:: Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009
Artykuł dodany przez: admin (2010-04-26 13:10:28)

 <p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="center"><b>T u r e c k i e S t o w a r z y s z e n i e n a R z e c z P r z y w r a c a n i a R o d z i n y <br />&#8222;D a j m y S z a n s ?&#8221;</b></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="center"><font size="2">ul. Koni?ska2, 62-700 Turek, tel:0 63 278 50 52, fax:0 63 289 10 53, www.dajmyszanse.turek.pl<br />__________________________________________________________________________________________</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="center"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="center"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="center"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="center"><font size="5"><b>Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009</b></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font size="2">Nazwa fundacji jej siedziba i adres, dat? wpisu w Krajowym Rejestrze S?dowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotycz?ce cz?onków zarz?du stowarzyszenia (imi? i nazwisko wed?ug aktualnego wpisu w rejestrze s?dowym i adres zamieszkania) oraz okre?lenie celów statutowych stowarzyszenia</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Pe?na nazwa:</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="4">Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221;</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Adres (siedziba):</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="4">ul. Koni?ska 2</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="4">62-700 Turek</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym:</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="4">Nr KRS: 0000047365</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="4">REGON:311111836</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="4">NIP:6681759030</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%" align="left"><font size="4"><b>Zarz?d:</b></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Ewa Andrzejczak &#8211; prezes</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">ul Wyszy?skiego 12</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">62-700 Turek</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Ma?gorzata Krzesi?ska &#8211; wiceprezes<br />ul Dworcowa 6</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">62-700 Turek</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Ewa Kosmowska &#8211; skarbnik</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Os. Wyzwolenia 1/104</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">62-700 Turek</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Anna Ja?kiewicz &#8211; sekretarz</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Os Wyzwolenia 13/20</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">62-700 Turek</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Aldona Szymanowska - Matusiak</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">ul. Os.Wyzwolenia 10/32</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">62-700 Turek</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">Celem Stowarzyszenia jest:</font></p><ol><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">udzielanie pomocy i wsparcia spo?ecznego oraz psychicznego dzieciom i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdzia?anie poczuciu bezradno?ci i osamotnienia,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">wyrównywanie szans edukacyjnych i spo?ecznych dzieci i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajduj?cych si? w trudnej sytuacji ?yciowej,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">pomoc rodzinie w realizacji zada? wychowawczych i opieku?czych, a szczególnie rodzinom znajduj?cym si? w sytuacji kryzysu,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">przeciwdzia?anie patologiom spo?ecznym i uzale?nieniom w?ród dzieci i m?odzie?y z grup ryzyka,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">ochrona i promocja zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">inicjowanie i organizowanie dzia?a? promuj?cych zdrowy styl ?ycia, twórcz? aktywno??, uczestnictwo w kulturze oraz aktywny wypoczynek,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">upowszechnianie i rozwijanie postaw i warto?ci humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych umo?liwiaj?cych dzieciom i m?odzie?y uczestnictwo w ?yciu kraju, spo?ecze?stwa i ?rodowiska,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">organizowanie dzia?a? pomocowych na rzecz osób niepe?nosprawnych,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">stworzenie organizacyjnych form dzia?alno?ci samopomocowej m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych na rzecz innych osób.