Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 Galeria


Czaplinek 2007

DZIE? DZIECKA 2011

Dzie? Dziecka 01 06 2010
W dniu 01.06.2010r z okazji Dnia Dziecka do placówki przyby?a delegacja reprezentuj?ca Forum M?odych Ludowców Powiatu Kolskiego, Pan Karol Mac – asystent Pos?a do PE Andrzeja Grzyba i Bogdan W?odarczyk-z-ca Dyrektora Wojewódzkiej stacji Pogotowia Ratunkowego Dzia? Transportu w Turku z upominkami dla naszych dzieci. Forum M?odych Ludowców Powiatu Kolskiego w dn. Od 10.05.br do 30 .05.br przeprowadzi?o akcj?”Podziel si? zabawk?” na rzecz podopiecznych z naszego Domu. W ramach akcji zebrano s?odycze,zabawki ksi??ki i maskotki w?ród pracowników niektórych placówek,instytucji i urz?dów z terenu powiatu kolskiego. W akcji udzia? wzi??y: Starostwo Powiatowe w Kole Urz?d Gminy w Grzymiszewie Okr?gowa Spó?dzielnia Mleczarska w Kole Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kole Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole Inspektorat ZUS w Kole KRUS w Kole Urz?d Skarbowy w Kole Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Babiaku Szko?a Podstawowa im. M. Kopernika w Babiaku Zwi?zek Mi?dzygminny Kolski Region Komunalny SP ZOZ w Kole indywidualni darczy?cy. Go?cie spotkali si? z wychowankami, wr?czyli upominki, czym sprawili ogromn? rado?? dzieciom w Dniu ich ?wi?ta. O naszych wychowankach nie zapomnieli te?: uczniowie Zespo?u Szkó? Technicznych w Kole, którzy odwiedzili nas w tym uroczystym dniu przekazuj?c zebran? odzie? i s?odycze naszym wychowank?. uczniowie Zespo?u Szkó? Nr 2 w K?odawie, którzy przywie?li upominki. O ?wi?cie dzieci pami?ta?o tak?e Starostwo Powiatowe w Turku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku- Pan Starosta Krzysztof Kolenda i Pani Dyrektor Teresa Michalska odwiedzili placówk? obdarowuj?c dzieci upominkami. Rado?? dzieci niech b?dzie najwi?kszym podzi?kowaniem za okazane serce.Dzi?kujemy.

Dzie? Dziecka 2007

Dzie? Dziecka 2010
W dniu 31.05.2010 na terenie Zespo?u Placówek Opieku?czo-Wychowawczych w
Turku odby? si? festyn dla Dzieci z okazji ich ?wi?ta . Inicjatorem i
organizatorem imprezy by?a Firma LOPI PARK - Dmuchany ?wiat Rozrywki
Pana Jana Lodzi?skiego. Zabawa na ogromnych zje?d?alniach, trampolinie
trwa?a do pó?nego wieczoru i dostarczy?a dzieciom wiele niezapomnianych
wra?e?. W trakcie trwania festynu dzieci mia?y niecodzienn? okazj?
przejazu przez miasto limuzyn?"lincoln",mo?liwo?c zapoznania si? z
wyposa?eniem wozu stra?ackiego i policyjnego.Organizator pozyska?
sponsorów dzi?ki wsparciu których na festynie nie zabrak?o
s?odyczy,ciast,napojów,pizzy oraz grilowanych kie?basek i kaszanek. Na
zako?czenie festynu , ka?e z dzieci otrzyma?o paczk? ze s?odyczami. By?
to dla nich wyjatkowy dzie?, który d?ugo pozostanie w ich pami?ci. Za
wszystko wychowankowie gor?co pragn? podziekowa? organizatorowi i
sponsorom:
1. LOPI PARK - Jan Lodzi?ski
2. PPHU JANPOL - Jan Pawlicki
3.RESTEURACJA SORENTO -Justyna Gromada
4. NEW GALLAY PUB-Barbara Szyma?ska
5.Zak?ad Mi?sny - Smoli?ski
6. Zak?ad Mi?sny -Paszak
7.Cukiernia - Zdzis?aw Jesio?owski
8.Cukiernia - Wies?aw Szefli?ski
9. Piekarnia - Lucjan Wojtczak
10.Si?ownia MAXIMUS- Marcin Kruszyk
11. DJ RAFII-Rafa? Topolski.

