:: Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008
Artykuł dodany przez: admin (2010-02-07 23:52:39)

<br /><h3 style="text-align: center;">Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008</h3><br />Pe?na nazwa:<br /><span style="font-weight: bold;">Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221;</span><br /><br />Adres:<br />ul Koni?ska 2<br />62-700 Turek<br /><br />Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym:<br />Nr KRS: 0000047365<br />REGON:311111836<br />NIP:6681759030<br /><br />Zarz?d:<br />Ewa Andrzejczak &#8211; prezes<br />ul Wyszy?skiego 12<br />62-700 Turek<br /><br />Ma?gorzata Krzesi?ska &#8211; wiceprezes<br />ul Dworcowa 6<br />62-700 Turek<br /><br />Ewa Kosmowska &#8211; skarbnik<br />Os. Wyzwolenia 1/104<br />62-700 Turek<br /><br />Anna Jaskiewicz &#8211; sekretarz<br />Os Wyzwolenia 13/20<br />62-700 Turek<br /><br />Aldona Szymanowska - Matusiak<br />ul. Sk?adkowskiego3/1<br />62-700 Turek<br /><br /><br /><br /><br /><br style="color: rgb(255, 255, 255);" /><div style="text-align: center; font-weight: bold; background-color: rgb(0, 204, 255);"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">Zasady, formy i zakres dzia?alno?ci statutowej</span><br /></div><br /><br />Stowarzyszenie prowadzi dzia?ania na rzecz tworzenia warunków rozwoju dzieci i rodzin ze ?rodowisk zagro?onych demoralizacj?, poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem oraz poradnictwa rodzinnego poprzez:<br /><br /><div style="text-align: center; background-color: rgb(0, 153, 255);"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">Prowadzenie Zespo?u Placówek Opieku?czo Wychowawczych w Turku </span><br style="color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="color: rgb(255, 255, 255);">(od 01.01.2008r.-31.12.2008r.) dla 60 wychowanków</span><br /></div><br />W trakcie realizacji projektu podopiecznym placówki socjalizacyjnej &#8211; dzieciom i m?odzie?y zapewniono warunki niezb?dne do zaspokojenia ró?norodnych potrzeb poprzez sprawowanie ca?odobowej opieki, obj?cia oddzia?ywaniami wychowawczymi, edukacyjnymi i terapeutycznymi stworzenie warunków do atrakcyjnego i racjonalnego sp?dzenia czasu wolnego. Podj?to prac? z rodzin? w celu podtrzymywaniu wi?zi z rodzinami i kompensowania braku rodziny w ?yciu dzieci. <br />W czasie okre?lonym umow? realizowano nast?puj?ce zadania:<br />Dokonano:<br />1.Zapewnienia ca?odobowej opieki i wychowania <br /> - zapewnienie kszta?cenia na ró?nych poziomach nauczania, <br /> - czuwanie nad realizowaniem przez dzieci i m?odzie? obowi?zku szkolnego, <br /> - zaopatrzenie w odzie? stosown? do pory roku<br /> - zapewnienie indywidualnych i grupowych zaj?? o charakterze terapeutycznym dla dzieci i m?odzie?y przejawiaj?cej deficyty rozwojowe<br /> -udzielanie indywidualnej pomocy w nauce, zapewnienie udzia?u w zaj?ciach wyrównawczych <br />-organizacja tradycyjnych uroczysto?ci na terenie placówki:<br />o    ?niadanie Wielkanocne<br />o    uroczysto?? I Komunii ?wi?tej<br />o    X Wojewódzki Turniej Tenisa Sto?o0wego Placówek Wychowawczych <br />&#8211; 17.05.2008r. &#8211; 9 dzieci<br />o    Dzie? Dziecka 1 czerwca 2008r.<br />o    Wycieczka do Lichenia dla 23 wychowanków &#8211; 11.08.2008r.<br />o    organizacja i udzia? wychowanków w Turnieju Strzeleckim Domów Dziecka  20.09.2008r.<br />o    Udzia? w XVIII Wielkopolskich Artystycznych Spotkaniach Artystycznych Wychowanków Domów Dziecka 17-19.10.2008r.<br />o    Trójbój Strzelecki w Ko?aczkowie &#8211; 25.10.2008r. &#8211; 3 dzieci<br />o    Miko?ajki &#8211; 8.12.2008r.<br />o    Kolacja Wigilijna 18.12.2008r.<br />o    Udzia? w spotkaniu wigilijnym &#8222;?wi?teczne ?wiate?ko Nadziei w Gimnazjum nr 4 <br />w Koninie - 14 wychowanków &#8211; 19.12.2008r.