:: Sprawozdanie finansowe za rok 2009
Artykuł dodany przez: admin (2010-04-26 13:16:50)

 <p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 13pt" size="3"><b>Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny</b></font></font></font></p><p style="PAGE-BREAK-AFTER: avoid; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-TOP: 0.42cm; MARGIN-BOTTOM: 0.21cm"><font color="#000000">&#8222;</font><font face="Arial, sans-serif"><font size="4"><i><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 13pt" size="3"><span lang="pl-PL"><b>Dajmy Szans?&#8221;</b></span></font></font></font></i></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><b>UL. KONINSKA 2 62-700 TUREK</b></font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><b>SPRAWOZDANIE FINANSOWE</b></font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><b>ZA 2009 ROK</b></font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">INFORMACJA DODATKOWA </font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><b>1.</b></font></font></font></p><ol><ol><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">Warto?? rzeczowych aktywów trwa?ych wzros?a o warto?? zakupionego na potrzeby jednostki sprz?tu, umorzonego w roku 2009 jednorazowo.</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL"><i>Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? </i></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL">nie posiada gruntów u?ytkowanych wieczy?cie.</span></font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL"><i>Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? </i></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL">korzysta z pomieszcze? po?o?onych przy ulicy Koni?skiej 2 w Turku w celu realizacji zada? statutowych (umowa najmu ze Starostwem Powiatowym w Turku).</span></font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL"><i>Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans?</i></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL"> </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL">posiada na podstawie umowy u?yczenia z Zarz?dem Powiatu Tureckiego, samochód osobowy marki Peugeot G Partner XR (umowa nr 11/2007 z dnia 10.01.2007) oraz inne rzeczy ruchome (umowa nr 10/2007 z dnia 10.01.2007).</span></font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">Zobowi?zania wobec bud?etu pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego z tytu?u uzyskania prawa w?asno?ci budynków i budowli nie wyst?puj?.</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL"><i>Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans?</i></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL"><i> </i></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL">posiada kapita? podstawowy w wysoko?ci 27 912,37 z?.</span></font></font></font></p></li></ol></ol><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-LEFT: 0.74cm" align="left"><font color="#000000"></font><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL">Kapita? zosta? powi?kszony o kwot? 15 278,42 z? tj. wynik finansowy netto z 2008 roku.</span></font></font></font></p><ol><ol start="7"><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">Jednostka, nie posiada kapita?ów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">Jednostka nie posiada i nie tworzy?a rezerw na zobowi?zania w 2009 roku. W jednostce funkcjonuje jedynie Zak?adowy Fundusz ?wiadcze? Socjalnych.</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL"><i>Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? </i></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL">nie dokonywa?a odpisów aktualizacyjnych warto?ci nale?no?ci.</span></font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">Zobowi?zania d?ugoterminowe nie wyst?puj?.</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">Zobowi?zania wymagalne nie wyst?puj?.</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">W jednostce nie wyst?puj? czynne i bierne rozliczenia mi?dzyokresowe.</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">Zobowi?zania warunkowe, w tym udzielone przez jednostk? gwarancje i por?czenia nie wyst?puj?</font></font></font></p></li></ol></ol><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-LEFT: 0.74cm" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">2.</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">2.1. Struktura rzeczowa przychodów za 2009 rok.</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0.64cm" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">Struktura rzeczowa przychodów za 2009 rok przedstawia si? nast?puj?co:</font></font></font></p><ul><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">sk?adki cz?onkowskie &#8211; 975,00 z?</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">darowizny &#8211; 15 971,45 z?</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">nawi?zki s?dowe &#8211; 1 600,00 z?</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">dotacja Starostwo Powiatowe na funkcjonowanie Zespo?u Placówek Opieku?czo-Wychowawczych w Turku &#8211; 1 360 303,67 z?</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">dotacja Urz?d Marsza?kowski na realizacj? zadania &#8222;Do??cz do nas- powiedz NIE przemocy i uzale?nieniom&#8221; - 30 000,00 z? </font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">dotacja Wojewoda Wielkopolski na realizacj? zadania &#8222; Lepsze ?ycie bez przemocy&#8221; - 18 360,00 z?</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="FONT-WEIGHT: normal">dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizacj? zadania &#8222; </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="FONT-WEIGHT: normal">Organizacja czasu wolnego i promowanie aktywnosci ruchowej dzieci i m?odziezy z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym&#8221; - </span></span></font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">2 200,00 z?</font></font></font></p></li></ul><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-LEFT: 1.27cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">2.2. W 2009 nie dokonano odpisów aktualizuj?cych ?rodki trwa?e.</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">2.3. W 2009 roku nie dokonano odpisów aktualizuj?cych warto?? zapasów.</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">2.4. W jednostce nie wyst?pi?a w roku obrotowym dzia?alno?? zaniechana.</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">2.5. Struktura kosztów w 2009 roku przedstawia si? nast?puj?co:</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-LEFT: 1.25cm" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">- amortyzacja 37 999,97 z?</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-LEFT: 1.25cm" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">- zu?ycie materia?ów i energii 5 658,33 z?</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-LEFT: 1.25cm" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">- us?ugi obce 33 887,50 z?</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-LEFT: 1.25cm" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 43 479,92 z?