Dziś jest 1 paŸdziernika 2020, są imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 Pewniejsze jutro

 

Szanowni Pa?stwo,

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”
wraz z Tureck? Izb? Gospodarcz? serdecznie zapraszaj? do udzia?u w projekcie

pt. „PEWNIEJSZE JUTRO
– kompleksowe wsparcie m?odzie?y zagro?onej wykluczeniem spo?ecznym z terenu powiatu tureckiego”.

Projekt wspó?finansowany jest przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Dzia?ania 7.2 ,,Przeciwdzia?anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo?ecznej”, Poddzia?anie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i spo?eczna osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym” Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

Termin realizacji: 01.11.2010r. - 30.11.2011r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywno?ci zawodowej oraz integracji spo?ecznej osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym oraz otoczenia tych osób, a co za tym idzie wzrost jako?ci kapita?u ludzkiego i zmniejszenie obszaru wykluczenia spo?ecznego.

Uczestnikami projektu mo?e by? m?odzie? w wieku 15-25 lat zagro?ona wykluczeniem spo?ecznym (tj. z rodzin patologicznych i po do?wiadczonej przemocy rodzinnej, m?odzie? opuszczaj?ca placówki opieku?czo-wychowawcze, maj?ca problemy
z integracj? zawodow? i spo?eczn?) oraz osoby bezpo?rednio pracuj?ce z osobami zagro?onymi wykluczeniem spo?ecznym (pracownicy pomocy spo?ecznej i placówek opieku?czych), zamieszkuj?ce teren powiatu tureckiego.

W ramach projektu przewidziano indywidualn? terapi? psychologiczn?, warsztaty psychoedukacyjne i zawodowe dla m?odzie?y w wieku 15-25 zagro?onej wykluczeniem spo?ecznym oraz poradnictwo zawodowe dla otoczenia osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym w zakresie: diagnozy przemocy rodzinnej i pierwszej interwencji w sytuacjach kryzysowych a tak?e zasad udzielania wsparcia psychologicznego m?odzie?y i rodzinom do?wiadczaj?cym przemocy. Terapia b?dzie skupia?a si? na wsparciu uczestników poprzez niwelowanie skutków emocjonalnych do?wiadczonej przemocy, podniesieniu poczucia w?asnej warto?ci i nauczeniu samodzielnego radzenia sobie z kryzysami. Z kolei warsztaty psychoedukacyjne i zawodowe maj? na celu przygotowanie uczestników do wej?cia na rynek pracy a tak?e przyczyni? do integracji spo?ecznej.

W razie pyta? uprzejmie prosimy o kontakt
z Tureckim Stowarzyszeniem na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”
ul. Koni?ska 2, tel. (63) 278-50-52, e-mail: dajmyszanse@wp.pl
oraz
z Tureck? Izb? Gospodarcz?
ul.
Kaliska 47, tel. (63) 289-18-89, e-mail: biuro@tig.turek.pl.

 Rekrutacja

prowadzona b?dzie przez Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”

Udzia? w projekcie jest BEZP?ATNY! 
admin | 20.11.2010 komentarz[4] |
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image