Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 
Tureckie Stowarzyszenie na rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" zwi?zku z przyznaniem przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu pn.: "LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2013".

serdecznie zaprasza dzieci i m?odzie? pochodz?ce z rodzin zagro?onych uzale?nieniem do udzia?u w bezp?atnej wyjazdowej formie wypoczynku wakacyjnego po??czonej z warsztatami socjoterapeutycznymi w terminie od 26.06.2013r. do 06.08.2013r.

Bli?sze informacje mo?na uzyska? w siedzibie Stowarzyszenia
ul. Koni?ska 2
62-700 Turek
63 278 50 52


admin | 25.06.2013 więcej | komentarz[2] |
 "ZAUWA?CIE MNIE W RODZINIE"

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans? informuje, ?e w terminie od 15.05.2010r. do 10.12.2010r. b?dzie realizowa?o projekt wspó?finansowany przez Wojewod? Wielkopolskiego

pt. „ZAUWA?CIE MNIE W RODZINIE”


Prowadzenie dzia?a? edukacyjno – terapeutycznych wobec rodzin znajduj?cych si? w sytuacji rozpadu


w formie

Terapii rodzin oraz pomocy psychologiczno –pedagogicznej on-line ze szczególnym uwzgl?dnieniem pozycji dziecka i respektowania jego praw w rodzinie


admin | 18.05.2010 więcej | komentarz[32] |

strony: [1] [aktualne newsy | dodaj news]
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image