</font></p></li></ol><p style="LINE-HEIGHT: 100%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="center"><br /></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.07cm" align="center"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">Zasady, formy i zakres dzia?alno?ci statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a tak?e opis g?ównych zdarze? prawnych w jej dzia?alno?ci o skutkach finansowych</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:</font></p><ol><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">prowadzenie placówek opieku?czo-wychowawczych,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz pomocy specjalistycznej dla dzieci i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">prowadzenie dzia?alno?ci terapeutycznej, edukacyjnej i informacyjnej dla rodziców,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">organizowanie i udzielanie pomocy specjalistycznej i socjalnej rodzinom wychowanków i by?ym wychowankom placówek opieku?czo-wychowawczych,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i m?odzie?y,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">wspieranie m?odzie?y w samorozwoju i w podejmowanych przez ni? dzia?aniach samopomocowych na rzecz innych,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkole? dla m?odzie?y chc?cej pomaga? innym a tak?e dla wolontariuszy i profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi i m?odzie?? z rodzin dysfunkcyjnych,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">tworzenie i wdra?anie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia, </font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">prowadzenie dzia?alno?ci edytorskiej, w tym opracowywanie materia?ów po?wi?conych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">organizowanie i prowadzenie placówek oraz o?rodków o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym.</font></p></li></ol><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">W roku 2009r. Stowarzyszenie realizowa?o swoje cele poprzez:</p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><ol type="I"><li><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font face="Book Antiqua, serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><b>PROWADZENIE ZESPO?U PLACÓWEK OPIEKU?CZO &#8211; WYCHOWAWCZYCH <br />W TURKU (01.01.2009r. &#8211; 31.12.2009r.) </b></font></font></p></li></ol><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 1.25cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">W trakcie realizacji projektu podopiecznym placówki socjalizacyjnej &#8211; dzieciom i m?odzie?y (65 &#8211; wychowankom) zapewniono warunki niezb?dne do zaspokojenia ró?norodnych potrzeb poprzez sprawowanie ca?odobowej opieki, obj?cia oddzia?ywaniami wychowawczymi, edukacyjnymi i terapeutycznymi, stworzenie warunków do atrakcyjnego i racjonalnego sp?dzenia czasu wolnego. Podj?to prac? z rodzin? w celu podtrzymywaniu wi?zi z rodzinami i kompensowania braku rodziny w ?yciu dzieci. </font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. realizowano nast?puj?ce zadania:</font><br /><font size="2">1.Zapewnienie ca?odobowej opieki i wychowania. </font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">2.Realizacja indywidualnych planów z dzie?mi.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">3. Prowadzenie systematycznych obserwacji dzieci, analizy dokumentów, rozmów w celu wszechstronnego poznania.<br />4.Prowadzenie pracy profilaktycznej w zakresie agresji, przemocy, prowadzenie profilaktyki zdrowego stylu ?ycia anga?owanie wychowanków w prozdrowotne formy sp?dzania czasu wolnego.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">5. Zapewnienie kszta?cenia na ró?nych poziomach nauczania:</font></p><ol type="I"><ul><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">zaopatrzenie w podr?czniki, odzie?, artyku?y szkolne, artyku?y chemiczne, kosmetyczne, lekarstwa, sprz?t, rehabilitacyjny w zale?no?ci od potrzeb,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">obj?cie dzieci indywidualn? pomoc? w nauce, udzia? w zaj?ciach wyrównawczych,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">obj?cie dzieci i m?odzie?y w zale?no?ci od przejawianych deficytów rozwojowych i zaburze? indywidualnymi, <br />i grupowymi zaj?ciami o charakterze terapeutycznym,</font></p></li></ul></ol><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">6.Wdra?anie wychowanków do samodzielno?ci przez:</font></p><ol type="I"><ul><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">planowanie wydatków, gospodarowanie ?rodkami finansowymi przeznaczonymi na potrzeby grupy i indywidualne wydatki oraz kontrola nad nimi,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">rozwijanie praktycznych umiej?tno?ci z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego- przygotowywanie posi?ków, porz?dkowanie pomieszcze? , utrzymywanie czysto?ci itp.