Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 PARTNER
Powiat Turecki wraz z Tureckim Stowarzyszeniem na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” w ramach Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosuj?cych Przemoc w Rodzinie" finansowanego ze ?rodków Wojewody Wielkopolskiego informuje, ?e

w terminie 01.09.2014r. do 19.12.2014r. b?dzie realizowany

Program Edukacyjno-Korekcyjny dla Sprawców Przemocy PARTNER.
Celem g?ównym programu jest przede wszystkim redukcja zachowa? agresywnych, kszta?towanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialno?ci za pope?nione czyny zwi?zane z przemoc?.

CELE SZCZEGÓ?OWE PROGRAMU:

1. Ograniczenie problemu przemocy domowej poprzez powstrzymanie osoby stosuj?cej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem.

2.Uzyskanie przez sprawc? ?wiadomo?ci w?asnych przemocowych zachowa? wobec cz?onków rodziny: u?wiadomienie sprawcy, czym jest przemoc, rozwijanie umiej?tno?ci samokontroli i wspó??ycia w rodzinie, rozpoznanie przez sprawc? sygna?ów ostrzegawczych zapowiadaj?cych zachowania przemocowe.

3.Nauka umiej?tno?ci s?u??cych rozwi?zywaniu konfliktów bez u?ycia agresji i konstruktywnego wyra?ania uczu?.

4.Promocja pozytywnych postaw, zdrowego stylu ?ycia, trze?wo?ci i abstynencji
w rodzinie, a w szczególno?ci poczucia odpowiedzialno?ci za w?asne czyny.

5.U?wiadomienie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz kszta?towanie umiej?tno?ci w zakresie wychowywania dzieci bez u?ywania przemocy.

ADRESACI

Program adresowany jest do osób stosuj?cych przemoc zarówno kobiet,
jak i m??czyzn z terenu powiatu tureckiego, w tym:
- skazanych za czyny zwi?zane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których s?d warunkowo zawiesi? wykonanie kary, zobowi?zuj?c ich do uczestnictwa w programie;
- kobiet i m??czyzn, którzy maj? ograniczon? w?adz? rodzicielsk? lub s? jej pozbawione
w wyniku zaniedba? i nie wype?niania funkcji rodzicielskich;
- osób stosuj?cych przemoc w rodzinie, które zako?czy?y terapi? uzale?nie? od alkoholu
lub narkotyków;
- osób, które same zg?osz? si? do uczestnictwa w programie lub zostan? skierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników o?rodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzi??y wiadomo?? o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbli?szych.


MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej
ul. Koni?ska 4, 62-700 Turek
w celu rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny: 609 187 378

www.dajmyszanse.turek.pl, dajmyszanse@wp.pl

admin | 05.08.2014 więcej | komentarz[21] |
 
Tureckie Stowarzyszenie na rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" zwi?zku z przyznaniem przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu pn.: "LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2014".

zaprasza zainteresowanych do wspó?pracy w zakresie ?wiadczenia us?ug polegaj?cych na:

 • zapewnieniu wypoczynku wakacyjnego (10 dób) dla 24 uczestników w górach w terminie 21.08.2014r. - 30.08.2014r.
 • zapewnieniu transportu uczestnikom (w czasie pobytu min. 2 wycieczki)
 • zakupu us?ug sportowo – rekreacyjnych 
 • prowadzeniu podczas wyjazdu zaj?? socjoterapeutycznych dla dzieci i m?odzie?y (przez dwóch prowadz?cych)
 • zapewnieniu opieki wychowawczej dla uczestników Letniej Akademii Socjoterapii

Oferty nale?y sk?ada? osobi?cie lub e-mailem na adres: dajmyszanse@wp.pl do 12.08.2014r. w??cznie

admin | 05.08.2014 więcej | komentarz[3] |
 Letnia Akademia Socjoterapii
Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" zwi?zku z przyznaniem przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu pn.: "LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2014".
serdecznie zaprasza dzieci i m?odzie? (pochodz?ce z rodzin z problemem uzale?nie?) do udzia?u w wyjazdowej formie wypoczynku wakacyjnego w terminie od 21.08.2014r.  do 30.08.2014r.
Koszt wypoczynku 208z? od jednego uczestnika.

Informacje na temat mo?na uzyska? w siedzibie Stowarzyszenia
ul Koni?ska 2
62-700 Turek
tel: 609 187 378
dajmyszanse@wp.pl
admin | 05.08.2014 więcej | komentarz[6] |
 
 
admin | 12.09.2013 więcej | komentarz[19] |
 

Dom dla Dzieci i M?odzie?y w Kaczkach ?rednich i w Turku oraz Fundacja Nasza Ziemia zapraszaj? do aktywnego w??czenia si? do akcji ""20 TYSI?CY TELEFONÓW NA 20. SPRZ?TANIE ?WIATA"

Czy wiecie, ?e blisko po?owa Polaków wci?? wyrzuca na ?mietnik tzw. ma?e AGD, a wi?c np. telefony komórkowe? Zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to odpady, które zagra?aj? ?rodowisku w sposób szczególny, ze wzgl?du na obecno?? w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak rt?? czy o?ów, które, przy niezachowaniu nale?ytej ostro?no?ci, mog? sta? si? zagro?eniem dla zdrowia ludzi oraz dla ?rodowiska naturalnego.

Dlatego zach?camy - zorganizuj zbiórk? telefonów komórkowych w?ród rodziny, znajomych, swojego ?rodowiska lokalnego!

Telefony, które zostan? zutylizowane zgodnie z prawem lub uzdatnione do ponownego wykorzystania, a dochód z nich zostanie przekazany na zwi?kszanie efektywno?ci energetycznej naszych domów (w Turku i w Kaczkach ?rednich) (poprzez wymian? starych sprz?tów AGD, na nowe, energooszcz?dne urz?dzenia) s?u??cych kszta?ceniu i wychowaniu dzieci.

Osoby, chc?ce przekaza? telefon/y proszone s? o ich dostarczenie do naszych domów:

w Kaczkach ?rednich 62 h lub w Turku przy ul. Koni?skiej 2Z góry serdecznie dzi?kujemy :))


admin | 12.09.2013 więcej | komentarz[52] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [archiwum newsów | dodaj news]
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image