Dziś jest 22 paŸdziernika 2020, są imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 Statut
STATUT
STOWARZYSZENIA
„DAJMY SZANSĘ”

Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie„Dajmy Szansę” (zwane dalej Stowarzyszeniem), zrzesza osoby fizyczne dla prowadzenia w ró?nych formach dzia?a? na rzecz tworzenia warunków rozwoju dzieci i rodziny ze ?rodowisk zagro?onych demoralizacj?, poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem oraz poradnictwa rodzinnego.

Art. 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowo?? prawn?.

2. Stowarzyszenie zosta?o powo?ane na czas nieokre?lony.

Art. 3

Stowarzyszenie dzia?a na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzib? w?adz s? Kaczki ?rednie

Art. 4

Stowarzyszenie mo?e by? cz?onkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

Art. 5

Stowarzyszenie mo?e u?ywa? odznak i piecz?ci zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami.

Art. 6

Stowarzyszenie opiera swoj? prac? na spo?ecznej pracy cz?onków. Do prowadzenia swoich zada? mo?e zatrudni? pracowników.

Art. 7

1. Stowarzyszenie jest organizacj? pozarz?dow? prowadz?c? dzia?alno?? po?ytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.) (dalej ustawa o dzia?alno?ci po?ytku publicznego).

2. Stowarzyszenie prowadzi dzia?alno?? spo?ecznie u?yteczn? w sferze zada? publicznych okre?lonych                 w ustawie o dzia?alno?ci po?ytku publicznego, na rzecz ogó?u spo?eczno?ci, a w szczególno?ci osób,                    o których mowa w art. 8 Statutu Stowarzyszenia; dzia?alno?? ta jest wy??czn? statutow? dzia?alno?ci? Stowarzyszenia.

3. Dzia?alno?? statutowa Stowarzyszenia mo?e by? prowadzona jako dzia?alno?? nieodp?atna lub jako dzia?alno?? odp?atna w rozumieniu przepisów ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego. Obie te formy dzia?alno?ci b?d? rachunkowo wyodr?bnione w stopniu umo?liwiaj?cym okre?lenie przychodów, kosztów                 i wyników przy uwzgl?dnieniu obowi?zuj?cych w tym zakresie przepisów o rachunkowo?ci.

4. Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? wy??cznie w rozmiarach s?u??cych realizacji celów statutowych. Stowarzyszenie nie mo?e prowadzi? odp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego                       i dzia?alno?ci gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu dzia?alno?ci.

5. Stowarzyszenie nie dzia?a w celu osi?gni?cia zysku. Osi?gany dochód, zarówno z dzia?alno?ci statutowej jak i dzia?alno?ci gospodarczej, nie mo?e by? przeznaczony do podzia?u mi?dzy cz?onków Stowarzyszenia,  a jedynie na realizacj? celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdzia? II
Cele i formy dzia?ania

Art. 8

Celem Stowarzyszenia jest:
1)    udzielanie pomocy i wsparcia spo?ecznego oraz psychicznego dzieciom i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdzia?anie poczuciu bezradno?ci i osamotnienia,
2)    wyrównywanie szans edukacyjnych i spo?ecznych dzieci i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajduj?cych si? w trudnej sytuacji ?yciowej,
3)    pomoc rodzinie w realizacji zada? wychowawczych i opieku?czych, a szczególnie rodzinom znajduj?cym si? w sytuacji kryzysu,
4)    przeciwdzia?anie patologiom spo?ecznym i uzale?nieniom w?ród dzieci i m?odzie?y z grup ryzyka,
5)    ochrona i promocja zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym upowszechnianie kultury fizycznej              i sportu,
6)    inicjowanie i organizowanie dzia?a? promuj?cych zdrowy styl ?ycia, twórcz? aktywno??, uczestnictwo w kulturze oraz aktywny wypoczynek,
7)    upowszechnianie i rozwijanie postaw i warto?ci humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych umo?liwiaj?cych dzieciom i m?odzie?y uczestnictwo w ?yciu kraju, spo?ecze?stwa i ?rodowiska,
8)    organizowanie dzia?a? pomocowych na rzecz osób niepe?nosprawnych,
9)    stworzenie organizacyjnych form dzia?alno?ci samopomocowej m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych na rzecz innych osób.

