Dziś jest 26 lutego 2020, są imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 "ZAUWA?CIE MNIE W RODZINIE"

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans? informuje, ?e w terminie od 15.05.2010r. do 10.12.2010r. b?dzie realizowa?o projekt wspó?finansowany przez Wojewod? Wielkopolskiego

pt. „ZAUWA?CIE MNIE W RODZINIE”


Prowadzenie dzia?a? edukacyjno – terapeutycznych wobec rodzin znajduj?cych si? w sytuacji rozpadu


w formie

Terapii rodzin oraz pomocy psychologiczno –pedagogicznej on-line ze szczególnym uwzgl?dnieniem pozycji dziecka i respektowania jego praw w rodzinie
Celem projektu b?dzie:

 • wzmocnienie wi?zi rodzinnych i poprawa funkcjonowania rodzin,

 • wnoszenie do ?wiadomo?ci rodziców perspektywy dziecka

 • uwra?liwienie rodziców na to co w tej sytuacji prze?ywa i czego potrzebuje ich dziecko (poznanie uczu? i potrzeb dziecka)

 • nauka wspierania dziecka w prze?ywaniu sytuacji rozpadu

 • przygotowanie rodziców do informowania o swoich decyzjach w sposób adekwatny do wieku i mo?liwo?ci dziecka

 • dostarczenie wiedzy na temat zachowa? dzieci w sytuacji rozstania rodziców (apatia, bierno??, zaprzeczanie, agresja, bunt, obwinianie doros?ych i siebie), szukanie sposobów reagowania na takie sytuacje

 • ustalenie sposobu sprawowania opieki rodzicielskiej przez obydwoje rodziców,

 • nauka konstruktywnych form rozwi?zywania konfliktów

 • wzmocnienie poczucia odpowiedzialno?ci za w?asn? sytuacj? ?yciow?, los dzieci.

 • u?wiadamianie uczu? poszczególnym cz?onkom rodziny tj. rozwijanie umiej?tno?ci dostrzegania uczu?, werbalizowania, wyra?ania, poznawania przyczyn i skutków trudnych uczu?.

 • rozwijanie umiej?tno?ci prawid?owej komunikacji

 • rozwijanie umiej?tno?ci redukowania napi??

 • poszerzenie wiedzy uczestników na temat rodziny w sytuacji rozpadu

 • rozwijanie poczucia w?asnej warto?ci dziecka: dostarczanie prze?y? wzmacniaj?cych, podnoszenie samooceny, dostrzeganie mocnych stron, uczenie postaw akceptuj?cych siebie.

 

Projekt zak?ada:

<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->realizacj? 10 sesji terapeutycznych dla 5 rodzin w sytuacji rozpadu

<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->prowadzenie  poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego
on-line pod adresem: zauwa?cie_mnie_w_rodzinie@wp.pl

Informacje na temat mo?liwo?ci wzi?cia udzia?u w projekcie mo?na uzyska? u terapeutów realizuj?cych program

Ewa Andrzejczak- 609 187 378
Anna Ja?kiewicz – 663 653 002

Miejsce realizacji projektu:
siedziba Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”, ul. Koni?ska 2, 62-700 Turek

 

 

admin | 18.05.2010 komentarz[32] |
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image