</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">rozwijanie umiej?tno?ci samodzielnego za?atwiania spraw urz?dowych , zapoznawanie z kompetencjami ró?nych instytucji.</font></p></li></ul></ol><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">6.Organizacj? tradycyjnych uroczysto?ci na terenie placówki i poza ni? (bal karnawa?owy, Walentynki, wieczór zabaw i wró?b&#8221;, ?wi?ta Wielkanocne (malowanie pisanek, ?wi?cenie pokarmów, udzia? w uroczystym ?niadaniu wielkanocnym), uroczysto?? I Komunii ?wi?tej, uroczysto?? chrztu ?wi?tego, uroczysto?ci 18-tych urodzin, Dzie? Dziecka &#8222;udzia? w konkursach, , Andrzejki zabawa z wró?bami, Miko?ajki przedstawienie przygotowane przez dzieci, udzia? w spotkaniu wigilijnym &#8222;?wi?teczne ?wiate?ko nadziei&#8221;, uroczysta Wigilia.<br />7.Uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych : udzia? w Wielkiej Orkiestrze ?wi?tecznej Pomocy, spektaklu &#8222;Pinokio&#8221;, zimowej szkole ta?ca, zaj?ciach bibliotecznych w Bibliotece Publicznej w Turku, koncercie Gosi Andrzejewicz, czytaniu bajek i ba?ni w Centrum Wolontariatu, warsztatach muzycznych - nauce gry na gitarze na terenie placówki, imprezach kulturalnych z okazji Dni Turku, wycieczce do Parku Jurajskiego, pikniku zorganizowanym przez Klub Hayrleyowców, spotkaniu wychowanków z by?ymi wychowankami Pa?stwowego Domu Dziecka w Turku ( lata 1960-1980), udzia? w Wielkopolskich Artystycznych Spotkaniach Wychowanków Domów Dziecka w Tuliszkowie , udzia? w Przegl?dzie M?odych Talentów Domów Dziecka w Pleszewie, przedstawieniu &#8222;Anio?y&#8221; zorganizowanym przez Caritas we W?adys?awowie, przedstawieniu &#8222;Ba?ni Muzycznej w tajemniczej krainie krasnali&#8221;, zawodach strzeleckich zorganizowanych przez LOK w Turku, udzia? w turnieju pi?karskim w Koninie -z udzia?em Micha?a Wi?niewskiego, udzia? w X Mistrzostwach Polski Zachodniej w strzelaniu z karabinka pneumatycznego dru?yn domów dziecka na terenie placówki, uczestnictwo w meczach rozgrywanych przez dru?yn? TUR &#8211; TURA na stadionie w Turku ( sezon pi?karski )</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">8.Wypoczynek zimowy w formie wyjazdów na obozy i zimowiska: (Bia?y Dunajec - G?azy &#8211; zimowisko z hipnoterapi?) </font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">9.Wypoczynek letni : Mi?dzyzdroje &#8222;Zielona Szko?a&#8221; , Szklarska Por?ba-warsztaty socjoterapeutyczne, </font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">kolonie- Jastrz?bia Góra, obóz w Grecji, kolonie w Bieszczadach, kolonie w Przemy?lu, obóz w Pobierowie, obóz w Olsztynku, obóz sportowo- rekreacyjny w G?azie </font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">10. Praca z rodzin?: (wywiady ?rodowiskowe, diagnoza, grupa wsparcia dla rodziców dzieci przebywaj?cych w placówce, udzielanie rodzinom pomocy rzeczowej, indywidualne konsultacje dla rodziców)</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">11. Zapewnienie opieki medycznej -badania profilaktyczne, konsultacje specjalisyczne dora?ne wizyty u lekarza rodzinnego oraz specjalistów</font><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><b>:</b></font><b> </b><font size="2">poradnia stomatologiczna, nefrologiczna, zdrowia psychicznego, WZW, pulmonologiczna laryngologiczna, chirurgiczna, okulistyczna, endokrynologiczna, ortopedyczna, dermatologiczna, ginekologiczna, ortodontyczna, chirurgii plastycznej, leczenia uzale?nie? </font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><ol type="I" start="2"><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font face="Book Antiqua, serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><b>X MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIU Z KARABINKA PNEUMATYCZNEGO DRU?YN DOMÓW DZIECKA <br />W TERMINIE 15.06.2009r. &#8211; 30.09.2009r.</b></font></font></p></li></ol><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 1.25cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">G?ównym celem realizowanego projektu by?a popularyzacja olimpijskiej dyscypliny sportu, integracja dzieci i m?odzie?y z wielkopolskich placówek opieku?czo wychowawczych, podwy?szenie samooceny w zdrowej sportowej rywalizacji.