Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 KONCEPCJA
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA DOMU DLA DZIECI I M?ODZIE?Y Opieka instytucjonalna na d?ugo jeszcze pozostanie alternatyw? dla wielu dzieci pochodz?cych z rodzin dysfunkcyjnych. Istnieje potrzeba obejmowania opiek? ca?kowit? dzieci pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziny naturalnej. W szczególno?ci dotyczy to dzieci starszych, przejawiaj?cych zaburzenia zachowania, dla których trudno jest pozyska? inne formy opieki, zw?aszcza rodzinn? opiek? zast?pcz?. Ze specyficznej sytuacji ?yciowej tych dzieci i m?odzie?y wynikaj? ró?ne konsekwencje – zaburzenia i deformacje osobowo?ci w zakresie rozwoju uczu?, umiej?tno?ci nawi?zywania kontaktów spo?ecznych, trudno?ci z rozumieniem siebie i innych, które ujawniaj? si? szczególnie w okresie dorastania. W zwi?zku z tym rodzi si? potrzeba podejmowania specjalistycznej pracy z dzieckiem i rodzin? w celu usuwania i ?agodzenia przeszkód w prawid?owym przebiegu jego rozwoju i socjalizacji, przygotowaniu do samodzielnego ?ycia. Dom dla Dzieci i M?odzie?y powstanie na bazie dotychczasowego Zespo?u Placówek Opieku?czo Wychowawczych w Turku. Zdobyte do?wiadczenie utwierdzi?o nas w przekonaniu o potrzebie stworzenia placówki socjalizacyjnej w nieco innym kszta?cie od dotychczasowego, dostosowanej do potrzeb zmieniaj?cej si? rzeczywisto?ci. Idea odinstytucjonalizowania placówki, któr? si? kierowali?my przy wdra?aniu zmian organizacyjnych przyczyni si? do przekszta?cenia du?ego Zespo?u na bardziej rodzinne formy funkcjonowania zapewniaj?ce wychowankom lepsze warunki do przygotowania do doros?ego ?ycia. I. Zadania Domu dla Dzieci i M?odzie?y G?ównym zadaniem Domu b?dzie opieka nad dzie?mi osieroconymi – sierotami naturalnymi i spo?ecznymi, a tak?e ich wychowanie w sposób kompensuj?cy braki wychowawcze w ?rodowisku rodzinnym oraz przygotowuj?cy do ?ycia spo?ecznego poprzez zapewnienie dzieciom ca?odobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie niezb?dnych potrzeb, prowadzenie zaj?? socjalizuj?cych, korekcyjnych, terapeutycznych, zapewnienie kszta?cenia, wyrównywanie opó?nie? rozwojowych i szkolnych, podejmowanie dzia?a? w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiaj?cej lub umieszczenia w rodzinie zast?pczej. Obok kompleksowej opieki w zakresie spraw socjalno – bytowych praca opieku?czo – wychowawcza skupia? si? b?dzie na pomocy dziecku w przystosowaniu si? do nowych warunków i podejmowaniu dzia?a? kompensuj?cych braki w zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Nasi podopieczni to przede wszystkim dzieci, które do?wiadczy?y w swoim ?yciu wielu przykrych wr?cz traumatycznych prze?y?. Wszyscy odczuwaj? potrzeby emocjonalne wynikaj?ce z braku lub niedostatecznego ich zaspokojenia w latach wcze?niejszych. Przede wszystkim s? to potrzeby: stabilizacji, przynale?no?ci emocjonalnej, akceptacji, ?yczliwego zainteresowania sob?. Dlatego zapewnienie poczucia bezpiecze?stwa oraz optymalnych warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju stanowi dla nas najwa?niejsze wyzwanie. Codzienna praca b?dzie si? skupia?a