Dziś jest 26 lutego 2020, są imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 "SPRÓBUJ INACZEJ ?Y?"

Tureckie Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny
„DAJMY SZANS?” zaprasza do wzi?cia udzia?u w projekcie wspó?finansowanym przez Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego

SPRÓBUJ INACZEJ ?Y?”

- PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH DZIA?A? NA RZECZ DZIECI I M?ODZIE?Y ZAGRO?ONYCH UZALE?NIENIEM W FORMIE CYLKU ZAJ?? PROFILAKTYCZNYCH I KULTURALNO SPORTOWYCH

w okresie od 01.09.2011r. do 31.12. 2011r.

Udzia? w projekcie jest bezp?atny.Celem zaj?? profilaktycznych dla dzieci i m?odzie?y b?dzie poprawa spo?ecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i m?odzie?y pochodz?cym z rodzin zagro?onych wykluczeniem oraz zapobie?enie ich marginalizacji i niedostosowaniu spo?ecznemu poprzez:

 • dostarczenie informacji o substancjach szkodliwych , poznanie przyczyn, skutków i nast?pstw za?ywania ?rodków psychoaktywnych, poznanie modelu funkcjonowania rodziny uzale?nionej, ról pe?nionych przez cz?onków rodzin, przedstawienie mechanizmu uzale?nienia i wspó?uzale?nienia,

 • rozwijanie poczucia w?asnej warto?ci: dostarczanie prze?y? wzmacniaj?cych, podnoszenie samooceny, dostrzeganie mocnych stron, uczenie postaw akceptuj?cych siebie.

 • u?wiadamianie uczu? tj. rozwijanie umiej?tno?ci dostrzegania uczu?, werbalizowania, wyra?ania, poznawania przyczyn i skutków trudnych uczu?.

 • rozwijanie umiej?tno?ci samokontroli emocjonalnej

 • rozwijanie empatii

 • rozwijanie umiej?tno?ci prawid?owej komunikacji

 • rozwijanie umiej?tno?ci redukowania napi??

 • rozwijanie poczucia w?asnej warto?ci: dostarczanie prze?y? wzmacniaj?cych, podnoszenie samooceny, dostrzeganie mocnych stron, uczenie postaw akceptuj?cych siebie.

 • nabycie umiej?tno?ci rozwi?zywania konfliktów w rodzinie i w ?rodowisku,

 • nabycie umiej?tno?ci asertywnego wyra?ania w?asnych uczu?, opinii i postaw.

admin | 09.09.2011 komentarz[17] |
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image