Festyn sportowo-rekreacyjny 2005

Gril 2007

Karpacz 2010

Kolonia Bia?y Dunajec 2006

LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPI ?EBA 2011
W okresie od 02.08.2011 do 11.08.2011r wszyscy wychowankowie Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Turku wypoczywali w malowniczej ?ebie nad morzem w ramach projektu LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII organizowanego przez Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”, a wspó?finansowanego przez Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego. Wyjazd by? mozliwy dzi?ki ?rodkom przekazanym przez podatników na rzecz dzieci z domu dziecka Tureckiemu Stowarzyszeniu „Dajmy Szans?” w ramach 1%. W czasie wypoczynku nad morzem przez ca?y pobyt dzieciom nie zabrak?o s?o?ca. By? to chyba najcieplejszy okres tegorocznych wakacji. Wychowankowie mieli mo?liwo?? skorzystania oprócz k?pieli wodnych i s?onecznych równie? z licznych atrakcji: jazdy na gokardach, rejsu statkiem po morzu, zabaw w parku linowym, pobytu w weso?ym miasteczku, cyrku, „domu do góry nogami”, gabinecie luster, salonie gier oraz z wycieczki do S?owi?skiego Parku Narodowego. W trakcie pobytu prowadzone by?y równie? warsztaty socjoterapeutyczne, których g?ównym celem by?a profilaktyka uzale?nie?. W imieniu wszystkich naszych dzieci Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” wraz z Dyrektorem Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Turku serdecznie dzi?kuj? Pa?stwu za przekazanie 1% na rzecz naszego Stowarzysznia. Dzi?ki Pa?stwa Pomocy wakacyjny wyjazd by? dla naszych dzieci niezwyk?? przygod?, pe?n? niezapomnianych emocji.

MIKO?JKI 06 12 2010
W dniu 06.12.2010r w Zespole Placówek Opieku?czo-Wychowawczych w Turku odby?a si? tradycyjnie organizowana od lat uroczysto?? dnia „ ?wi?tego Miko?aja „, na któr? licznie przybyli z podarunkami zaproszeni go?cie: Burmistrz Miasta Turek Dyrektor PCPR w Turku W?a?ciciel Firmy PPHU”Zesiuk” Górnicy z KWB”Adamów” Dyrektor Huty Aluminium Konin Przedstawiciel Zespo?u Elektrowni „P?tnów Adamów Konin” Przedstawiciele „Ko?a Pszczelarzy” w Turku Dyrektor Firmy „BIOPROTEN” z Brze?na Przedstawiciel Zespo?u Kuratorów S?du Rejonowego w Turku Dyrektorzy zaprzyja?nionych domów dziecka z Nowego ?wiata i Ogorzelczyna. W podzi?kowaniu za przybycie i podarunki dzieci przygotowa?y program artystyczny o tematyce ?wi?tecznej. Cho? nie mogli osobi?cie uczestniczy?, to jednak nie zapomnieli o naszych wychowankach wspieraj?c finansowo i przekazuj?c paczki ze s?odyczami : Firma „UNION KNOPF „ z Turku Zdzis?aw Jesio?owski Ksi?dz Proboszcz Parafii Matki Boskiej Fatimskiej ze S?odkowa. Pani Maria Kaszczy?ska z Ko?a. Stowarzyszenie TUR 4x4 zorganizowa?o tak?e w dniu 04.12.2010 r Rajd samochodowy, w którym uczestniczy?y nasze dzieci. Wszystkim, którzy nie zapomnieli o naszych wychowankach sk?adamy serdeczne podzi?kowania. Dyrektor, Pracownicy i dzieci ZPOW w Turku.

Miko?ajki 2006
Wyst?py i ... nie tylko

Nasz dom

Odwiedzili nas
Bracia Golec w naszym Domu dzi?ki zaproszeniu Inter Marche, Micha? Wi?niewski wraz z przedstawicielami firmy odzie?owej New Yorker z Poznania. M?oda Para rozdaje cukierki.