na pomocy dzieciom w nauce, wyrównywaniu braków oraz zmian negatywnych nastawie? do uczenia si? i szko?y. To zadanie b?dzie realizowane w oparciu o prowadzone indywidualnie i grupowo zaj?cia kompensacyjno – korekcyjne. Natomiast odreagowa? swoje stresy, osobiste pora?ki i problemy b?d? mogli podczas spotka? o charakterze rówie?niczej grupy wsparcia oraz podczas indywidualnych i grupowych zaj?? terapeutycznych. Udost?pnienie dzieciom korzystania z dobrze wyposa?onej kuchni umo?liwi nauk? przyrz?dzania posi?ków dla siebie i innych cz?onków grupy. Jednocze?nie zostanie stworzona okazja do kultywowania tradycji i zwyczajów w warunkach zbli?onych do rodzinnych. Samodzielne dokonywanie zakupów przyczyni si? do rozwijania umiej?tno?ci gospodarowania bud?etem grupy. Dzieci dzieli? si? b?d? obowi?zkami wed?ug wcze?niej, wspólnie ustalonych zasad i rozlicza? si? wzajemnie z realizacji przydzielonych zada?. Umo?liwi to rozwini?cie u podopiecznych umiej?tno?ci wspó??ycia i wspó?pracy, przygotuje do podejmowania odpowiedzialno?ci za w?asne post?powanie. W trakcie codziennych zaj?? istotna b?dzie nauka organizowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego poprzez uczestniczenie dzieci w zaj?ciach kulturalnych, rekreacyjnych czy sportowych a tak?e kszta?towanie u dzieci nawyków i zachowa? prozdrowotnych. Kolejnym istotnym elementem pracy opieku?czo – wychowawczej b?dzie praca z rodzin? naturaln? dziecka. Jej celem b?dzie nie tylko odpowiednie wzmocnienie wi?zi emocjonalnych ale równie? tworzenie warunków do powrotu dziecka do rodziny lub je?li nie b?dzie takiej mo?liwo?ci znalezienie innych form rodzinnej opieki zast?pczej b?d? realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia. II. Organizacja pracy w placówce Dzieci umieszczone b?d? w dwóch grupach opieku?czo-wychowawczych W obydwu grupach, cho? ze ró?nicowanym nat??eniem wychowankowie b?d? uczy? si? praktycznych umiej?tno?ci, niezb?dnych w samodzielnym ?yciu. Sami decydowa? b?d? o wystroju pomieszcze?, przyrz?dza? posi?ki- ?niadania kolacje. Otrzymaj? pieni?dze, którymi b?d? musieli si? nauczy? gospodarowa? dokonuj?c zakupów m.in. na zakup ?ywno?ci, najpotrzebniejszych do ?ycia ?rodków i innych artyku?ów. Obie grupy zlokalizowane b?d? na pierwszym pi?trze dotychczasowego Domu Dziecka. Opiek? nad dzie?mi sprawowa? b?d? wychowawcy w liczbie odpowiadaj?cej obowi?zuj?cym w tym zakresie standardom. Dom dla Dzieci i M?odzie?y dysponowa? b?dzie: 10 pokojami 2-3 osobowymi oraz mieszkaniem z autonomicznym wej?ciem dla usamodzielniaj?cych si? wychowanków placówki. 3 pokoje do wypoczynku – wyposa?onymi w stoliki, krzes?a, telewizory, gry, ksi??ki i zabawki. 