SPÓ?DZIELCZY W MALANOWIE, 62-709 MALANÓW, TURECKA 10<br><br><br>BRAK ZOBOWI?ZA? AKTYWA WIELKO?CI 55 565,92 (ZGODNIE Z BILANSEM)<br><br><br>Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? sk?ada corocznie zeznanie podatkowe CIT-8 oraz Pit-4R<br><br> Stowarzyszenie nie prowadzi?o dzia?alno?ci gospodarczej w 2010 roku.<br><br>Dane o dzia?alno?ci zleconej fundacji przez podmioty pa?stwowe i samorz?dowe (us?ugi, pa?stwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej dzia?alno?ci.<br><br> PROWADZENIE ZESPO?U PLACÓWEK OPIEKU?CZO &#8211; WYCHOWAWCZYCH<br> W TURKU<br><br> w terminie od 01.01.2010r. do31.12.2010r.<br> Organ zlecaj?cy: STAROSTWO POWIATU TURECKIEGO<br> - Aneks Nr 2 zawarty w dniu 2 grudnia 2010 pomi?dzy Powiatem Tureckim a Tureckim Stowarzyszeniem na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221; do umowy nr 23/2009 z dnia 29.12.2009 o realizacj? zadania z zakresu pomocy spo?ecznej<br> - Umowa Nr 5/2010 zawarta w dniu 13 stycznia 2010r. zawarta z Zarz?dem Powiatu Tureckiego w temacie wydzier?awienia nieruchomo?ci zabudowanej po?o?onej w Turku w obr?bie &#8222;A&#8221; oznaczonej nr ewid 187/3 o powierzchni 3,3613 ha /nr ksi?gi wieczystej 26236/<br> -- Umowa Nr 3/2010 zawarta w dniu 13 stycznia 2010r. zawarta z Zarz?dem Powiatu Tureckiego w temacie u?yczenia rzeczy ruchomych<br> - Umowa Nr 4/2010 zawarta w dniu 13 stycznia 2010r. zawarta z Zarz?dem Powiatu Tureckiego w temacie u?yczenia samochodu osobowego marki Peugot G Partner XR o nr nadwozia VF3GJWJYB95074583, i nr rejestracyjnym PTU 7F<br><br> &#8222;PRZYGODA Z PROFILAKTYK?&#8221;<br><br> WYJAZDOWA FORMA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO PO??CZONA Z WARSZTATAMI SOCJOTERAPEUTYCZNYMI DLA DZIECI I M?ODZIE?Y Z RODZIN Z PROBLEMEM UZALE?NIE? PRZEMOCY W RODZINIE Z TERENU POWIATU TURECKIEGO.<br> w okresie od 23.01.2010r.do 31.01.2010r.<br> Organ zlecaj?cy : WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br> &#8211; umowa z dnia 15.01.2010r. Nr 33/DZ/.III/2010<br> &#8211; wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 25 000z?<br><br> ZD??Y? Z POMOC?&#8221;<br><br> PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO &#8211; TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZICÓW Z OGRANICZON? W?ADZ? RODZICIELSK? I ICH DZIECI Z TERENU POWIATU TURECKIEGOW FORMIE CYKLU ZAJ?? KOREKCYJNO &#8211; PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I M?ODZIE?Y I WARSZTATÓW UMIEJ?TNO?CI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW<br> W terminie od 07.05.2010r. do 10.12.2010r.<br> Organ zlecaj?cy: WOJEWODA WIELKOPOLSKI<br> &#8211; umowa z dnia 07.05.2010r. NR PS.I-2.9016/3-32/10<br> &#8211; wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 14400z?<br><br> &#8222;ZAUWA?CIE MNIE W RODZINIE&#8221;<br><br> PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO &#8211;TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZIN ZNAJDUJ?CYCH SI? W SYTUACJI ROZPADUW FORMIETERAPII RODZIN ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNO &#8211;PEDAGOGICZNEJ ON-LINE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM POZYCJI DZIECKAI RESPEKTOWANIA JEGO PRAW W RODZINIE.<br> w terminie od 07.05.2010r. do 10.12.2010r.