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">X Mistrzostwa Wielkopolski w Strzelaniu z Karabinka Pneumatycznego Dru?yn Domów Dziecka odby?y si? w dniu 19.09.2009r. w siedzibie Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221; w Turku, ul.Koni?ska 2. W zawodach uczestniczy?o 9 dru?yn dzieci z wielkopolskich placówek opieku?czo wychowawczych:</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">-Dom Rodzinny &#8222;Przysta?&#8221; w Ogorzelczynie </font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">-Dom dla Dzieci i M?odzie?y w Nowym ?wiecie</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">-O?rodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko?aczkowie</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">-Zespó? Placówek Wspierania Rodziny &#8222;Szansa&#8221; w Kosewie</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">-Dom Dziecka w Kaliszu</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">-Dom Dziecka w Liskowie</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">-Dom Dziecka w Sulejowie</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">- M?odzie?owy O?rodek Wychowawczy w Strzelnie</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">-Zespó? Placówek Opieku?czo Wychowawczych w Turku</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; MARGIN-TOP: 0.42cm; MARGIN-BOTTOM: 0.11cm; MARGIN-LEFT: 1.27cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font face="Book Antiqua, serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><span style="FONT-STYLE: normal"><b>III. &#8222;DO??CZ DO NAS -POWIEDZ NIE &#8211; PRZEMOCY I UZALE?NIENIOM&#8221;</b></span></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; MARGIN-LEFT: 1.91cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font face="Arial Unicode MS, sans-serif"><font face="Book Antiqua, serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><b>PROGRAM SOCJOTERAPEUTYCZNY SKIEROWANY DLA DZIECI I M?ODZIE?Y, </b></font></font><font face="Book Antiqua, serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><b>PO DO?WIADCZONEJ PRZEMOCY, ZAGRO?ONEJ UZALE?NIENIEM Z TERENU POWIATU TURECKIEGO &#8211; W TERMINIE 01.03.2009r.- 31.12.2009r.</b></font></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; MARGIN-LEFT: 1.91cm" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0.64cm; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">Celem projektu by?a poprawa spo?ecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i m?odzie?y pochodz?cych z rodzin alkoholowych i dotkni?tych przemoc? oraz zapobie?enie ich marginalizacji i niedostosowaniu spo?ecznemu, poprzez:</font></p><ul><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">poszerzenie wiedzy uczestników projektu z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki problemów uzale?nie?</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">nabycie umiej?tno?ci rozwi?zywania konfliktów w rodzinie i w ?rodowisku</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">podniesienie poczucia w?asnej warto?ci uczestników</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">nabycie umiej?tno?ci asertywnego wyra?ania w?asnych uczu?, opinii i postaw w tym:</font></p></li></ul><ul><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%" align="left"><font size="2"><span style="FONT-WEIGHT: normal">dostarczenie uczestnikom informacji o substancjach szkodliwych dla zdrowia z równoczesnym zaproponowaniem alternatywnych i prozdrowotnych wzorców post?powania,</span></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font face="Courier New, monospace"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2">zapoznanie uczestników z przyczyn uzale?nienia, skutkami i nast?pstwami za?ywania ?rodków psychoaktywnych, modelu funkcjonowania rodziny uzale?nionej, ról pe?nionych przez cz?onków rodzin, przedstawiono mechanizm uzale?nienia i wspó?uzale?nienia, mo?liwo?ci szukania pomocy dla osób uzale?nionych i wspó?uzale?nionych,</font></font></font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">u?wiadomienie uczestnikom przezywane uczucia tj. rozwini?to umiej?tno?ci dostrzegania uczu?, werbalizowania, wyra?ania, poznawania przyczyn i skutków trudnych uczu?,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">rozwini?cie u uczestników umiej?tno?ci samokontroli emocjonalnej: poznano sposoby autokontroli, </font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">rozwini?cie umiej?tno?ci prawid?owej komunikacji, umiej?tno?ci asertywnych, wyra?ania opinii, przyjmowania krytyki, pos?ugiwania si? komunikatem &#8222;ja&#8221;, umiej?tno?ci s?uchania, rozwi?zywania konfliktów, zawierania kompromisów,</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">rozwini?cie umiej?tno?ci redukowania napi??: zapoznano uczestników ze sposobami odpr??ania, wyciszania si?, uwalniania si? od napi?? i ich wykorzystywania w sytuacjach stresuj?cych </font></p></li></ul><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">Zgodnie z przedstawionym w ofercie zasi?giem projektu, programem &#8222;Do??cz do nas&#8221; obj?tych by?o:</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">- 12 dzieci ze szko?y podstawowej <br />- 12 m?odzie?y gimnazjalnej, ich </font><font size="2">rodziców i opiekunów.