<br />2. Zapewnienia atrakcyjnego i racjonalnego sp?dzenia czasu wolnego <br />o    wypoczynek letni<br />- Grecja 12.06.2008r. &#8211; 24.06.2008r. &#8211; 1 dziecko<br />- W?adys?awowi 21.06.2008r. &#8211; 30.06.2008r. &#8211; 2 dzieci<br />- Mi?dzywodzie 09.07.2008r.-22.07.2008r. &#8211; 8 dzieci<br />- Lewin K?odzki 10.07.2008r.-21.07.2008r. &#8211; 1 dziecko<br />- Karpacz 30.06.2008r. &#8211; 05.07.2008r. &#8211; 2 dzieci<br />- Ustka 22.06.2008r. &#8211; 05.07.2008r. &#8211; 2 dzieci<br />- Karpacz 26.07.2008r. &#8211; 08.08.2008r. &#8211; 2 dzieci<br />- Krasnogród 01.07.2008r. &#8211; 21.07.2008r. &#8211; 1 dziecko<br />o    wypoczynek zimowy &#8211; wypoczynek w M?cinach ko?o Limanowej w terminie 22-28.12.2008r. dla wszystkich dzieci  - 25 pozostaj?cych na okres ?wi?teczny w placówce, <br />3.Przyj?cia nowych wychowanków i obj?cie ich opiek? oraz pomoc? indywidualn? w celu dobrej adaptacji do nowego ?rodowiska, dzie?mi nowoprzyby?ymi dostosowanych do aktualnego funkcjonowania w ró?nych obszarach (sfera nauki, emocjonalna, spo?eczna), modyfikacja planów pracy z dzie?mi pozosta?ymi integracji w grupie wychowawczej i klasie szkolnej, zapoznanie z regulaminem konsekwencji i wymaga?<br />4.Opracowania indywidualnych planów pracy z w zale?no?ci od potrzeb<br />5.Prowadzenia systematycznych obserwacji dzieci, analizy dokumentów, rozmów w celu wszechstronnego poznania ich potrzeb i ich zaspokajania<br />6.Prowadzenia pracy profilaktycznej w zakresie agresji, przemocy, uzale?nie?.<br />7.Wdra?ania dzieci do samodzielno?ci przez:<br />-planowanie wydatków, gospodarowanie ?rodkami finansowymi przeznaczonymi na potrzeby grupy i indywidualne wydatki oraz kontrola nad nimi,<br />-rozwijanie praktycznych umiej?tno?ci z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego- przygotowywanie posi?ków, porz?dkowanie pomieszcze?, utrzymywanie czysto?ci itp<br />rozwijanie umiej?tno?ci samodzielnego za?atwiania spraw urz?dowych, zapoznawanie z kompetencjami ró?nych instytucji<br />8.Pracy z rodzin?- diagnozowanie ?rodowisk (wywiady ?rodowiskowe), specjalistyczne porady w placówce, pomoc materialna( w formie produktów spo?ywczych) dla rodzin urlopuj?cych dzieci do domu, zabieraj?cych ich na okres ?wi?t Wielkanocnych, wakacji oraz ?wi?t Bo?ego Narodzenia, diagnozowanie ?rodowisk (wywiady ?rodowiskowe), specjalistyczne porady w placówce, grupa wsparcia dla rodziców.<br />9.Zapewnienia opieki medycznej- badania profilaktyczne.<br /><br style="color: rgb(0, 153, 255);" /><div style="text-align: center;"><br style="color: rgb(255, 255, 255);" /><div style="text-align: center; background-color: rgb(0, 153, 255);"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">Organizacj? otwartych mistrzostw i zawodów </span><br /></div></div><br /><br /><br />o    Mistrzostwa Polski Zachodniej w strzelaniu z karabinka pneumatycznego dru?yn Domów Dziecka <br />G?ównym celem realizowanego projektu by?a popularyzacja olimpijskiej dyscypliny sportu, integracja dzieci i m?odzie?y z ró?nych rejonów kraju oraz podwy?szenie samooceny w zdrowej sportowej rywalizacji.<br /><br style="color: rgb(255, 255, 255);" /><br style="color: rgb(255, 255, 255);" /><div style="text-align: center; background-color: rgb(0, 153, 255);"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">Udzia? dzieci i m?odzie?y w zawodach sportowych placówek socjalizacyjnych </span><br /></div><br /><br />o    Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Halowej Pi?ce No?nej im.Kazimierza Deyny<br />Mistrzostwa Polski w Koszykówce Domów Dziecka <br />o    Turniej Tenisa Sto?owego w Strzelnie <br />o    Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Unihokeju <br /><br />?rodki finansowe Stowarzyszenia pozyskane z przekazywanych nawi?zek w ca?o?ci zosta?y wykorzystane na ochron? zdrowia.<br /><br />


adres tego artykułu: http://dajmyszanse.turek.pl/infopage.php?id=10