Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 

Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia w zwi?zku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej dotacji na realizacj? projektu "Akademia Pe?ni ?ycia"

zaprasza zainteresowanych do wspó?pracy w zakresie jego dzia?a? tj.

 • zatrudnienia specjalisty prowadz?cego doradztwo indywidualne dla seniorów

 • zatrudnienia trenerów do przeprowadzenia warsztatów psychologicznych

 • zatrudnienia specjalistów prowadz?cych szkolenia dla wolontariuszy

 • zatrudnienie opiekunki dla seniorów w czasie wyjazdów

 • zatrudnienie koordynatora projektu

 • zapewnienie obs?ugi ksi?gowej

Oferty nale?y sk?ada? e-mailem na adres: dajmyszanse@wp.pl do dnia 19.11.2012r. w??cznie

admin | 16.11.2012 więcej | komentarz[3] |
  Warto pomaga?
Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” serdecznie dzi?kuje wszystkim podatnikom za przekazanie 1% podatku w 2011r na potrzeby dzieci z Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Turku.

Dzi?ki Pa?stwa pomocy,
z zebranej kwoty zosta? dofinansowany wypoczynek wakacyjny dla podopiecznych DDiM. Nasze Stowarzyszenie dzi?ki statusowi po?ytku publicznego mo?e gromadzi? ?rodki na koncie1 % i wspomaga? dzieci poprzez ró?ne formy dzia?a?, na których sfinansowanie nie sta? placówki.W sierpniu stowarzyszenie zorganizowa?o 10 dniowy wyjazd wakacyjny
(20.08.- 29.08.2012r.) w Bieszczady dla 30 wychowanków pod nazw?
Letnia Akademia Socjoterapii 2012.
Ta forma wypoczynku po??czona z oddzia?ywaniami socjoterapeutycznymi by?a dla dzieci ?wietn? form? rekreacji i terapii. Wyjazd wspó?finansowany by? ze ?rodków Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego (dotacja przyznana stowarzyszeniu w ramach og?oszonego konkursu). Ze ?rodków 1% przeznaczono kwot? 6440z?. Pobyt w malowniczych Bieszczadach w o?rodku o wysokim standardzie (2 osobowe pokoje, wyposa?one w telewizor, ?azienk?, elegancko podane i smaczne posi?ki), otoczony pi?knym pasmem zieleni z placem zabaw, miejscem na grilla i ognisko z licznymi turystycznymi i rekreacyjnymi atrakcjami to mnóstwo pozytywnych emocji, mi?ych wspomnie?, które stanowi? dla dzieci skrzywdzonych przez los rekompensat? dla ich trudnych do?wiadcze? ?yciowych, odskoczni? od codziennych zmartwie?. Oto niektóre z atrakcji: przeprawy przez górskie potoki w tajemniczych dolinach po??czone z grami terenowymi-Bieszczady Challenge, przeja?d?ki sprawno?ciowe po torze Segway, zjazdy po linie,wspinaczki na ?ciance, jazda quadami, p?ywanie na pontonach w poszukiwaniu skarbów, ekstremalne przeja?d?ki motorówk? po Zbiorniku Soli?skim a tak?e wycieczki z przewodnikiem w Po?oniny i w?drówki szlakiem Soliny i Sanu.Nasze dzieci zdoby?y certyfikaty potwierdzaj?ce bieszczadzkie sprawno?ci pod okiem do?wiadczonych instruktorów. Mog?y poczu? si? przez to w pe?ni docenione, dowarto?ciowane, zauwa?one. Takie wakacje to dla nich ma?y u?miech losu.

Serdecznie dzi?kujemy !!!

Liczymy na Pa?stwa pomoc w nast?pnych latach podatkowych!!!

