Dziś jest 1 paŸdziernika 2020, są imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 

UWIERZ W SIEBIE – POWIEDZ NIE UZALE?NIENIOM

WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I M?ODZIE?Y ZAGRO?ONEJ UZALE?NIENIEM
Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH Z TERENU POWIATU TURECKIEGO

w okresie od 01.09.2010r.do 31.12.2010r.

Osoby zainteresowane udzia?em w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny

pod nr tel: 63 278 50 52 lub droga mailow?: dajmyszanse@wp.pl
Dzieci wychowuj?c si? w ?rodowisku destrukcyjnym, a w szczególno?ci alkoholowym nara?one s? bezustannie na sytuacje zagra?aj?ce ich rozwojowi i niszcz?ce ich poczucie bezpiecze?stwa. Obecno?? alkoholika w najbli?szym otoczeniu oznacza dla dziecka ?ycie w ci?g?ym napi?ciu, dezorientacji i niepewno?ci.

W rodzinach alkoholowych cz?sto dochodzi do aktów przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, a dzieci staj? si? jej ofiarami b?d? ?wiadkami, co w ich psychice pozostawia g??boki uraz. Dzieci w rodzinach alkoholowych odbieraj? brutaln? lekcj? ?ycia; ucz?c si? postawy „na nie” wobec ?wiata i ludzi – nie ufa?, nie odczuwa?, nie mówi?. Takie mechanizmy obronne staj? si? przyczyn? wielu zaburze? w funkcjonowaniu spo?ecznym i emocjonalnym dziecka, a potem osoby doros?ej.

Problemy zwi?zane ze wzrastaniem w rodzinie alkoholowej – a wi?c postawa l?kowa, brak poczucia w?asnej warto?ci, wiele nie wyra?onych, trudnych i bolesnych emocji – nasilaj? si? wraz z pój?ciem dziecka do szko?y i przemianami okresu dojrzewania. Pojawiaj? si? wagary, problemy z odrabianiem lekcji, przej?ciem do nast?pnej klasy, nieumiej?tno?ci? dostosowania si? do wymogów szko?y. W relacjach z rówie?nikami dochodzi do powstawania nieformalnych grup o charakterze przest?pczym, w których aktom przemocy i chuliga?stwa towarzyszy si?ganie po ?rodki odurzaj?ce i wczesna inicjacja seksualna.

U niektórych dzieci z rodzin alkoholowych nie obserwujemy tak drastycznych zachowa?, ale nie zawsze ?wiadczy to o prawid?owym ich rozwoju emocjonalnym. Cz?sto s? to dzieci skrajnie wycofane, zastraszane przez kolegów, funkcjonuj?ce w roli koz?ów ofiarnych, dzieci, które nie umiej? nawi?zywa? kontaktów i nie wierz? w to, ?e s? w stanie zrobi? cokolwiek dobrze.

Trudnym zachowaniom towarzysz? przykre emocje takie jak l?k, poczucie winy, niepokoju, gniew, z?o??, osamotnienie, negatywne s?dy na temat w?asnej osoby. Trudne do zaakceptowania staje si? przekonanie, ?e nie spe?nia si? oczekiwa? innych.

 Je?eli m?odym ludziom z dysfunkcyjnych ?rodowisk nie zaproponuje si? alternatywnych sposobów funkcjonowania w spo?ecze?stwie, b?d? oni w przysz?o?ci odtwarza? negatywne wzorce zachowa? wyniesione z w?asnych rodzin i podwórek. Szczególnie dzieci z rodzin alkoholowych zagro?one s? tym, ?e b?d? powiela? destrukcyjne, zwi?zane z nadu?ywaniem alkoholu, zachowania rodziców.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi inicjatywa warsztatów socjoterapeutycznych „UWIERZ W SIEBIE” podczas których m?ody cz?owiek b?dzie móg? poczu? si? dobrze i bezpiecznie, odreagowa? przykre emocje, wypróbowa? i wy?wiczy? nowe sposoby zachowania, a tak?e z korzy?ci? spo?ytkowa? swój wolny czas.
Proponowany projekt zak?ada realizacj? nast?puj?cych celów:

Rozwojowe

  • zaspokojenie potrzeby przynale?no?ci do grupy rówie?niczej i jej aprobaty,
  • zaspokojenie potrzeby nawi?zania bliskiego kontaktu z osob? doros??,
  • zaspokojenie potrzeb wyra?ania siebie, intymno?ci,
  • zaspokojenie potrzeby aktywno?ci spo?ecznej,
  • budowanie poczucia wspólnoty grupowej.

Edukacyjne

 •  dostarczenie informacji o substancjach szkodliwych
 • poznanie przyczyn, skutków i nast?pstw za?ywania ?rodków psychoaktywnych,
 • poznanie modelu funkcjonowania rodziny uzale?nionej, ról pe?nionych przez cz?onków rodzin, przedstawienie mechanizmu uzale?nienia i wspó?uzale?nienia,
 • zdobycie umiej?tno?ci porozumiewania si? i konstruktywnego rozwi?zywania konfliktów z doros?ymi i rówie?nikami,
 •  rozwijanie umiej?tno?ci samokontroli emocjonalnej
 •  rozwijanie umiej?tno?ci redukowania napi??
 •  uczenie ró?nych sposobów odreagowywania negatywnych emocji,
 •  doskonalenie umiej?tno?ci rozpoznawania i nazywania emocji,
 •  rozwijanie empatii
 •  dostarczenie wiedzy nt. skutecznej i nieskutecznej komunikacji,
 •  zdobycie umiej?tno?ci wyra?ania uczu? negatywnych.

Terapeutyczne

 • budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwi?kszenie poczucia w?asnej warto?ci,
 • stworzenie okazji do odreagowania napi?? emocjonalnych,
 • zaspokojenie potrzeby bycia wa?nym
admin | 09.09.2010 komentarz[3] |
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image