Art. 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)    prowadzenie placówek opieku?czo-wychowawczych,
2)    prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz pomocy specjalistycznej dla dzieci                        i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych,
3)    prowadzenie dzia?alno?ci terapeutycznej, edukacyjnej i informacyjnej dla rodziców,
4)    organizowanie i udzielanie pomocy specjalistycznej i socjalnej rodzinom wychowanków i by?ym wychowankom placówek opieku?czo-wychowawczych,
5)    organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i m?odzie?y,
6)    wspieranie m?odzie?y w samorozwoju i w podejmowanych przez ni? dzia?aniach samopomocowych na rzecz innych,
7)    organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkole? dla m?odzie?y chc?cej pomaga? innym                  a tak?e dla wolontariuszy i profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi i m?odzie?? z rodzin dysfunkcyjnych,
8)    tworzenie i wdra?anie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
9)    prowadzenie dzia?alno?ci edytorskiej, w tym opracowywanie materia?ów po?wi?conych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,
10)    organizowanie i prowadzenie placówek oraz o?rodków o charakterze edukacyjnym,terapeutycznym                  i rehabilitacyjnym.

Art. 9a

Stowarzyszenie prowadzi dzia?alno?? po?ytku publicznego:
1)    nieodp?atn? w zakresie (wg Polskiej Klasyfikacji Dzia?alno?ci (PKD)):
    a) 18.12.Z - Pozosta?e drukowanie
    /prowadzenie dzia?alno?ci edytorskiej, w tym opracowywanie materia?ów po?wi?conych     problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia/
    b) 85.59.B - Pozosta?e formy edukacji pozaszkolnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
    /organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkole? dla m?odzie?y chc?cej pomaga?
    innym a tak?e dla wolontariuszy i profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi i m?odzie?? z rodzin     dysfunkcyjnych/
    c) 85.60.Z - Dzia?alno?? wspomagaj?ca edukacj?
    /prowadzenie dzia?alno?ci terapeutycznej, edukacyjnej i informacyjnej dla rodziców/
    /prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz pomocy specjalistycznej dla dzieci                          i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych/
    /wspieranie m?odzie?y w samorozwoju i w podejmowanych przez ni? dzia?aniach samopomocowych     na rzecz innych/
    d) 86.90.E - Pozosta?a dzia?alno?? w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
    niesklasyfikowana
    /prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz pomocy specjalistycznej dla dzieci                          i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych/
    /prowadzenie dzia?alno?ci terapeutycznej, edukacyjnej i informacyjnej dla rodziców/
    e) 87.20.Z - Pomoc spo?eczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
    /organizowanie i prowadzenie placówek oraz o?rodków o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym     i rehabilitacyjnym/
    /prowadzenie placówek opieku?czo-wychowawczych/
    f) 87.90.Z - Pozosta?a pomoc spo?eczna z zakwaterowaniem
    /prowadzenie placówek opieku?czo-wychowawczych/
    g) 88.10.Z - Pomoc spo?eczna bez zakwaterowania dla osób w podesz?ym wieku i osób     niepe?nosprawnych
    /organizowanie i udzielanie pomocy specjalistycznej i socjalnej rodzinom wychowanków                       i by?ym wychowankom placówek opieku?czo-wychowawczych/
    h) 88.99.Z - Pozosta?a pomoc spo?eczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
    /organizowanie i udzielanie pomocy specjalistycznej i socjalnej rodzinom wychowanków i by?ym     wychowankom placówek opieku?czo-wychowawczych/
    i) 93.2 - Dzia?alno?? rozrywkowa i rekreacyjna
    /organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i m?odzie?y/
    j) 94.99.Z - Dzia?alno?? pozosta?ych organizacji cz?onkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
    /tworzenie i wdra?anie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia/
2)    odp?atn? w zakresie (wg Polskiej Klasyfikacji Dzia?alno?ci (PKD)):
    a) 85.59.B - Pozosta?e formy edukacji pozaszkolnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
    /organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkole? dla m?odzie?y chc?cej pomaga? innym                     a tak?e dla wolontariuszy i profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi i m?odzie?? z rodzin     dysfunkcyjnych/
    b) 85.60.Z - Dzia?alno?? wspomagaj?ca edukacj?
    /prowadzenie dzia?alno?ci terapeutycznej, edukacyjnej i informacyjnej dla rodziców/
    /prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz pomocy specjalistycznej dla dzieci                  i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych/
    /wspieranie m?odzie?y w samorozwoju i w podejmowanych przez ni? dzia?aniach samopomocowych     na rzecz innych/
    c) 87.20.Z - Pomoc spo?eczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
    /organizowanie i prowadzenie placówek oraz o?rodków o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym                i rehabilitacyjnym/
    /prowadzenie placówek opieku?czo-wychowawczych/
    d) 93.2 - Dzia?alno?? rozrywkowa i rekreacyjna
    /organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i m?odzie?y/
Rozdzia? III
Cz?onkowie, ich prawa i obowi?zki

