Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 KONCERT DLA NASZYCH DZIECI :)
                
                   ZAPRASZAMY :)

   NA KONCERT CHARYTATYWNY
  DLA DOMU DZIECKA W TURKU :)

    dobre serca, mocne gard?a mamy....
         dla Domu Dziecka gramy!!!!!!

            9 marca 2012 o godz 17
                   Aula LO w Turku

wyst?pi?:
 • De'Formacja
 • Simple Heroes
 • Przyszli Pogra?
 • Brain Damage
 • Mile Stone
 • M.Felczak
 • ?urek
 • Siepka
 • The Idiots
  +D?ej
Bilety: 5z? (w dniu koncertu 7z?)
Informacja pod nr tel. 669 890 587


admin | 29.02.2012 więcej | komentarz[28] |
 LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII


                W okresie od 02.08.2011 do 11.08.2011r wszyscy wychowankowie Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Turku wypoczywali w malowniczej ?ebie nad morzem w ramach projektu LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII organizowanego przez Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”, a wspó?finansowanego przez Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego. Wyjazd by? mozliwy dzi?ki ?rodkom przekazanym przez podatników na rzecz dzieci z domu dziecka Tureckiemu Stowarzyszeniu „Dajmy Szans?” w ramach 1%. W czasie wypoczynku nad morzem przez ca?y pobyt dzieciom nie zabrak?o s?o?ca. By? to chyba najcieplejszy okres tegorocznych wakacji. Wychowankowie mieli mo?liwo?? skorzystania oprócz k?pieli wodnych i s?onecznych równie? z licznych atrakcji: jazdy na gokartach, rejsu statkiem po morzu, zabaw w parku linowym, pobytu w weso?ym miasteczku, cyrku, „domu do góry nogami”, gabinecie luster, salonie gier oraz z wycieczki do S?owi?skiego Parku Narodowego. W trakcie pobytu prowadzone by?y równie? warsztaty socjoterapeutyczne, których g?ównym celem by?a profilaktyka uzale?nie?. W imieniu wszystkich naszych dzieci Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” wraz z Dyrektorem Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Turku serdecznie dzi?kuj? Pa?stwu za przekazanie 1% na rzecz naszego Stowarzysznia. Dzi?ki Pa?stwa Pomocy wakacyjny wyjazd by? dla naszych dzieci niezwyk?? przygod?, pe?n? niezapomnianych emocji.Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj?? :)admin | 12.09.2011 więcej | komentarz[39] |
 "SPRÓBUJ INACZEJ ?Y?"

Tureckie Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny
„DAJMY SZANS?” zaprasza do wzi?cia udzia?u w projekcie wspó?finansowanym przez Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego

SPRÓBUJ INACZEJ ?Y?”

- PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH DZIA?A? NA RZECZ DZIECI I M?ODZIE?Y ZAGRO?ONYCH UZALE?NIENIEM W FORMIE CYLKU ZAJ?? PROFILAKTYCZNYCH I KULTURALNO SPORTOWYCH

w okresie od 01.09.2011r. do 31.12. 2011r.

Udzia? w projekcie jest bezp?atny.

admin | 09.09.2011 więcej | komentarz[17] |
 Program korekcyjno - Edukacyjny PARTNER

Powiat Turecki wraz z Tureckim Stowarzyszeniem na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” w ramach Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosuj?cych Przemoc w Rodzinie" finansowanego ze ?rodków Wojewody Wielkopolskiego informuje, ?e

w terminie od 30.08.2011r. do 19.12.2011r. b?dzie realizowany

Program Edukacyjno-Korekcyjny Dla Sprawców Przemocy PARTNER.
Celem g?ównym programu jest przede wszystkim redukcja zachowa? agresywnych, kszta?towanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialno?ci za pope?nione czyny zwi?zane z przemoc?.

CELE SZCZEGÓ?OWE PROGRAMU:

1. Ograniczenie problemu przemocy domowej poprzez powstrzymanie osoby stosuj?cej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem.

2.Uzyskanie przez sprawc? ?wiadomo?ci w?asnych przemocowych zachowa? wobec cz?onków rodziny: u?wiadomienie sprawcy, czym jest przemoc, rozwijanie umiej?tno?ci samokontroli i wspó??ycia w rodzinie, rozpoznanie przez sprawc? sygna?ów ostrzegawczych zapowiadaj?cych zachowania przemocowe.

3.Nauka umiej?tno?ci s?u??cych rozwi?zywaniu konfliktów bez u?ycia agresji i konstruktywnego wyra?ania uczu?.

4.Promocja pozytywnych postaw, zdrowego stylu ?ycia, trze?wo?ci i abstynencji
w rodzinie, a w szczególno?ci poczucia odpowiedzialno?ci za w?asne czyny.

5.U?wiadomienie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz kszta?towanie umiej?tno?ci w zakresie wychowywania dzieci bez u?ywania przemocy.

ADRESACI

Program adresowany jest do osób stosuj?cych przemoc zarówno kobiet,
jak i m??czyzn z terenu powiatu tureckiego, w tym:
- skazanych za czyny zwi?zane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których s?d warunkowo zawiesi? wykonanie kary, zobowi?zuj?c ich do uczestnictwa w programie;
- kobiet i m??czyzn, którzy maj? ograniczon? w?adz? rodzicielsk? lub s? jej pozbawione
w wyniku zaniedba? i nie wype?niania funkcji rodzicielskich;
- osób stosuj?cych przemoc w rodzinie, które zako?czy?y terapi? uzale?nie? od alkoholu
lub narkotyków;
- osób, które same zg?osz? si? do uczestnictwa w programie lub zostan? skierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników o?rodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzi??y wiadomo?? o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbli?szych.


MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”
w Turku, ul. Koni?ska 2, 62-700 Turek

tel 725 408 021, fax 63 289 10 53
www.dajmyszanse.turek.pl, dajmyszanse@wp.pl


admin | 02.09.2011 więcej | komentarz[5] |
 

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" przy wspó?finansowaniu Wojewody Wielkopolskiego

w terminie 02.06.2011-30.11.2011r. realizuje projekt:

ZD??Y? Z POMOC?”

KONTYNUACJA DZIA?A? EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZICÓW W TRUDNYCH SYTUACJACH OPIEKU?CZO- WYCHOWAWCZYCH I ICH DZIECI

W FORMIE CYKLU ZAJ?? EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNYCH
DLA DZIECI ORAZ INDYWIDUALNYCH SPOTKA? DLA RODZICÓW 

Udzia? w projekcie jest bezp?atny.
Miejsce realizacji: 
siedziba Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?"
ul. Koni?ska 2
62-700 Turek
tel: 725 408 021

admin | 01.07.2011 więcej | komentarz[2] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [archiwum newsów | dodaj news]
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image