3 – aneksami kuchennymi, odpowiednio wyposa?onymi 3 ?azienkami - z prysznicami. Prac? wychowawców wspiera? b?dzie zatrudniona kadra: pedagog terapeuta pracownik socjalny Na parterze budynku Domu mie?ci? si? b?d?: pokój pracownika socjalnego; pomieszczenia do zaj?? terapeutycznych ?wietlica do zaj?? sportowych kuchnia wraz z jadalni?; gabinet dyrektora; pomieszczenia administracyjne. Na I pi?trze budynku b?d? si? mie?ci?: pokoje sypialne pokój przeznaczony do cichej nauki pokój go?cinny Na II pi?trze mie?ci? si? b?d? pomieszczenia do prania i suszenia. Do Domu dla Dzieci i M?odzie?y przyjmowane b?d? dzieci w wieku: od 3 do 18 lat zarówno w normie intelektualnej jak te? dzieci wykazuj?ce opó?nienie rozwoju umys?owego w stopniu lekkim i umiarkowanym W wyj?tkowych sytuacjach dla dobra dziecka (np. kieruj?c si? zasad? nie rozdzielania rodze?stw) przyjmowane b?d? dzieci poni?ej 3.r.?.. Wychowankowie Domu dla Dzieci i M?odzie?y obj?ci b?d? grupowymi i indywidualnymi formami terapii. Szczególny nacisk po?o?ony zostanie na oddzia?ywania s?u??ce poprawie emocjonalno – spo?ecznego i szkolnego funkcjonowania w formie zaj?? wyrównawczych i korekcyjno kompensacyjnych. Do?? powszechne u naszych podopiecznych s? k?opoty szkolne b?d?ce wynikiem zaniedba? ?rodowiska rodzinnego, brakiem nawyków pracy umys?owej a szczególnie nieumiej?tno?ci? pokonywania trudno?ci wynikaj?cych z zaleg?o?ci z wcze?niejszych okresów. Z tego powodu dzieci obj?te zostan? wzmo?onymi oddzia?ywaniami w tym zakresie. Ze wzgl?du na trudno?ci naszych wychowanków w szkole istnieje konieczno?? zmiany nastawie? m?odych ludzi do uczenia si?, kszta?towania pozytywnego my?lenia, tak o uczeniu jak i o w?asnych mo?liwo?ciach, dostarczenie konkretnej wiedzy oraz technik usprawniaj?cych funkcjonowanie w sytuacjach szkolnych. Istotne jest równie? bazowanie na zasobach wychowanków i ich zdolno?ciach w ró?nych dziedzinach ?ycia np.: uzdolnienia plastyczne, taneczne, komputerowe. Poznawanie i rozwijanie tych mo?liwo?ci podopiecznych stanowi? b?dzie wa?ny element w pracy wychowawczej, poniewa? ka?de osi?gni?cie dziecka wzmocnione przez doros?ych podniesie ich poczucie warto?ci i da energi? do pokonywania nast?pnych trudno?ci. Jednym z g?ównych celów Domu dla dzieci i M?odzie?y b?dzie wyposa?enie dorastaj?cych wychowanków w podstawowe umiej?tno?ci rozwi?zywania problemów zwi?zanych z sytuacjami ?yciowymi zarówno osobistych, jak i zwi?zanych z zale?no?ciami otoczenia spo?ecznego. G?ównymi zadaniami realizowanymi z m?odzie?? b?dzie praktyczne zdobywanie przez nich umiej?tno?ci radzenia sobie z problemami samodzielnego ?ycia a przede wszystkim: Praktyczne opanowanie umiej?tno?ci z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego. Nabycie umiej?tno?ci gospodarowania ?rodkami finansowymi, w tym: okre?lanie potrzeb, planowanie wydatków, kontrola nad nimi i odpowiedzialno?? za nie. Opanowanie umiej?tno?ci organizowania kontaktów kole?e?skich i towarzyskich z zachowaniem zasad spo?ecznie akceptowanych. Nauczenie zasad odpowiedniego wspó??ycia mi?dzy s?siedzkiego i umiej?tno?ci bezkonfliktowego zamieszkiwania w wi?kszej grupie osób. Nauczenie samorz?dno?ci, grupowego podejmowania decyzji i odpowiedzialno?ci za nie. Wyrabianie nawyku poszanowania mienia innych osób, pokoju, grupy, placówki. Nadawanie domowego charakteru codziennym czynno?ciom i warunkom ?ycia wychowanków. Przeniesienie tradycji domowych do ?ycia w samodzielnej grupie: ?wi?ta-urodziny, imieniny, przyjmowanie go?ci i in. III. Formy pracy Po dokonaniu skierowania wychowanka do Domu dla Dzieci i M?odzie?y przez PCPR, po okresie