Art. 10

Cz?onkowie Stowarzyszenia dziel? si? na:
1)    zwyczajnych,
2)    honorowych.

Art. 11

Cz?onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo?e by? osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, która poprzez z?o?enie deklaracji zobowi?zuje si? do dzia?ania na rzecz celów Stowarzyszenia               i przestrzegania jego statutu.

Art. 12

Przyj?cie cz?onka zwyczajnego nast?puje w drodze uchwa?y Zarz?du Stowarzyszenia.

Art. 13

Cz?onek zwyczajny ma prawo do:
1)    czynnego i biernego prawa wyborczego do w?adz Stowarzyszenia,
2)    uczestnictwa w dzia?aniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3)    zg?aszania wniosków i postulatów dotycz?cych dzia?alno?ci Stowarzyszenia,
4)    korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

Art. 14

Do obowi?zków cz?onka zwyczajnego nale?y:
1)    przestrzeganie postanowie? statutu, regulaminów i uchwa? w?adz Stowarzyszenia,
2)    czynny udzia? w realizacji zada? Stowarzyszenia,
3)    op?acanie sk?adek cz?onkowskich w wyznaczonych terminach.

Art. 15

1. Cz?onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)    dobrowolnej rezygnacji z przynale?no?ci do Stowarzyszenia zg?oszonej na pi?mie Zarz?dowi, co nie uchyla obowi?zku uregulowaniu sk?adek cz?onkowskich i innych zobowi?za? wobec Stowarzyszenia do momentu rezygnacji,
2)    ?mierci cz?onka,
3)    skre?lenia z listy cz?onków z powodu:
    a) zalegania z op?at? sk?adek cz?onkowskich przez okres 1 roku,
    b) utraty przez cz?onka praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku s?du,
4)    wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu:
    a) nieprzestrzegania postanowie? statutu, regulaminów i uchwa? w?adz Stowarzyszenia,
    b) dzia?ania na szkod? Stowarzyszenia,
c)    nie brania czynnego udzia?u w realizacji zada? Stowarzyszenia.

2. Wykre?lenie lub wykluczenie nast?puje z dat? podj?cia stosownej uchwa?y przez Zarz?d.

Art. 16

1. Cz?onkiem honorowym mo?e zosta? osoba szczególnie zas?u?ona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Cz?onkostwo honorowe nadaje i pozbawia go Walne Zgromadzenie na wniosek Zarz?du

Art. 17

Cz?onek honorowy posiada wszystkie prawa cz?onka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowi?zku p?acenia sk?adek cz?onkowskich.


Rozdzia? IV
W?adze Stowarzyszenia

Art. 18

W?adzami Stowarzyszenia s?:
1)    Walne Zgromadzenie,
2)    Zarz?d,
3)    Komisja Rewizyjna.

Art. 19

1. Kadencja wszystkich w?adz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa si? w g?osowaniu tajnym                          z nieograniczon? liczb? kandydatów.

2. Ukonstytuowanie si? nowo wybranych w?adz i przyj?cie spraw od ust?puj?cych w?adz powinno nast?pi? w ci?gu jednego miesi?ca.

Art. 20

W przypadku ust?pienia prezesa Zarz?du przed up?ywem kadencji do czasu wyboru nowego prezesa funkcj? t? pe?ni wiceprezes.