</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-LEFT: 1.25cm" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">- podatki i op?aty 2 400,00 z?</font></font></font></p><ul><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">pozosta?e koszty administracyjne 6 740,37 z?</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">koszty realizacji zada? statutowych 1 287 419,57 z?</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">pozosta?e koszty operacyjne nie zwi?zane z dzia?alno?ci? operacyjn? jednostki 839,21 z? </font></font></font></p></li></ul><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-LEFT: 1.88cm" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">2.6. W 2009 roku w jednostce nie wyst?pi?y zyski i straty nadzwyczajne.</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">3 Struktura ?rodków pieni??nych w dniu 31.12.200 roku przedstawia si? nast?puj?co:</font></font></font></p><ul><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">?rodki pieni??ne w kasie &#8211; 0,00 z?</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">?rodki pieni??ne w banku &#8211; 40 950,38 z?</font></font></font></p></li></ul><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#ff0000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL"><br /></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span lang="pl-PL">4.</span></font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">4.1. Przeci?tne zatrudnienie w 2009 roku wynios?o 26 osób.</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">4.2. W 2009 roku nie zosta?y przeprowadzone kontrole zawn?trzne.</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">4.3. W 2009 roku Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? nie prowadzi?o dzia?alno?ci odp?atnej.</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">Pozosta?e zagadnienia wymienione w dodatkowych informacjach i obja?nieniach za??cznika nr 1 do ustawy o rachunkowo?ci nie wyst?pi?y.</font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"> <table border="0" rules="none" cellspacing="0" frame="void" cols="5"><colgroup><col width="41" /><col width="367" /><col width="114" /><col width="96" /><col width="85" /></colgroup><tbody><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid" height="36" width="41" align="center"><b><font size="1"><br /></font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid" width="367" align="center"><b>Rachunek zysków i strat za 2009 rok</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" width="114" align="left"><b><font size="1"><br /></font></b></td><td width="96" align="left"><br /></td><td width="85" align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1"><br /></font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center"><b><font size="1">Wyszczególnienie</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center"><b><font size="1">Rok 2008</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="center"><b><font size="1">Rok 2009</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1">A</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><b><font size="1">Przychody z dzia?alno?ci statutowej</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="1215097,46" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">1 215 097,46</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="1429410,12" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">1 429 410,12</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><font size="1">I</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><font size="1">Sk?adki brutto</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="825" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">825,00</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="975" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">975,00</font></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><font size="1">II</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><font size="1">Inne przychody</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="1214272,46" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">1 214 272,46</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="1428435,12" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">1 428 435,12</font></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1">B</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><b><font size="1">Koszty realizacji zada? statutowych</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="center" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">-</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="1287419,57" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">1 287 419,57</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1">C</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><b><font size="1">Wynik finansowy na dzia?alno?ci statutowej</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="center" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">-</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="141990,55" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">141 990,55</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1">D</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><b><font size="1">Koszty administracyjne dzia?.statutowej </font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="1199914,85" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">1 199 914,85</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="130166,09" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">130 166,09</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center" sdval="1" sdnum="1045;"><font size="1">1</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><font size="1">Zu?ycie materia?ów i energii</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="166981,15" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">166 981,15</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="5658,33" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">5 658,33</font></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center" sdval="2" sdnum="1045;"><font size="1">2</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><font size="1">Us?ugi obce</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="120351,32" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">120 351,32</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="33887,5" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">33 887,50</font></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center" sdval="3" sdnum="1045;"><font size="1">3</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><font size="1">Podatki i op?aty</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">0,00</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="2400" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">2 400,00</font></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center" sdval="4" sdnum="1045;"><font size="1">4</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><font size="1">Wynagrodzenia oraz ubezp.spo?eczne</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="762051,04" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">762 