Przegl?d m?odych talentów Pleszew 2009

Wakacje 2012
Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” serdecznie dzi?kuje wszystkim podatnikom za przekazanie 1% podatku w 2011r na potrzeby dzieci z Domu dla Dzieci i M?odziezy w Turku. Dzi?ki Pa?stwa pomocy, z zebranej kwoty zosta? dofinasowany wypoczynek wakacyjny dla podopiecznych DDiM. Nasze Stowarzyszenie dzi?ki statusowi po?ytku publicznego mo?e gromadzi? ?rodki na koncie1 % i wspomaga? dzieci poprzez ró?ne formy dzia?a?, na których sfinansowanie nie sta? placówki. W sierpniu stowarzyszenie zorganizowa?o 10 dniowy wyjazd wakacyjny (20.08.- 29.08.2012r.) w Bieszczady dla 30 wychowanków pod nazw? Letnia Akademia Socjoterapii 2012. Ta forma wypoczynku po??czona z oddzia?ywaniami socjoterapeutycznymi by?a dla dzieci ?wietn? form? rekreacji i terapii. Wyjazd wspó?finansowany by? ze ?rodków Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego (dotacja przyznana stowarzyszeniu w ramach og?oszonego konkursu). Ze ?rodków 1% przeznaczono kwot? 6440z?. Pobyt w malowniczych Bieszczadach w o?rodku o wysokim standardzie (2 osobowe pokoje, wyposa?one w telewizor, ?azienk?, elegancko podane i smaczne posi?ki), otoczony pi?knym pasmem zieleni z placem zabaw, miejscem na grila i ognisko z licznymi turystycznymi i rekeacyjnymi atrakcjami to mnóstwo poztywnych emocji, mi?ych wspomnie?, które stanowia dla dzieci skrzywdzonych przez los rekompensat? dla ich trudnych do?wiadcze? ?yciowych, odskoczni? od codziennych zmartwie?. Oto niektore z atrakcji: przeprawy przez górskie potoki w tajemniczych dolinach po??czone z grami terenowymi-Bieszczady Challenge, przeja?d?ki sprawno?ciowe po torze Segway, zjazdy po linie,wspinaczki na ?ciance, jazda quadami, p?ywanie na pontonach w poszukiwaniu skarbów, ekstremalne przeja?d?ki motorówk? po Zbiorniku Soli?skim a tak?e wycieczki z przewodnikiem w Po?oniny i w?drówki szlakiem Soliny i Sanu. Nasze dzieci zdoby?y certyfikaty potwierdzaj?ce bieszczadzkie sprawno?ci pod okiem do?wiadczonych instruktorów. Mog?y poczu? si? przez to w pe?ni docenienione, dowarto?ciowane, zauwa?one. Takie wakacje to dla nich ma?y u?miech losu. Serdecznie dziekuj?my !!! Tegoroczne wakacje by?y dla dzieci z Domu Dziecka wyj?tkowe. Poza udzia?em w Letniej Akademii Socjoterapii, zaprzyja?niona z domem od lat rodzinia Knuta i Mai Johansen z Dani w okresie od 10.08.2012r do 17.08.2012r zaprosi?a wszystkich wychowanków do miejscowo?ci Ribe, w której mieszkaj?. Instytucja wspieraj?ca pobyt wychowanków – Foreningen til stotte for Osteuropa oraz ludzie dobrej woli zapewnili dzieciom wiele atrakcji. Mieszka?y w kilkuosobowych namiotach na terenie posiad?o?ci w?a?ciciela, który ich go?ci?. M?odzie? mia?a do dyspozycji pomieszczenie ze sto?em bilardowym,telewizorem,boisko do pi?ki no?nej oraz sprz?t sportowy. Przez ca?y czas pobytu by?a ?adna pogoda, a dzieci wolny czas sp?dza?y aktywnie. Organizatorzy zapewnili ró?ne atrakcje. By? wyjazd do oceanarium,zoo,stadniny koni wraz z mo?liwo?ci? jazdy konnej. Ciekaw? atrakcj? by?a mo?liwo?c zobaczenia przyp?ywu i odp?ywu morza. M?odzie? obejrza?a ko?ció? ewangelicki i wzi??a udzia? w mszy ?wietej, mia?a okazj? zobaczy? prac? stra?aków w Ribie ( zorganizowano tam wiele atrakcji dla dzieci – przejazdy wozami stra?ackimi, odpalanie racy itp.) oraz jak wyglada praca lokalnego rolnika i obejrze? jego gospodarstwo . Wy?ywienie by?o bardzo smaczne, przygotowywane przez gospodarzy, a obiady przywozi?a firma cateringowa, której w?a?cicielem by? jeden ze sponsorów. Dzieciom bardzo pobdoba?o si? w Ribe, wróci?y do placówki bardzo zadowolone i pe?ne wra?e?. Z powa?aniem Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”