Art. 21

Uchwa?y wszystkich w?adz Stowarzyszenia zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci, co najmniej po?owy cz?onków uprawnionych do g?osowania. W przypadku równej liczby g?osów decyduje g?os przewodnicz?cego obrad.

Walne Zgromadzenie

Art. 22

1. Walne Zgromadzenie Cz?onków jest najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia i mo?e by? Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Cz?onków jest zwo?ywane przez Zarz?d Stowarzyszenia, co 4 lata jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz?onków mo?e si? odby? w ka?dym terminie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo?uje Zarz?d na w?asny wniosek lub na ??danie Komisji Rewizyjnej albo, co najmniej 1/5 ogólnej liczby cz?onków Stowarzyszenia.

Art. 23

1. O miejscu, terminie i porz?dku obrad Walnego Zgromadzenia Zarz?d powiadamia wszystkich cz?onków Stowarzyszenia z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

2. Walne Zgromadzenie obraduje wed?ug uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Art. 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Cz?onków nale?y:
1)    ustalanie g?ównych kierunków dzia?ania Stowarzyszenia,
2)    wybór i odwo?anie cz?onków Komisji Rewizyjnej,
3)    rozpatrywanie sprawozda? Zarz?du i Komisji Rewizyjnej,
4)    udzielenie absolutorium ust?puj?cemu zarz?dowi stowarzyszenia,
5)    wybór i odwo?anie Zarz?du Stowarzyszenia,
6)    uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
7)    podejmowanie uchwa? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj?tku.

Art. 25

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz?onków obraduje nad sprawami dla których zosta?o powo?ane.

Art. 26

Walne Zgromadzenie Cz?onków podejmuje uchwa?y w sprawie zmian statutu lub odwo?ania Zarz?du przed up?ywem kadencji. Walne Zgromadzenie Cz?onków jest w?adne do podj?cia tych uchwa? wi?kszo?ci? 2/3 g?osów przy obecno?ci, co najmniej 1/2 cz?onków w I terminie, a w II terminie bez wzgl?du na ilo?? obecnych.

Zarz?d Stowarzyszenia
Art. 27

W sk?ad Zarz?du Stowarzyszenia wchodzi 5 do 7 cz?onków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Cz?onków. Na swoim I posiedzeniu Zarz?d wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

Art. 28

1. Zarz?d kieruje dzia?alno?ci? Stowarzyszenia i odpowiada za sw? prac? przed Walnym Zgromadzeniem Cz?onków.

2. Do zakresu dzia?ania Zarz?du nale?y przede wszystkim:
1)    realizacja kierunków dzia?ania Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zgromadzenie,
2)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz,
3)    zarz?dzanie maj?tkiem Stowarzyszenia,
4)    zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków pracy Komisji Rewizyjnej,
5)    powo?ywanie i likwidowanie placówek o?wiatowych i opieku?czo-wychowawczych prowadzonych przez Stowarzyszenie,
6)    podejmowanie spraw nie zastrze?onych do kompetencji innych w?adz Stowarzyszenia,
7)    sporz?dzanie rocznego sprawozdania merytorycznego z dzia?alno?ci Stowarzyszenia oraz podanie go do publicznej wiadomo?ci,
8)    sporz?dzanie rocznego sprawozdania finansowego z dzia?alno?ci Stowarzyszenia oraz podanie go do publicznej wiadomo?ci.

Art. 29

1. Posiedzenia Zarz?du Stowarzyszenia odbywaj? si? nie rzadziej ni? raz na kwarta?.

2. Zarz?d dzia?a na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Art. 30

W przypadku ust?pienia lub odwo?ania cz?onka Zarz?du przed up?ywem kadencji, sk?ad tych w?adz w drodze uchwa?y Zarz?du jest uzupe?niony spo?ród nie wybranych kandydatów w kolejno?ci uzyskanych g?osów. Uzupe?nienie sk?adu w ten sposób mo?e dotyczy? nie wi?cej ni? 1/3 cz?onków Zarz?du.

Komisja Rewizyjna
Art. 31

1. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym w Stowarzyszeniu.

2. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 cz?onków, którzy na I swoim posiedzeniu wybieraj? ze swojego grona przewodnicz?cego.

3. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog? pe?ni? innych funkcji we w?adzach Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna dzia?a na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Art. 32

Do zada? Komisji Rewizyjnej nale?y:
1)    kontrola wykonania uchwa? Walnego Zgromadzenia,
2)    kontrolowanie co najmniej raz do roku ca?okszta?tu dzia?alno?ci statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
3)    przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z przeprowadzonej kontroli,
4)    przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej dzia?alno?ci,
5)    wnioskowanie o udzielenie absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi,
6)    przeprowadzanie innych dzia?a? kontrolnych zleconych przez Walne Zgromadzenie Cz?onków,
7)    podejmowanie uchwa? w sprawie uzupe?niania sk?adu Komisji Rewizyjnej w drodze uchwa?y mo?e dotyczy? nie wi?cej ni? 1/3 cz?onków Komisji.

Art. 33

Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej mog? bra? udzia? w posiedzeniach Zarz?du Stowarzyszenia z g?osem doradczym.
Art. 34

1. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog?:
1)    by? cz?onkami Zarz?du, ma??onkami cz?onków tego Zarz?du ani pozostawa? z cz?onkami Zarz?du                     w stosunku pokrewie?stwa, powinowactwa lub podleg?o?ci z tytu?u zatrudnienia,
2)    by? skazani prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo z winy umy?lnej

2. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej mog? otrzymywa? z tytu?u pe?nienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysoko?ci nie wy?szej ni? okre?lono w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. O wynagradzaniu osób kieruj?cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm).


Rozdzia? V
Maj?tek, fundusze i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

Art. 35

Maj?tek Stowarzyszenia stanowi?: nieruchomo?ci, ruchomo?ci i fundusze.

Art. 36

1. ?ród?em powstania maj?tku Stowarzyszenia s?:
1)    sk?adki cz?onkowskie,
2)    darowizny, zapisy, spadki,
3)    dochody pochodz?ce z ofiarno?ci publicznej,
4)    dochody z w?asnej dzia?alno?ci ,
5)    dochody z maj?tku Stowarzyszenia,
6)    dochody uzyskane z nawi?zek.

2. ?rodki pieni??ne niezale?nie od ?róde? pochodzenia mog? by? przechowywane wy??cznie na koncie Stowarzyszenia.

Art. 37

Wysoko?? sk?adek cz?onkowskich ustalona jest w oparciu o uchwa?? Walnego Zgromadzenia Cz?onków.

Art. 38

1. Sk?adka cz?onkowska winna by? wp?acana w terminach ustalonych uchwa?? Walnego Zgromadzenia Cz?onków.

2. Nowi cz?onkowie wp?acaj? sk?adk? w ci?gu 14 dni od daty powiadomienia o przyj?ciu do Stowarzyszenia

Art. 39

Do sk?adania o?wiadcze? woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach maj?tkowych, upowa?nionych jest dwóch cz?onków Zarz?du dzia?aj?cych ??cznie.

Art. 40
Zabrania si?:
1)    udzielania po?yczek lub zabezpieczania zobowi?za? maj?tkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostaj?                        w zwi?zku ma??e?skim albo w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s? zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2)    przekazywania maj?tku Stowarzyszenia na rzecz jego cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich,                           w szczególno?ci, je?eli przekazanie to nast?puje bezp?atnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)    wykorzystywania maj?tku Stowarzyszenia na rzecz cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich, chyba ?e to wykorzystywanie bezpo?rednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us?ug od podmiotów, w których uczestnicz? cz?onkowie Stowarzyszenia, cz?onkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdzia? VI
Zmiany statutu i rozwi?zanie Stowarzyszenia

Art. 41

Decyzj? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia podejmuje w drodze uchwa?y Walne Zgromadzenie Cz?onków wi?kszo?ci? 2/3 g?osów, przy obecno?ci 2/3 cz?onków. W przypadku braku wymaganej liczby cz?onków               w drugim terminie decyzj? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia podejmuj? obecni na zebraniu cz?onkowie zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów.

Art. 42

Maj?tek Stowarzyszenia w przypadku jego rozwi?zania zostaje przekazany na rzecz innego podmiotu dzia?aj?cego w obszarze po?ytku publicznego.

© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image