adaptacyjnym – opracowana zostanie wszechstronna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka i jego rodziny. Zadanie to zrealizowane b?dzie w oparciu o analiz? dokumentacji, badania psychologiczne rozwoju intelektualnego, spo?ecznego, emocjonalnego, stosunków i wi?zi rodzinnych; badania pedagogiczne okre?laj?ce przyczyny trudno?ci dydaktycznych, przebieg nauki szkolnej; badania lekarskie s?u??ce okre?leniu rozwoju fizycznego, stanu higieny. Szczególnie istotne w diagnozie b?d? informacje dotycz?ce do?wiadcze? i aktualnego zachowania dziecka w nast?puj?cych relacjach: dziecko –doros?y dziecko – rówie?nicy, dziecko – zadanie, dziecko – „ja” , relacja ta opisuje stosunek dziecka do w?asnej osoby. Istotna b?dzie diagnoza rodziny – sytuacja, prawna, materialna, mieszkaniowa, spo?eczna, stan zaspokojenia potrzeb dziecka w rodzinie itp. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dziecka i jego rodziny stanowi? b?dzie podstaw? do konstruowania indywidualnego planu pracy z dzieckiem, który obejmowa? b?dzie dzia?ania opieku?czo – wychowawcze zaplanowane, rozmieszczone w czasie, ukierunkowane na pomoc dziecku i jego rodzinie, modyfikowany w zale?no?ci od zmieniaj?cych si? potrzeb rozwojowych dziecka i sytuacji rodzinnej. Indywidualny plan pracy z dzieckiem opiera? si? b?dzie na analizie potrzeb dziecka, analizie przyczyn kryzysu w rodzinie naturalnej, który doprowadzi? do umieszczenia dziecka w instytucji opieku?czej. Podstawy planu odnosi? si? b?d? do mo?liwo?ci wychowanka, tzw. spo?ecznego funkcjonowania, poziomu wykszta?cenia, stanu zdrowia i etapu rozwoju. Uwzgl?dnia? b?d? przyczyny kryzysu zarówno na poziomie osobowo?ci wychowanka oraz jego prze?y? z dzieci?stwa jak i uwarunkowa? ?rodowiskowych. W planie okre?lone b?d? równie? tzw. mocne strony wychowanka w kontek?cie planowanego pokonywania przyczyn kryzysu (np. umiej?tno?ci komunikacyjne, poziom samooceny, poziom inteligencji emocjonalnej itd.). Jednym z celów indywidualnego planu b?dzie wzmocnienie wychowanka poprawienie wizerunku samego siebie i umo?liwienie mu samodzielnego radzenia sobie z wewn?trznymi i interpersonalnymi kryzysami. Plan pracy powstawa? zatem b?dzie w zespole najwa?niejszych dla wychowanka osób, zawiera? b?dzie konkretne i mo?liwe do osi?gni?cia cele, b?dzie wyra?nie ograniczony w czasie, jak równie? zawiera? b?dzie ocen? zrealizowania b?d? niezrealizowania za?o?e? planu. Indywidualny plan mo?e by? poparty kontraktem pomi?dzy wychowankiem a opiekunem w przypadku dzieci starszych. Nad realizacj? indywidualnego planu czuwa? b?dzie przede wszystkim bezpo?redni wychowawca dziecka, korzystaj?c z pomocy specjalistów, krewnych, odpowiednich instytucji. Wychowankowie b?d? mieli zagwarantowane prawo oceny planu, podobnie jak i osoby znacz?ce dla dziecka. Nasilona te? zostanie praca z rodzin? w celu doprowadzenia do sytuacji, w której mo?liwy b?dzie powrót dziecka do domu. Wspó?praca z rodzin? naturaln? dziecka b?dzie istotnym elementem warunkuj?cym, sposób funkcjonowania i czas trwania opieki instytucjonalnej. Opieka ta nie b?dzie celem samym w sobie ale raczej stanowi? b?dzie kompleks