051,04</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="43479,92" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">43 479,92</font></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center" sdval="5" sdnum="1045;"><font size="1">5</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><font size="1">Amortyzacja</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">0,00</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="37999,97" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">37 999,97</font></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center" sdval="6" sdnum="1045;"><font size="1">6</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><font size="1">Pozosta?e</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="150531,34" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">150 531,34</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="6740,37" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">6 740,37</font></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1">C</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><b><font size="1">Wynik finansowy brutto </font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="15182,6099999999" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">15 182,61</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="1299244,03" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">1 299 244,03</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1">D</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><b><font size="1">Pozosta?e przychody</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">0,00</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">0,00</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1">E</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><b><font size="1">Pozosta?e koszty</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">0,00</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="62,22" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">62,22</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1">F</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><b><font size="1">Przychody finansowe</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="95,81" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">95,81</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">0,00</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1">G</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><b><font size="1">Koszty finansowe</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">0,00</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">0,00</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1">H</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><b><font size="1">Wynik finansowy brutto na ca?okszta?cie dzia?alno?ci</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="15278,4199999999" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">15 278,42</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="1299181,81" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">1 299 181,81</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1">I</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><b><font size="1">Zyski i straty nadzwyczajne</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">0,00</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">0,00</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><font size="1">I</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><font size="1">Zyski nadzwyczajne</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">0,00</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">0,00</font></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><font size="1">II</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><font size="1">Straty nadzwyczajne</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">0,00</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><font size="1">0,00</font></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1">J</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><b><font size="1">Podatek dochodowy</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">0,00</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" align="right" sdval="0" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">0,00</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="21" align="center"><b><font size="1">K</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="left"><b><font size="1">Wynik finansowy ogó?em</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="15278,42" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">15 278,42</font></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" align="right" sdval="11762,2400000001" sdnum="1045;0;# ##0,00"><b><font size="1">11 762,24</font></b></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td height="17" align="center"><b><br /></b></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td height="17" align="center"><b><br /></b></td><td align="left">Turek dnia 27.01.2009</td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td height="17" align="center"><b><br /></b></td><td align="left"><i>Beata Gradzik</i></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td></tr></tbody></table><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="left"> <table border="0" rules="none" cellspacing="0" frame="void" cols="10"><colgroup><col width="58" /><col width="216" /><col width="147" /><col width="147" /><col width="56" /><col width="216" /><col width="147" /><col width="147" /><col width="68" /><col width="68" /></colgroup><tbody><tr><td height="23" width="58" align="left"><br /></td><td width="216" align="left"><br /></td><td width="147" align="left"><br /></td><td width="203" colspan="2" align="center"><b><font size="4">BILANS </font></b></td><td width="216" align="left"><br /></td><td width="147" align="left"><br /></td><td width="147" align="left"><br /></td><td width="68" align="left"><br /></td><td width="68" align="left"><br /></td></tr><tr><td height="19" align="left">...............................................</td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td height="19" align="left">(nazwa jednostki)</td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="center">na dzie?