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">Program obejmowa?:</font></p><ul><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">organizacj? wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych (10.06.2009r.-14.06.2009r. Karkonosze), b?d?cych integracyjn? form? intensywnej pracy i do?wiadczania siebie w ró?nych sytuacjach interpersonalnych i zadaniowych</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">kontynuacj? projektu w postaci cyklu</font><font size="2">COTYGODNIOWYCH</font><font size="2"> zaj?? socjoterapeutycznych <br />(18 cotygodniowych spotka? od 01.09.2009r.-31.12.2009r) dla 2 dwunastoosobowych grup <br />(1 grupa dla dzieci od IV-VI kl szko?y podstawowej, 2 grupa dla m?odzie?y gimnazjalnej) </font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">comiesi?czne konsultacje dla rodziców i opiekunów</font></p></li></ul><p style="LINE-HEIGHT: 100%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; TEXT-INDENT: -0.64cm; MARGIN-LEFT: 1.59cm; FONT-WEIGHT: normal" align="center"><font face="Book Antiqua, serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2"><b>IV &#8222;LEPSZE ?YCIE &#8211; BEZ PRZEMOCY&#8221; PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO &#8211; TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZIN DO?WIADCZAJ?CYCH PRZEMOCY<br /></b></font></font><font face="Book Antiqua, serif"><font size="2"><b>termin realizacji zadania w okresie od 15.05.2009r. do 15.10.2009r.</b></font></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; TEXT-INDENT: -0.64cm; MARGIN-LEFT: 1.59cm" align="center"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; TEXT-INDENT: 0.95cm; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">Projekt by? realizowany w formie grupy wsparcia dla rodziców oraz terapii indywidualnej dla dzieci i m?odzie?y <br />po doznanej przemocy</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">Uczestnikami projektu by?o 16 dzieci i m?odzie?y w wieku od 5do17 lat oraz 11 <br />ich rodziców/opiekunów, do?wiadczaj?cych przemocy z terenu powiatu tureckiego.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">??czna liczba uczestników obj?tych terapi? indywidualn?: 16<br />??czna liczba rodziców i opiekunów obj?tych grup? wsparcia:11</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; TEXT-INDENT: 1.25cm; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">Udzia? w grupie wsparcia dla rodziców z?agodzi? poczucie izolacji uczestników wynikaj?ce z doznawanej przemocy, pog??bi? zrozumienie siebie poprzez zrozumienie innych cz?onków grupy, poprawi? komunikacj? interpersonaln?, umo?liwi? zdobycie wiedzy na temat konsekwencji przemocy a tak?e wskaza? na skuteczne strategie ochrony siebie i dzieci przed przemoc?.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; TEXT-INDENT: 1.25cm; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">Prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci i m?odzie?y przyczyni?o si? do: zrozumienia doznanej przemocy, zredukowania ostrych objawów powsta?ych po dramatycznym do?wiadczeniu, zredukowania ryzyka chronicznego psychologicznego i somatycznego zaburzenia zdrowia. </font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">Uczestnicy- zarówno rodzice jak dzieci nabyli umiej?tno?? nowych i zdrowszych sposobów funkcjonowania, nauczyli si? samodzielnego radzenia sobie z kryzysami, wyznaczania celów i dzia?a? na przysz?o??.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; TEXT-INDENT: 1.25cm; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><font size="2">Zrealizowany program przyczyni? si? do zmniejszenia skali przemocy domowej na terenie powiatu tureckiego i zmniejszy? zjawisko wiktymizacji (pierwotnej i wtórnej dzieci oraz m?odzie?y.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><br /></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.07cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="center"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">Informacja o prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej wed?ug wpisu do rejestru przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Tureckie Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221; nie prowadzi?o w roku 2009 dzia?alno?ci gospodarczej.