Dziś jest 24 lutego 2020, są imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 PARTNER
Powiat Turecki wraz z Tureckim Stowarzyszeniem na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” w ramach Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosuj?cych Przemoc w Rodzinie" finansowanego ze ?rodków Wojewody Wielkopolskiego informuje, ?e

w bie??cym roku b?dzie realizowany

Program Edukacyjno-Korekcyjny Dla Sprawców Przemocy PARTNER.
Celem g?ównym programu jest przede wszystkim redukcja zachowa? agresywnych, kszta?towanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialno?ci za pope?nione czyny zwi?zane z przemoc?.

CELE SZCZEGÓ?OWE PROGRAMU:

1. Ograniczenie problemu przemocy domowej poprzez powstrzymanie osoby stosuj?cej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem.

2.Uzyskanie przez sprawc? ?wiadomo?ci w?asnych przemocowych zachowa? wobec cz?onków rodziny: u?wiadomienie sprawcy, czym jest przemoc, rozwijanie umiej?tno?ci samokontroli i wspó??ycia w rodzinie, rozpoznanie przez sprawc? sygna?ów ostrzegawczych zapowiadaj?cych zachowania przemocowe.

3.Nauka umiej?tno?ci s?u??cych rozwi?zywaniu konfliktów bez u?ycia agresji i konstruktywnego wyra?ania uczu?.

4.Promocja pozytywnych postaw, zdrowego stylu ?ycia, trze?wo?ci i abstynencji
w rodzinie, a w szczególno?ci poczucia odpowiedzialno?ci za w?asne czyny.

5.U?wiadomienie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz kszta?towanie umiej?tno?ci w zakresie wychowywania dzieci bez u?ywania przemocy.

ADRESACI

Program adresowany jest do osób stosuj?cych przemoc zarówno kobiet,
jak i m??czyzn z terenu powiatu tureckiego, w tym:
- skazanych za czyny zwi?zane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których s?d warunkowo zawiesi? wykonanie kary, zobowi?zuj?c ich do uczestnictwa w programie;
- kobiet i m??czyzn, którzy maj? ograniczon? w?adz? rodzicielsk? lub s? jej pozbawione
w wyniku zaniedba? i nie wype?niania funkcji rodzicielskich;
- osób stosuj?cych przemoc w rodzinie, które zako?czy?y terapi? uzale?nie? od alkoholu
lub narkotyków;
- osób, które same zg?osz? si? do uczestnictwa w programie lub zostan? skierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników o?rodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzi??y wiadomo?? o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbli?szych.


MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”
w Turku, ul. Koni?ska 2, 62-700 Turek

tel 63 278 50 52, fax 63 289 10 53
www.dajmyszanse.turek.pl, dajmyszanse@wp.pl 
admin | 21.05.2012 komentarz[27] |
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image