Warszawa Zawody 2007

Wielkanocna wizyta dzieci ze szko?y w Grabienicach

Wyjazd do Brennej
W dniach od 31.01.2011r. do 09.02.2011r odby? si? wyjazd feryjny po??czony z oddzia?ywaniami socjoterapeutycznymi do miejscowo?ci Brenna k/Wis?y.Stowarzyszenie pozyska?o ?rodki finansowe z Urz?du Marsza?kowskiego w Pozaniu na realizacj? projektu „ZIMOWA AKADEMIA SOCJOTERAPII” W wyje?dzie bra?y udzia? wychowankowie Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Turku – 27 dzieci, Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Nowym ?wiecie – 2 dzieci oraz 6 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Ogorzelczynie. Wyjazd dzieci z DDiM w Turku by? mo?liwy dzi?ki pozyskaniu ?rodków finansowych (odp?atno?? za 1 uczestnika 300z?) od sponsorów : UNION KNOPFF z TURKU, FIRMIE PANA ZESIUKA ,FIRMIE „BIOPROTEN” Z KRZYMOWA i PA?STWU KASZCZY?SKICH Z KO?A, którym jeste?my bardzo wdzi?czni. Dzieci prze?y?y niezapomniane chwile. Sp?dzi?y efektywnie czas wolny w akrakcyjnych warunkach klimatycznych.Uczy?y si? pod okiem instruktora jazdy na nartach, snwbordzie, je?dzi?y na ?y?wach, zje?d?a?y na sankach, korzysta?y z lekcjii nauki p?ywania na krytym basenie w Wi?le. Dzi?ki organizowanych wycieczkom zwiedzi?y Wis??, Koniaków, Istebn?, by?y w Chlebowej Chacie w Ma?ych Górkach, wje?d?a?y kolejk? linow? na Czantori?. Uczestniczy?y tak?e w zaj?ciach socjoterapeutycznych, których realizacja przyczyni?a do poprawy funkcjonowania spo?eczno emocjonalnego uczestników. Dzieci wróci?y z wyjazdu bardzo zadowolone i pe?ne wra?e?.

Zawody strzeleckie
Mistrzostwa Dom

Zawody strzeleckie 11.09.2010
W dniu 11 wrze?nia 2010r. na terenie Zespo?u Placówek Opieku?czo-Wychowawczych w Turku (domu dziecka) odby?y si? XI Mistrzostwa Wielkopolskich Dru?yn Domów Dziecka w Strzelaniu z Karabinka Pnaumatycznego. Zawody odbywa?y si? w trzech kategoriach: zespo?owych, indywidualnych dziewcz?t i indywidualnych ch?opców.Uczestniczy?o w nich 9 dru?yn z wielkopolskich placówek opieku?czo- wychowawczych. Pierwsze miejsce zaj??a dru?yna z ZPOW w Turku, drugie dru?yna z Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Nowym ?wiecie, trzecie miejsce przypad?o zespo?owi z Kosewa. W kategorii indywidualnej dziewcz?t medalowe miejsca przypad?y: I – Malwina Stankiewicz (Ko?aczkowo) II – Paula Marciniak (Turek), III Joanna Olszak (Ko?aczkowo). natmomiast w kategorii indywidualnej ch?opców: I – Marcin Snoch (Ko?aczkowo), II – Grzegorz Paluszkiewicz (Kalisz), III- Przemys?aw Zakrzewski (Kórnik-Bnin)

?wi?teczny wyjazd w góry
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image