</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="center"><font size="2">Odpisy uchwa? Zarz?du Stowarzyszenia</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Odpisy uchwa? Stowarzyszenia &#8211; za??cznik nr 1</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%" align="left"><br /></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">Informacja o wysoko?ci uzyskanych przychodów, z wyodr?bnieniem ich ?róde? (np. spadek, zapis, darowizna, ?rodki pochodz?ce ze ?róde? publicznych, w tym z bud?etu pa?stwa i bud?etu gminy), odp?atnych ?wiadcze? realizowanych przez fundacj? w ramach celów statutowych z uwzgl?dnieniem kosztów tych ?wiadcze?; je?eli prowadzono dzia?alno?? gospodarcz?, wynik finansowy tej dzia?alno?ci oraz procentowy stosunek przychodu osi?gni?tego z dzia?alno?ci gospodarczej do przychodu osi?gni?tego z pozosta?ych ?róde?.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; TEXT-INDENT: 0.64cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Struktura rzeczowa przychodów za 2009 rok przedstawia si? nast?puj?co:</p><ul><li><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="left">sk?adki cz?onkowskie &#8211; 975,00 z?</p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="left">darowizny &#8211; 15 971,45 z?</p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="left">nawi?zki s?dowe &#8211; 1 600,00 z?</p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="left">dotacja Starostwo Powiatowe na funkcjonowanie Zespo?u Placówek Opieku?czo-Wychowawczych w Turku &#8211; 1 360 303,67 z?</p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="left">dotacja Urz?d Marsza?kowski na realizacj? zadania &#8222;Do??cz do nas- powiedz NIE przemocy i uzale?nieniom&#8221; 30 000,00 z? </p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="left">dotacja Wojewoda Wielkopolski na realizacj? zadania &#8222; Lepsze ?ycie bez przemocy&#8221; <br />18 360,00 z?</p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="left">dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizacj? zadania &#8222; Organizacja czasu wolnego i promowanie aktywno?ci ruchowej dzieci i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym&#8221; 2 200,00 z?</p></li></ul><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br />Stowarzyszenie nie prowadzi?o dzia?alno?ci gospodarczej w 2009 roku.</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%" align="left"><br /></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">Informacja o poniesionych kosztach na:</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">a) realizacj? celów statutowych,</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">b) administracj? (czynsze, op?aty telefoniczne, pocztowe itp.),</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">c) dzia?alno?? gospodarcz?,</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">d) pozosta?e koszty,</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left">Struktura kosztów w 2009 roku przedstawia si? nast?puj?co:</p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left">- amortyzacja 37 999,97 z?</p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left">- zu?ycie materia?ów i energii 5 658,33 z?</p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left">- us?ugi obce 33 887,50 z?</p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left">- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 43 479,92 z?</p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left">- podatki i op?aty 2 400,00 z?</p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="left">- pozosta?e koszty administracyjne 6 740,37 z?</p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="left">- koszty realizacji zada? statutowych 1 287 419,57 z?</p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; WIDOWS: 0; ORPHANS: 0; FONT-WEIGHT: normal" align="left">- pozosta?e koszty operacyjne nie zwi?zane z dzia?alno?ci? operacyjn? jednostki 839,21 z? </p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">Dane o:</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">a)   liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podzia?em wed?ug zajmowanych stanowisk i z wyodr?bnieniem osób zatrudnionych wy??cznie w dzia?alno?ci gospodarczej,</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">b) ??cznej kwocie wynagrodze? wyp?aconych przez fundacje z podzia?em na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne ?wiadczenia, z