Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 Pewniejsze jutro
Projekt „PEWNIEJSZE JUTRO – kompleksowe wsparcie m?odzie?y zagro?onej wykluczeniem spo?ecznym z terenu powiatu tureckiego” b?dzie realizowany do ko?ca listopada br. Zgodnie z za?o?eniami projekt przewiduje indywidualne sesje terapeutyczne, warsztaty psychoedukacyjne i zawodowe dla dwóch 15-osobowych grup w gospodarstwie agroturystycznym z uwzgl?dnieniem hipoterapii.

Dnia 13 maja br. odby?o si? ostatnie z warsztatów psychoedukacyjnych (wcze?niejsze mia?y miejsce: 11 i 18 marca, 8 i 15 kwietnia oraz 6 maja). Warsztaty obejmowa?y trzy bloki tematyczne: komunikacja interpersonalna, pozytywna samoocena i jej wp?yw na kontakty interpersonalne oraz jak by? asertywnym? Miejscem spotka? by?a siedziba Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”. Warsztaty mia?y na celu: kszta?towanie umiej?tno?ci konstruktywnego porozumiewania si?, s?uchania, budowanie pozytywnych komunikatów, poznawanie barier komunikacyjnych. Uczestnicy zdobyli wiedz? na temat asertywno?ci, kszta?towania poszanowania praw innych ludzi, otwarto?ci, wyra?ania w?asnych my?li, pogl?dów, uczu? oraz nawyku odmawiania bez obawy l?ku i z?o?ci a tak?e odró?niania zachowa? asertywnych od agresywnych i uleg?ych.

Z kolei, spotkanie z doradc? zawodowym mia?o miejsce w dniach: 21-22 maja br. oraz 4-5 czerwca br. Uczestnicy spotkania pracowali nad popraw? komunikacji interpersonalnej oraz czerpali wiedz? na temat wymaganych umiej?tno?ci i cech osobowo?ci na ró?nych stanowiskach pracy. G?ównym celem zaj?? zawodowych by?o przygotowanie m?odzie?y obj?tej wsparciem do samodzielnego i aktywnego poruszania si? po rynku pracy, m.in. poprzez nabycie umiej?tno?ci w zakresie sporz?dzania dokumentów aplikacyjnych. Warsztaty zawodowe odby?y si? wraz z zaj?ciami z hipoterapii, które przeprowadzone zosta?y w Stadninie Koni Huculskich „Skarbiec” w M?odzianowie w Gminie Kaw?czyn.

Zarówno, w warsztatach psychoedukacyjnych jak i zawodowych udzia? wzi??o 30 uczestników terenu z powiatu tureckiego w grupie wiekowej od 15-25 lat.

M?odzie? uczestnicz?ca w projekcie obj?ta jest równie? od lutego br. terapi? indywidualn?

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” oraz Turecka Izba Gospodarcza serdecznie dzi?kuj? uczestnikom za udzia? w projekcie. Zapraszamy osoby zatrudnione, wspó?pracuj?ce z m?odzie?? zagro?on? wykluczeniem spo?ecznym do udzia?u w organizowanym wkrótce poradnictwie zawodowym. Przypominamy, i? ju? za miesi?c (tj. od lipca) rusza nabór!

admin | 15.06.2011 więcej | komentarz[12] |
 
 

W dniach od 31.01.2011r. do 09.02.2011r odby? si? wyjazd feryjny po??czony z oddzia?ywaniami socjoterapeutycznymi do miejscowo?ci Brenna k/Wis?y.Stowarzyszenie pozyska?o ?rodki finansowe z Urz?du Marsza?kowskiego w Pozaniu na realizacj? projektu „ZIMOWA AKADEMIA SOCJOTERAPII”

W wyje?dzie bra?y udzia? wychowankowie Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Turku – 27 dzieci, Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Nowym ?wiecie – 2 dzieci oraz 6 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Ogorzelczynie.

Wyjazd dzieci z DDiM w Turku by? mo?liwy dzi?ki pozyskaniu ?rodków finansowych (odp?atno?? za 1 uczestnika 300z?) od sponsorów : UNION KNOPFF z TURKU, FIRMIE PANA ZESIUKA ,FIRMIE „BIOPROTEN” Z KRZYMOWA i PA?STWU KASZCZY?SKICH Z KO?A, którym jeste?my bardzo wdzi?czni.

Dzieci prze?y?y niezapomniane chwile. Sp?dzi?y efektywnie czas wolny w akrakcyjnych warunkach klimatycznych.Uczy?y si? pod okiem instruktora jazdy na nartach, snwbordzie, je?dzi?y na ?y?wach, zje?d?a?y na sankach, korzysta?y z lekcjii nauki p?ywania na krytym basenie w Wi?le. Dzi?ki organizowanych wycieczkom zwiedzi?y Wis??, Koniaków, Istebn?, by?y w Chlebowej Chacie w Ma?ych Górkach, wje?d?a?y kolejk? linow? na Czantori?. Uczestniczy?y tak?e w zaj?ciach socjoterapeutycznych, których realizacja przyczyni?a do poprawy funkcjonowania spo?eczno emocjonalnego uczestników.