Z powa?aniem
Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny
„Dajmy Szans?”


admin | 03.09.2012 więcej | komentarz[33] |
 LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2012
Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" dzi?ki wspó?finansowaniu Zarz?du Województwa Wielkopolskiego w dniach 20 -29.08.2012r. organizuje wyjazd dzieci i m?odzie?y do Pola?czyka.
„LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2012” stanowi wyjazdow? form? wypoczynku wakacyjnego po??czon? z warsztatami socjoterapeutycznymi dla dzieci i m?odzie?y z rodzin z problemem uzale?nie? z terenu powiatu tureckiego.
Udzia? w projekcie jest odp?atny i wynosi 230z? od 1 uczestnika.
Informacje na temat udzia?u w projekcie mo?na uzyska? w siedzicie Stowarzyszenia:
Turek, Koni?ska 2 lub telefonicznie pod nr tel: 63 278 50 52 od pn. do pt. w godz 8-15
admin | 02.07.2012 więcej | komentarz[158] |
 PARTNER
Powiat Turecki wraz z Tureckim Stowarzyszeniem na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” w ramach Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosuj?cych Przemoc w Rodzinie" finansowanego ze ?rodków Wojewody Wielkopolskiego informuje, ?e

w bie??cym roku b?dzie realizowany

Program Edukacyjno-Korekcyjny Dla Sprawców Przemocy PARTNER.
Celem g?ównym programu jest przede wszystkim redukcja zachowa? agresywnych, kszta?towanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialno?ci za pope?nione czyny zwi?zane z przemoc?.

CELE SZCZEGÓ?OWE PROGRAMU:

1. Ograniczenie problemu przemocy domowej poprzez powstrzymanie osoby stosuj?cej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem.

2.Uzyskanie przez sprawc? ?wiadomo?ci w?asnych przemocowych zachowa? wobec cz?onków rodziny: u?wiadomienie sprawcy, czym jest przemoc, rozwijanie umiej?tno?ci samokontroli i wspó??ycia w rodzinie, rozpoznanie przez sprawc? sygna?ów ostrzegawczych zapowiadaj?cych zachowania przemocowe.

3.Nauka umiej?tno?ci s?u??cych rozwi?zywaniu konfliktów bez u?ycia agresji i konstruktywnego wyra?ania uczu?.

4.Promocja pozytywnych postaw, zdrowego stylu ?ycia, trze?wo?ci i abstynencji
w rodzinie, a w szczególno?ci poczucia odpowiedzialno?ci za w?asne czyny.

5.U?wiadomienie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz kszta?towanie umiej?tno?ci w zakresie wychowywania dzieci bez u?ywania przemocy.

ADRESACI

Program adresowany jest do osób stosuj?cych przemoc zarówno kobiet,
jak i m??czyzn z terenu powiatu tureckiego, w tym:
- skazanych za czyny zwi?zane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których s?d warunkowo zawiesi? wykonanie kary, zobowi?zuj?c ich do uczestnictwa w programie;
- kobiet i m??czyzn, którzy maj? ograniczon? w?adz? rodzicielsk? lub s? jej pozbawione
w wyniku zaniedba? i nie wype?niania funkcji rodzicielskich;
- osób stosuj?cych przemoc w rodzinie, które zako?czy?y terapi? uzale?nie? od alkoholu
lub narkotyków;
- osób, które same zg?osz? si? do uczestnictwa w programie lub zostan? skierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników o?rodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzi??y wiadomo?? o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbli?szych.


MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”
w Turku, ul. Koni?ska 2, 62-700 Turek

tel 63 278 50 52, fax 63 289 10 53
www.dajmyszanse.turek.pl, dajmyszanse@wp.pl

admin | 21.05.2012 więcej | komentarz[27] |
 Zanim b?dzie za pó?no
Tureckie Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" zaprasza rodziny znajduj?ce si? w kryzysie do udzia?u w projekcie 

ZANIM B?DZIE ZA PÓ?NO”
-PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZIN ZNAJDUJ?CYCH SI? W SYTUACJI KRYZYSU W FORMIE TERAPII RODZIN.

Udzia? w terapii jest bezp?atny. 

Projekt realizowany jest od 02.05.2012 do 10.12.2012r.
i wspó?finansowany jest ze ?rodków Wojewody Wielkopolskiego.

admin | 21.05.2012 więcej | komentarz[51] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [archiwum newsów | dodaj news]
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image