<br> Organ zlecaj?cy: WOJEWODA WIELKOPOLSKI<br> &#8211; umowa z dnia 07.05.2010r. NR PS.I-2.9016/3-31/10<br> &#8211; wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 22 880z?<br><br> XI MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIU Z KARABINKA PNEUMATYCZNEGO DRU?YN DOMÓW DZIECKA<br><br> w terminie 11.09.2010r.<br> Organ zlecaj?cy: BURMISTRZ MIASTA TURKU<br> - umowa z dnia 07.06.2010r. NR DOT/62/OSS/252/10<br> &#8211; wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 1000z?<br><br> &#8222;PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA POD HAS?EM<br> &#8211; BO WA?NE JEST, BY ZDROWYM BY?<br><br> w okresie 01.07.2010 do 01.07.2010r.<br> Organ zlecaj?cy: WOJEWODA WIELKOPOLSKI<br> &#8211; umowa z dnia 25.05.2010r. Nr PS.I-7.9016/5-106/10<br> &#8211; wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 2100z?<br><br> &#8222;KOCHA? I ROZUMIE?&#8221;<br><br> &#8211; PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO &#8211; TERAPEUTYCZNYCH DLA RODZICÓW MA?YCH DZIECI Z TERENU POWIATU TURECKIEGO W FORMIE WARSZTATÓW UMIEJ?TNO?CI WYCHOWAWCZYCH<br> I INDYWIDUALNYCH SPOTKA? Z RODZICAMI<br> termin realizacji zadania w okresie od 15.06.2010 &#8211; 31.12.2010r.<br> organ zlecaj?cy: FUNDACJA &#8222;DZIECI NICZYJE&#8221;<br> &#8211; umowa z dnia 15.06.2010r. NR 20/B//10<br> &#8211; wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 12 400z?<br><br> &#8222;UWIERZ W SIEBIE&#8221; - POWIEDZ NIE UZALE?NIENIOM<br> &#8211; WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA M?ODZIE?Y ZAGRO?ONEJ UZALE?NIENIEM Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH Z TERENU POWIATU TURECKIEGO<br> W OKRESIE 01.09.2010 &#8211; 31.12.2010r.<br> organ zlecaj?cy: WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br> umowa z dnia 01.09.2010r. NR 100/DZ.III/2010<br> &#8211; wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 6600z?<br><br> &#8222;PEWNIEJSZE JUTRO<br> &#8211; KOMPLEKSOWE WSPARCIE M?ODZIE?Y ZAGRO?ONEJ WYKLUCZENIEM SPO?ECZNYM Z TERENU POWIATU TURECKIEGO&#8221; <br> W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2010 R. DO 30 LISTOPADA 2011 R.<br> ORGAN ZLECAJ?CY: WOJEWÓDZKI URZ?D PRACY W POZNANIU<br> &#8211; umowa z dnia 03.12.2010R. Nr POKL.07.02.01-30-036/09-00<br> &#8211; wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 114 878,52z?<br><br>Informacja o rozliczeniach fundacji z tytu?u ci???cych zobowi?za? podatkowych, a tak?e informacj? w sprawie sk?adanych deklaracji podatkowych.<br><br>?RODKI NA R-KACH BANKOWYCH 55 565,92<br><br>REJONOWY BANK SPÓ?DZIELCZY W MALANOWIE, 62-709 MALANÓW, TURECKA 10<br><br><br>BRAK ZOBOWI?ZA? AKTYWA WIELKO?CI 55 565,92 (ZGODNIE Z BILANSEM)<br><br><br>Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? sk?ada corocznie zeznanie podatkowe CIT-8 oraz Pit-4R<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>ZA??CZNIK NR1<br><br><br><br>Uchwa?a nr<br><br>Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221; podejmuje uchwa?? o przyj?ciu sprawozdania finansowego za rok 2010 (bilans zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz stwierdza przeznaczenie wyniku finansowego na cele statutowe.<br><br><br><br><br><br><br><br>Podpisy cz?onków Zarz?du


adres tego artykułu: http://dajmyszanse.turek.pl/infopage.php?id=18