Dziś jest 1 paŸdziernika 2020, są imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 Pewniejsze jutro
Projekt „PEWNIEJSZE JUTRO – kompleksowe wsparcie m?odzie?y zagro?onej wykluczeniem spo?ecznym z terenu powiatu tureckiego” b?dzie realizowany do ko?ca listopada br. Zgodnie z za?o?eniami projekt przewiduje indywidualne sesje terapeutyczne, warsztaty psychoedukacyjne i zawodowe dla dwóch 15-osobowych grup w gospodarstwie agroturystycznym z uwzgl?dnieniem hipoterapii.

Dnia 13 maja br. odby?o si? ostatnie z warsztatów psychoedukacyjnych (wcze?niejsze mia?y miejsce: 11 i 18 marca, 8 i 15 kwietnia oraz 6 maja). Warsztaty obejmowa?y trzy bloki tematyczne: komunikacja interpersonalna, pozytywna samoocena i jej wp?yw na kontakty interpersonalne oraz jak by? asertywnym? Miejscem spotka? by?a siedziba Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”. Warsztaty mia?y na celu: kszta?towanie umiej?tno?ci konstruktywnego porozumiewania si?, s?uchania, budowanie pozytywnych komunikatów, poznawanie barier komunikacyjnych. Uczestnicy zdobyli wiedz? na temat asertywno?ci, kszta?towania poszanowania praw innych ludzi, otwarto?ci, wyra?ania w?asnych my?li, pogl?dów, uczu? oraz nawyku odmawiania bez obawy l?ku i z?o?ci a tak?e odró?niania zachowa? asertywnych od agresywnych i uleg?ych.

Z kolei, spotkanie z doradc? zawodowym mia?o miejsce w dniach: 21-22 maja br. oraz 4-5 czerwca br. Uczestnicy spotkania pracowali nad popraw? komunikacji interpersonalnej oraz czerpali wiedz? na temat wymaganych umiej?tno?ci i cech osobowo?ci na ró?nych stanowiskach pracy. G?ównym celem zaj?? zawodowych by?o przygotowanie m?odzie?y obj?tej wsparciem do samodzielnego i aktywnego poruszania si? po rynku pracy, m.in. poprzez nabycie umiej?tno?ci w zakresie sporz?dzania dokumentów aplikacyjnych. Warsztaty zawodowe odby?y si? wraz z zaj?ciami z hipoterapii, które przeprowadzone zosta?y w Stadninie Koni Huculskich „Skarbiec” w M?odzianowie w Gminie Kaw?czyn.

Zarówno, w warsztatach psychoedukacyjnych jak i zawodowych udzia? wzi??o 30 uczestników terenu z powiatu tureckiego w grupie wiekowej od 15-25 lat.

M?odzie? uczestnicz?ca w projekcie obj?ta jest równie? od lutego br. terapi? indywidualn?

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” oraz Turecka Izba Gospodarcza serdecznie dzi?kuj? uczestnikom za udzia? w projekcie. Zapraszamy osoby zatrudnione, wspó?pracuj?ce z m?odzie?? zagro?on? wykluczeniem spo?ecznym do udzia?u w organizowanym wkrótce poradnictwie zawodowym. Przypominamy, i? ju? za miesi?c (tj. od lipca) rusza nabór! 
admin | 15.06.2011 komentarz[12] |
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image