Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 
Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" zatrudni psychologa. Wymagane wykszta?cenie wy?sze na kierunku psychologia.
Oferty prosimy sk?ada? w siedzibie stowarzyszenia: 62-700 Turek, ul. Koni?ska 2
lub drog? mailow? dajmyszanse@wp.pl
admin | 19.08.2013 więcej | komentarz[3] |
 Letnia Akademia Socjoterapii 2013
Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" zwi?zku z przyznaniem przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu pn.: "LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2013".
serdecznie zaprasza dzieci i m?odzie? (pochodz?ce z rodzin z problemem uzale?nie?) do udzia?u w bezp?atnej wyjazdowej formie wypoczynku wakacyjnego w terminie od 26.06.2013r.  do 06.08.2013r.

Informacje na temat mo?na uzyska? w siedzibie Stowarzyszenia
ul Koni?ska 2
62-700 Turek
tel: 63 278 50 52
dajmyszanse@wp.pl


admin | 25.06.2013 więcej | komentarz[278] |
 Letnia Akademia Socjoterapii 2013
Tureckie Stowarzyszenie na rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" zwi?zku z przyznaniem przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu pn.: "LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2013".

zaprasza zainteresowanych do wspó?pracy w zakresie ?wiadczenia us?ug polegaj?cych na:

 • zapewnieniu wypoczynku wakacyjnego (11 dób) dla 30 uczestników w miejscowo?ci nadmorskiej w terminie 26.07.2013r. - 06.08.2013r.
 • zapewnieniu transportu uczestnikom (w czasie pobytu min. 2 wycieczki)
 • zakupu us?ug sportowo – rekreacyjnych 
 • prowadzeniu podczas wyjazdu zaj?? socjoterapeutycznych dla dzieci i m?odzie?y (przez dwóch prowadz?cych)
 • zapewnieniu opieki wychowawczej dla uczestników Letniej Akademii Socjoterapii

Oferty nale?y sk?ada? osobi?cie lub e-mailem na adres: dajmyszanse@wp.pl do 10.07.2013r. w??cznie

admin | 25.06.2013 więcej | komentarz[4] |
 PODZI?KOWANIE DLA NETTO

PODZI?KOWANIE

dla Kierownictwa i Personelu

Sklepu NETTO

w Turku i w Kaliszu

Dyrektor Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Turku wraz z wychowankami , pragn? gor?co podzi?kowa? za zorganizowanie akcji charytatywnej - „Pomó? Dzieciom „z okazji Dnia Dziecka .

Za dobre serce, które pochyla si? nad tymi, którzy potrzebuj? pomocy, za wra?liw? dusz? i bezinteresown? pomoc raz jeszcze bardzo dzi?kujemy.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i wychowankowie.
admin | 13.06.2013 więcej | komentarz[8] |
 "My?lisz - decydujesz- odmawiasz"
Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" zaprasza dzieci i m?odzie? do udzia?u w projekcie wspó?finansowanym przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego pn.: "My?lisz - decydujesz- odmawiasz" w formie cyklu zaj?? socjoterapeutycznych dla dzieci i m?odzie?y zagro?onych uzale?nieniem
w terminie 08.04.2013r. do 30.06.2013r.
W sprawie rekrutacji prosz? kontaktowa? si? telefonicznie: 609 187 378
admin | 12.04.2013 więcej | komentarz[2421] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [archiwum newsów | dodaj news]
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image