us?ug, których realizacja ma przynie?? konkretny zamierzony efekt tj. ponowne pojednanie rodziny lub realizacj? planu usamodzielnienia dziecka. Plan ten realizowany b?dzie przy udziale samego dziecka i jego rodziny. Zespó? do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka mo?e zaproponowa? w oparciu o analiz? ?rodowiska rówie?niczego, szkolnego, a przede wszystkim ?rodowiska rodzinnego dziecka – kontrakt pomi?dzy opiekunami w placówce, dzieckiem a jego rodzicami naturalnymi. Kontrakt ten okre?li m.in. cel, czas realizacji okre?lonych dzia?a?, formy wspó?pracy (bazuj?c na zasobach rodziny) osób realizuj?cych oddzia?ywania opieku?czo – wychowawcze, specjalistyczne wobec dziecka i opiera? si? b?dzie na: w??czaniu rodziców w ?ycie ich dzieci, motywowaniu do wizyt w szko?ach i przychodniach zdrowia , wspieraniu integracji rodziny, wi?zi uczuciowych w rodzinie, pomocy w rozwi?zywaniu problemów ?yciowych (konstruktywne rozwi?zywanie konfliktów i kryzysów), szczególnie w regulowaniu spraw formalnych, motywowaniu do podj?cia pracy nad zmian? nawyków wychowawczych. Wst?pny kontrakt stanowi? mo?e form? planu naprawczego wobec rodziny. Po up?ywie czasu jego realizacji powinien by? oceniony i odpowiednio zmodyfikowany. Elementami planu wst?pnego mo?e by? np. okre?lenie metod wspierania wi?zi pomi?dzy dzieckiem a rodzin? naturaln?, w tym cz?stotliwo?? i metody wzajemnych kontaktów mi?dzy dzieckiem i jego rodzin?. Zespó? d/s okresowej oceny sytuacji dziecka b?dzie rozpatrywa? na podstawie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, ?rodowiskowej, lekarskiej – zasadno?? pobytu w placówce socjalizacyjnej, podejmowa? decyzje o powrocie dziecka do domu rodzinnego, kwalifikowa? do zespo?u opieku?czo-wychowawczego lub usamodzielnienia. W sytuacji, kiedy szybki powrót dziecka do ?rodowiska rodzinnego nie b?dzie mo?liwy – czynione b?d? starania o pozyskanie rodzinnej opieki zast?pczej. Zadanie to b?dzie realizowane we wspó?pracy z rodzicami, s?dami, o?rodkami adopcyjnymi, placówkami opieki spo?ecznej, placówkami s?u?by zdrowia. Oddzia?ywania terapeutyczne Dla wychowanków, u których wyst?powa? b?d? zaburzenia rozwojowe i zachowania organizowane b?d? indywidualne i grupowe zaj?cia specjalistyczne prowadzone przez psychologa, pedagoga i terapeut?: zaj?cia adaptacyjno – integracyjne, zaj?cia profilaktyczno – edukacyjne, zaj?cia socjoterapeutyczne zaj?cia relaksacyjne zaj?cia komensacjyno – wyrównawcze i reedukacyjne. Kompensacja deficytów wychowawczych i socjalizacyjnych ?rodowiska rodzinnego dziecka zmierza? b?dzie do korygowania jego negatywnych do?wiadcze? emocjonalnych poprzez zapewnienie mu takich warunków spo?ecznych, które s? korzystne dla jego rozwoju. Podstaw? udzia?u w zaj?ciach: terapeutycznych, wyrównawczych, korekcyjnych b?d? wskazania zawarte w opiniach psychologiczno-pedagogicznych. Celem oddzia?ywa? wychowawczo-terapeutycznych i wspomagaj?cych b?dzie: niwelowanie zaburze? emocjonalnych; roz?adowanie i odreagowanie napi??, relaksacja, wdro?enie do przyswojenia istotnych umiej?tno?ci interpersonalnych i intrapsychicznych, dzi?ki którym mo?liwe stanie si? prawid?owe