wyodr?bnieniem ca?o?ci tych wynagrodze? osób zatrudnionych wy??cznie w dzia?alno?ci gospodarczej,</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">c)   wysoko?ci rocznego lub przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia wyp?aconego ??cznie cz?onkom zarz?du i innych organów fundacji oraz osobom kieruj?cym wy??cznie dzia?alno?ci? gospodarcz? z podzia?em na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne ?wiadczenia,</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">e)   udzielonych przez fundacje po?yczkach pieni??nych, z podzia?em wed?ug ich wysoko?ci, ze wskazaniem po?yczkobiorców i warunków przyznania po?yczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich po?yczek,</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">f)   kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">g) warto?ci nabytych obligacji oraz wielko?ci obj?tych udzia?ów lub nabytych akcji w spó?kach prawa handlowego ze wskazaniem tych spó?ek,</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">h)   nabytych nieruchomo?ciach, ich przeznaczeniu oraz wysoko?ci kwot wydatkowanych na to nabycie,</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">i)    nabytych pozosta?ych ?rodkach trwa?ych,</font></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">j)    warto?ci aktywów i zobowi?za? fundacji uj?tych we w?a?ciwych sprawozdaniach finansowych sporz?dzanych dla celów statystycznych.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2"><b>A)</b></font><font size="2"> </font><font size="2">?REDNIA OSÓB ZATRUDNIONYCH W 2009 ROKU 26 OSÓB</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">STOWARZYSZENIE NIE PROWADZI?O W ROKU 2009 DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZEJ.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2"><b>B)</b></font><font size="2"> ??CZNA KWOTA WYP?ACONYCH WYNAGRODZE? 730 725,84<br />W TYM:</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">WYNAGRODZENIA 529 775,34</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">PREMIE 151 850,50</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">NAGRODY 49 100</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2"><b>C)</b></font><font size="2"> </font><font size="2">CZ?ONKOWIE ZARZ?DU I INNYCH ORGANÓW STOWARZYSZENIA NIE OTRZYMYWALI WYNAGRODZENIA Z TYTU?U PE?NIONYCH FUNKCJI.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2"><b>D)</b></font><font size="2"> ??CZNA KWOTA WYP?ACONYCH NALE?NO?CI Z TYTU?U UMÓW ZLECE? 60 579,33</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2"><b>E)</b></font><font size="2"> STOWARZYSZENIE W ROKU 2009 NIE UDZIELA?O PO?YCZEK.<br /></font><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2"><b>F)</b></font><font size="2"> </font><font size="2">?RODKI NA R-KACH BANKOWYCH 40 950,38 REJONOWY BANK SPÓ?DZIELCZY W MALANOWIE, 62-709 MALANÓW, TURECKA 10</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2"><b>G)</b></font><font size="2"> STOWARZYSZENIE W ROKU 2009 NIE NABY?O UDZIA?ÓW, AKCJI I OBLIGACJI.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2"><b>H)</b></font><font size="2"> STOWARZYSZENIE W ROKU 2009 NIE NABY?O NIERUCHOMO?CI</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2"><b>I)</b></font><font size="2"> </font><font size="2">NABYTE ?RODKI TRWA?E W 2009 ROKU:</font></p><ol><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; MARGIN-TOP: 0.49cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">FAX 1534,89</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">SPRZ?T KOMPUTEROWY 13 341,00</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">TAPCZANY 17 854,08</font></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; MARGIN-BOTTOM: 0.49cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">SPRZ?T AGD  5 270,00</font></p></li></ol><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2">?RODKI ZOSTA?Y UMORZONE JEDNORAZOWO.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font size="2"><b>J)</b></font><font size="2"> NIE DOTYCZY</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%" align="left"><br /></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="center"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">Dane o dzia?alno?ci zleconej fundacji przez podmioty pa?stwowe i samorz?dowe (us?ugi, pa?stwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej dzia?alno?ci.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><ul><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font face="Book Antiqua, serif"><font style="FONT-SIZE: 11pt" size="2">Prowadzenie Zespo?u Placówek Opieku?czo Wychowawczych <br />w Turku (01.01.2009r. &#8211; 31.12.2009r.)