Dzieci wróci?y z wyjazdu bardzo zadowolone i pe?ne wra?e?.

admin | 24.03.2011 komentarz[3] |
 Pewniejsze jutro

 

Szanowni Pa?stwo,

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”
wraz z Tureck? Izb? Gospodarcz? serdecznie zapraszaj? do udzia?u w projekcie

pt. „PEWNIEJSZE JUTRO
– kompleksowe wsparcie m?odzie?y zagro?onej wykluczeniem spo?ecznym z terenu powiatu tureckiego”.

Projekt wspó?finansowany jest przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Dzia?ania 7.2 ,,Przeciwdzia?anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo?ecznej”, Poddzia?anie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i spo?eczna osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym” Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

Termin realizacji: 01.11.2010r. - 30.11.2011r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywno?ci zawodowej oraz integracji spo?ecznej osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym oraz otoczenia tych osób, a co za tym idzie wzrost jako?ci kapita?u ludzkiego i zmniejszenie obszaru wykluczenia spo?ecznego.

Uczestnikami projektu mo?e by? m?odzie? w wieku 15-25 lat zagro?ona wykluczeniem spo?ecznym (tj. z rodzin patologicznych i po do?wiadczonej przemocy rodzinnej, m?odzie? opuszczaj?ca placówki opieku?czo-wychowawcze, maj?ca problemy
z integracj? zawodow? i spo?eczn?) oraz osoby bezpo?rednio pracuj?ce z osobami zagro?onymi wykluczeniem spo?ecznym (pracownicy pomocy spo?ecznej i placówek opieku?czych), zamieszkuj?ce teren powiatu tureckiego.

W ramach projektu przewidziano indywidualn? terapi? psychologiczn?, warsztaty psychoedukacyjne i zawodowe dla m?odzie?y w wieku 15-25 zagro?onej wykluczeniem spo?ecznym oraz poradnictwo zawodowe dla otoczenia osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym w zakresie: diagnozy przemocy rodzinnej i pierwszej interwencji w sytuacjach kryzysowych a tak?e zasad udzielania wsparcia psychologicznego m?odzie?y i rodzinom do?wiadczaj?cym przemocy. Terapia b?dzie skupia?a si? na wsparciu uczestników poprzez niwelowanie skutków emocjonalnych do?wiadczonej przemocy, podniesieniu poczucia w?asnej warto?ci i nauczeniu samodzielnego radzenia sobie z kryzysami. Z kolei warsztaty psychoedukacyjne i zawodowe maj? na celu przygotowanie uczestników do wej?cia na rynek pracy a tak?e przyczyni? do integracji spo?ecznej.

W razie pyta? uprzejmie prosimy o kontakt
z Tureckim Stowarzyszeniem na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”
ul. Koni?ska 2, tel. (63) 278-50-52, e-mail: dajmyszanse@wp.pl
oraz
z Tureck? Izb? Gospodarcz?
ul.
Kaliska 47, tel. (63) 289-18-89, e-mail: biuro@tig.turek.pl.

 Rekrutacja

prowadzona b?dzie przez Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”

Udzia? w projekcie jest BEZP?ATNY!

admin | 20.11.2010 więcej | komentarz[4] |
 

UWIERZ W SIEBIE – POWIEDZ NIE UZALE?NIENIOM

WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I M?ODZIE?Y ZAGRO?ONEJ UZALE?NIENIEM
Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH Z TERENU POWIATU TURECKIEGO

w okresie od 01.09.2010r.do 31.12.2010r.

Osoby zainteresowane udzia?em w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny

pod nr tel: 63 278 50 52 lub droga mailow?: dajmyszanse@wp.pl


admin | 09.09.2010 więcej | komentarz[3] |
 "KOCHA? I ROZUMIE?"

KOCHA? I ROZUMIE?”
 PROGRAM ZAPOBIEGANIA KRZYWDZENIU MA?YCH DZIECI

Prowadzenie dzia?a? edukacyjno – terapeutycznych
dla rodziców ma?ych dzieci z terenu powiatu tureckiego

Projekt wspó?finansowany ze ?rodków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieci?stwo” Fundacji Dzieci Niczyje

KOCHA? I ROZUMIE?” - jest programem maj?cym na celu profilaktyk? krzywdzenia ma?ych dzieci(w wieku 0-3) poprzez prowadzenie dzia?a? edukacyjno – terapeutycznych dla rodziców ma?ych dzieci z terenu powiatu tureckiego w formie grupowych warsztatów umiej?tno?ci wychowawczych oraz spotka? indywidualnych dla uczestników projektu.
Program zak?ada realizacj? :
12 trzygodzinnych warsztatów dla 12 rodziców oraz
1 dwugodzinne spotkanie indywidualne z uczestnikami projektu
w terminie od 15 czerwca do 30 grudnia 2010 r.
Miejsce realizacji:
siedziba Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”
Turek, ul. Koni?ska 2


admin | 24.06.2010 więcej | komentarz[6] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [archiwum newsów | dodaj news]
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image