funkcjonowanie w ró?nych rolach spo?ecznych; zdobycie wykszta?cenia adekwatnego do posiadanych, mo?liwo?ci przygotowanie do prawid?owego funkcjonowania w samodzielnym ?yciu, po opuszczeniu placówki; umacnianie pozytywnej wi?zi emocjonalnej dziecka z rodzin?; eliminowanie konieczno?ci skierowa? m?odzie?y do o?rodków resocjalizacji. Realizacja w/w celów stworzy wychowankom mo?liwo?? dokonywania zmian w ró?nych obszarach funkcjonowania, co pozwoli m?odemu cz?owiekowi efektywnie radzi? sobie z ?yciowymi problemami, lepiej zaadaptowa? si? do pe?nienia ról spo?ecznych i warunków ?yciowych. Grupowe zaj?cia socjoterapeutyczne b?d? realizowane tak, by wykorzysta? si?? pozytywnych wp?ywów rówie?niczych. Proces wspomagania rówie?niczego pos?u?y zwi?kszeniu zasobów pozytywnych do?wiadcze?, które b?d? pe?ni? funkcj? koryguj?c? w stosunku do dotychczasowych urazów i prowadzi? b?d? do zaspokajania potrzeb emocjonalnych, dadz? poczucie bezpiecze?stwa, zaufania i akceptacji, tym samym zwi?ksz? mo?liwo?ci przystosowania spo?ecznego i prawid?owego rozwoju osobowo?ci. Efekty prowadzonej terapii b?d? oceniane przez zespó? ds. okresowej oceny sytuacji, nie rzadziej ni? raz na pó? roku. Obok zaj?? o charakterze terapeutycznym wychowankowie uczestniczy? b?d? w zaj?ciach organizowanych w czasie wolnym na terenie Domu oraz w placówkach wychowania pozaszkolnego w ?rodowisku lokalnym. W oparciu o posiadane zasoby na terenie Domu organizowane b?d? zaj?cia: komputerowe, plastyczne, muzyczne. Ich zadaniem b?dzie rozbudzanie zainteresowa? intelektualnych, artystycznych, kszta?towanie upodoba? turystycznych, wdra?anie do dzia?alno?ci spo?ecznej. Spe?nia? b?d? wa?n? funkcj?: wypoczynkow?, rekreacyjn? oraz ukierunkowuj?c? i rozbudzaj?c? zainteresowania. Praca opieku?czo – wychowawcza w Domu realizowana b?dzie w oparciu systematyczne uczestnictwo pracowników pedagogicznych w spotkaniach superwizyjnych, które sprzyja? b?d? tworzeniu wspólnego systemu my?lenia o dzieciach, ich problemach, metodach pracy, rozwi?zywaniu trudnych sytuacji. Cele spotka? zale?e? b?d? od oczekiwa? i potrzeb wynikaj?cych z problemów pojawiaj?cych si? w pracy z dzie?mi lub we wspó?pracy w zespole. Tak wi?c cz??? spotka? po?wi?cona b?dzie problemom edukacji w zakresie wiedzy i umiej?tno?ci psychologicznych pracowników. Wa?nym elementem spotka? superwizyjnych b?dzie praca nad problemami emocjonalnymi wychowawców pojawiaj?cymi si? w relacjach z dzie?mi. Istotne jest, aby wychowawca czu? si? bezpieczny pracuj?c nad trudnymi dla siebi sytuacjami, uzyskiwa? wsparcie zespo?u oraz móg? korzysta? z informacji zwrotnych, poszerzaj?cych jego ?wiadomo?? w zakresie kontaktu z w?asnymi emocjami i kontekstem sytuacyjnym trudnej dla niego sprawy. Zdolno?? do porozumiewania si? i wspó?pracy w zespole wychowawczym s? równie wa?ne jak znajomo?? technik i metod pracy. Relacje mi?dzy wychowawcami stanowi? bowiem dla dzieci model relacji mi?dzy lud?mi. Ponadto zespo?y dobrze komunikuj?ce si? i zdolne do wspó?pracy daj? oparcie swoim cz?onkom, czyni?c ich prac? bardziej efektywn? i satysfakcjonuj?c?.
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image