&#8211; zadanie zlecone przez Zarz?d Powiatu Tureckiego &#8211; kontynuacja &#8211; umowa z dnia 10 stycznia 2007r. Nr 8/2007<br />- Umowa Nr 10/2007 zawarta w dniu 13 kwietnia 2007r. zawarta z Zarz?dem Powiatu Tureckiego w temacie wydzier?awienia nieruchomo?ci zabudowanej po?o?onej w Turku w obr?bie &#8222;A&#8221; oznaczonej nr ewid 187/3 o powierzchni 3,3613 ha /nr ksi?gi wieczystej 26236/<br />-- Umowa Nr 10/2007 zawarta w dniu 10 stycznia 2007r. zawarta z Zarz?dem Powiatu Tureckiego w temacie u?yczenia rzeczy ruchomych<br />- Umowa Nr 11/2007 zawarta w dniu 10 stycznia 2007r. zawarta z Zarz?dem Powiatu Tureckiego w temacie u?yczenia samochodu osobowego marki Peugot G Partner XR o nr nadwozia VF3GJWJYB95074583, i nr rejestracyjnym PTU 7FA</font></font></p></li></ul><p style="LINE-HEIGHT: 100%; MARGIN-LEFT: 0.63cm" align="left"><br /></p><ul><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">X Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z karabinka pneumatycznego dru?yn domów dziecka<br />- w terminie.06.2009r. &#8211; 30.09.2009r. <br />&#8211; zadanie zlecone przez Wojewod? Wielkopolskiego<br />&#8211; umowa z dnia 15.06.2009r. NTPS-I 7.9016/3-91/09 <br />&#8211; wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 2200z? (dwa tysi?ce dwie?cie z?otych)<br /><br /></p></li><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">&#8222;Do??cz do nas -powiedz nie &#8211; przemocy i uzale?nieniom&#8221;.<br />Program socjoterapeutyczny skierowany dla dzieci i m?odzie?y, po do?wiadczonej przemocy, zagro?onej uzale?nieniem z terenu powiatu tureckiego<br />&#8211; w terminie 01.03.2009r.- 31.12.2009r. <br />&#8211; zadanie zlecone przez Województwo Wielkopolskie /Urz?d Marsza?kowski/ <br />- umowa z dnia 9 marca 2009r. NR 39/DZ.III/2009 <br />&#8211; kwota przyznanej dotacji 30000z? (trzydzie?ci tysi?cy z?otych)</p></li></ul><p style="LINE-HEIGHT: 100%; TEXT-INDENT: -0.64cm; MARGIN-LEFT: 1.59cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><ul><li><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">&#8222;LEPSZE ?YCIE &#8211; BEZ PRZEMOCY&#8221;<br />Prowadzenie dzia?a? edukacyjno &#8211; terapeutycznych wobec rodzin do?wiadczaj?cych przemocy <br />- termin realizacji zadania w okresie od15.05.2009r. do 15.10.2009r<b>.<br />- </b>zadanie zlecone przez Wojewod? Wielkopolskiego umow? NR PS.I.-2.9016/2-24/09 <br />&#8211; wysoko?? przyznanej 18 360z? (osiemna?cie tysi?cy trzysta sze??dziesi?t z?otych)</p></li></ul><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 100%; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="justify"><font style="FONT-SIZE: 9pt" size="2">Informacja o rozliczeniach fundacji z tytu?u ci???cych zobowi?za? podatkowych, a tak?e informacj? w sprawie sk?adanych deklaracji podatkowych.</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font color="#000000">?RODKI NA R-K</font>ACH BANKOWYCH 40 950,38 </p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left">REJON<font color="#000000">OWY BANK SPÓ?DZIELCZY W MALANOWIE, 62-709 MALANÓW, TURECKA 10</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><font color="#000000">BRAK ZOBOWI?ZA? AKTYWA WIELKO?CI 40 950,38 (ZGODNIE Z BILANSEM)</font></p><p style="LINE-HEIGHT: 0.18cm; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0.04cm; LINE-HEIGHT: 0.18cm; PADDING-LEFT: 0.14cm; PADDING-RIGHT: 0.14cm; MARGIN-LEFT: -0.32cm; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 0.04cm" align="left"><font color="#000000">Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? sk?ada corocznie zeznanie podatkowe CIT-8 oraz Pit-4R</font></p><p style="PAGE-BREAK-BEFORE: always; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="left" /><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="left">ZA??CZNIK NR1</p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="right"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-LEFT: 1.25cm" align="center"><font size="4"><b>Uchwa?a nr 8/2010/III z dnia 30.03.2010r</b></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify"><b>Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221; podejmuje uchwa?? o przyj?ciu sprawozdania finansowego za rok 2009 (bilans zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz stwierdza przeznaczenie wyniku finansowego na cele statutowe.</b></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><br /></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-WEIGHT: normal" align="justify">Podpisy cz?onków Zarz?du</p><p style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-WEIGHT: normal" align="left"><br /></p>


adres tego artykułu: http://dajmyszanse.turek.pl/infopage.php?id=15