</td><td align="left"><b>31.12.2009</b></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td height="19" align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td height="19" align="left"><br /></td><td align="left"><i><br /></i></td><td align="left"><i><br /></i></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td height="19" align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td><td align="left"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="19" valign="middle" align="center"><b>Wiersz</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b>AKTYWA</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b><br /></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b><br /></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b>Wiersz</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b>PASYWA</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b><br /></b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b><br /></b></td><td valign="middle" align="center"><br /></td><td valign="middle" align="center"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="20" valign="middle" align="center" sdval="1" sdnum="1045;"><b>1</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center" sdval="2" sdnum="1045;"><b>2</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center" sdval="2009" sdnum="1045;"><b>2009</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center" sdval="2008" sdnum="1045;"><b>2008</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center" sdval="1" sdnum="1045;"><b>1</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center" sdval="2" sdnum="1045;"><b>2</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center" sdval="2009" sdnum="1045;"><b>2009</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center" sdval="2008" sdnum="1045;"><b>2008</b></td><td valign="middle" align="center"><br /></td><td valign="middle" align="center"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="20" valign="middle" align="center"><b>A</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b>Aktywa trwa?e</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-"><b>- </b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-"><b>- </b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b>A</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b>Fundusze w?asne</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" valign="middle" align="center" sdval="38897,62" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-"><b>38 897,62 </b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" valign="middle" align="center" sdval="27912,37" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-"><b>27 912,37 </b></td><td valign="middle" align="center"><br /></td><td valign="middle" align="center"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="36" valign="middle" align="center"><b>I</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center">Warto?ci niematerialne i prawne</td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b>I</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center">Fundusz statutowy</td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="27912,37" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-"><b>27 912,37 </b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="12633,95" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-"><b>12 633,95 </b></td><td valign="middle" align="center"><br /></td><td valign="middle" align="center"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="19" valign="middle" align="center"><b>II</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center">Rzeczowe aktywa trwa?e</td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b>II</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center">Fundusz z aktualizacji wyceny</td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td valign="middle" align="center"><br /></td><td valign="middle" align="center"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="36" valign="middle" align="center"><b>III</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center">Nale?no?ci d?ugoterminowe</td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b>III</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center">Wynik finansowy netto za rok obrotowy</td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" valign="middle" align="center" sdval="10985,25" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-"><b>10 985,25 </b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" valign="middle" align="center" sdval="15278,42" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-"><b>15 278,42 </b></td><td valign="middle" align="center"><br /></td><td valign="middle" align="center"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="32" valign="middle" align="center"><b>IV</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center">Inwestycje d?ugoterminowe</td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center" sdval="1" sdnum="1045;"><b>1</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center">Nadwy?ka przychodów nad kosztami (wielko?? dodatnia)</td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="10985,25" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">10 985,25 </td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="15278,42" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">15 278,42 </td><td valign="middle" align="center"><br /></td><td valign="middle" align="center"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="36" valign="middle" align="center"><b>V</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center">D?ugoterminowe rozliczenia mi?dzyokresowe</td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td style="BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center" sdval="2" sdnum="1045;"><b>2</b></td><td style="BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center">Nadwy?ka kosztów nad przychodami (wielko?? ujemna)</td><td style="BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td style="BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><td valign="middle" align="center"><br /></td><td valign="middle" align="center"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="38" valign="middle" align="center"><b>B</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b>Aktywa obrotowe</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" valign="middle" align="center" sdval="40950,38" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-"><b>40 950,38 </b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" valign="middle" align="center" sdval="34846,63" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-"><b>34 846,63 </b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b>B</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center"><b>Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" valign="middle" align="center" sdval="2052,76" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-"><b>2 052,76 </b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ffff99" valign="middle" align="center" sdval="6934,26" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-"><b>6 934,26 </b></td><td valign="middle" align="center"><br /></td><td valign="middle" align="center"><br /></td></tr><tr><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" height="36" valign="middle" align="center"><b>I</b></td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" valign="middle" align="center">Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych</td><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* # ##0,00\ _z_?_-;-* # ##0,00\ _z_?_-;_-* -??\ _z_?_-;_-@_-">- </td><>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;td style=&quot;BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid&quot; bgcolor=&quot;#ccffff&quot; valign=&quot;middle&quot; align=&quot;center&quot; sdnum=&quot;1045;0


adres tego artykułu: http://dajmyszanse.turek.pl/infopage.php?id=16