Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 REGULAMIN
REGULAMIN DOMU DLA DZIECI I M?ODZIE?Y I Nazwa i zadania §1 1.Dom dla Dzieci i M?odzie?y (zwany dalej Domem) zapewnia ca?odobow? opiek? dzieciom i m?odzie?y pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny w?asnej. 2. Dom jest placówk? opieku?czo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczon? dla 30 wychowanków. 3. Dom w szczególno?ci zapewnia: -ca?odobow? opiek? i wychowanie dzieciom oraz zaspokaja ich niezb?dne potrzeby w szczególno?ci emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe,spo?eczne i religijne -realizuje przygotowany we wspó?pracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku -umo?liwia kontakt dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba ?e s?d postanowi inaczej -podejmuje dzia?ania w celu powrotu dziecka do rodziny -zapewnia dziecku dost?p do kszta?cenia dostosowanego do jego wieku i mo?liwo?ci rozwojowych -obejmuje dzieci oddzia?ywaniami terapeutycznymi -zapewnia korzystanie z przys?ujuj?cych ?wiadcze? zdrowotnych 4. Dom wspó?pracuje w zakresie wykonywanych zada? z s?dem, powiatowym centrum pomocy rodzinie,rodzin?, asystentem rodziny,organizatorem rodzinnej pieczy zast?pczej oraz z innymi osobami i instytucjami które podejmuj? si? wspierania dzia?a? wychowawczych w szczególno?ci w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego ?ycia- je?eli osoby te uzyskaj? akceptacj? dyrektora placówki oraz pozytywn? opini? organizatora rodzinnej pieczy zast?pczej. II Organizacja Domu § 2 1. Za w?a?ciw? organizacj? pracy wychowawczej w placówce odpowiada dyrektor który kieruje Domem i reprezentuje go na zewn?trz. W ramach kierownictwa w szczególno?ci: kieruje bie??c? dzia?alno?ci? opieku?czo – wychowawcz? i terapeutyczn? placówki, sprawuje nadzór pedagogiczny, sprawuje opiek? nad wychowankami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego wspó?pracuje z Zarz?dem Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”, dysponuje ?rodkami okre?lonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialno?? za ich prawid?owe wykorzystanie, a tak?e organizuje administracyjn? i gospodarcz? obs?ug? Domu, wykonuje inne zadania wynikaj?ce z przepisów szczegó?owych, przeprowadza post?powanie wyja?niaj?ce w wypadku opuszczenia Domu przez wychowanka. powiadamia w ci?gu 24 godzin rodziców albo opiekunów prawnych dziecka,policj?,s?d który orzek? o umieszczeniu dziecka w pieczy zast?pczej,aststenta rodziny prowadzacego prac? z rodzin? dziecka i powiatowe centrum pomocy rodzinie - zg?asza informacj? o przebywajacych w placówce dzieciach z uregulowana sytuacj? prawn? do o?rodków adopcyjnych w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiaj?cych. 2. Dyrektora powo?uje i odwo?uje Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”. §3 1. W Domu zespó? ds. okresowej oceny sytuacji dziecka ocenia sytuacj? umieszczonego dziecka 2. Do zada? zespo?u do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka nale?y w szczególno?ci: ustalanie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodzin? modyfikowanie planu pomocy dziecku monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowan? sytuacj? prawn? umo?liwiaj?c? przysposobienie ocena stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb ocena mo?liwo?ci powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zast?pczej informowanie s?du o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce dzia?aj?cej na podstawie przepisów o systemie o?wiaty, dzia?alno?ci leczniczej lub pomocy spo?ecznej 3. W sk?ad zespo?u do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka wchodz?: dyrektor lub osoba porzez niego wyznaczona pedagog, terapeuta wychowawca bezpo?rednio kieruj?cy procesem wychowawczym dziecka, przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zast?pczej, lekarz i piel?gniarka w miar? indywidualnych potrzeb dziecka inne osoby a w szczególno?ci asystent rodziny prowadzacy prac? z rodzina dziecka, oraz przedstawiciel o?rodka adopcyjnego, 4. Zespó? dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miar? potrzeb nie rzadziej jednak ni? co pó? roku. 5. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespó? formu?uje na pi?mie wniosek dotyczacy zasadno?ci dalszego pobytu dziecka w placówce i przesy?a go do s?du. III Organizacja Domu §4 1. Dom zapewnia swoim podopiecznym : pokoje mieszkalne 2 i 3 osobowe ?azienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toaletami w ilo?ci umo?liwiaj?cej korzystanie z nich w sposób zapewniaj?cy intymno?? i zgodno?? z zasadami higieny, miejce do nauki miejsce do do przygotowywania posi?ków - wspóln? przestrze? mieszkaln? ,w której mo?na spo?ywa? posi?ki ,stanowi?c? miejsce spotka? i wypoczynku 2. Ponadto Dom mie?ci w swoim budynku, z przeznaczeniem do korzystania dla wszystkich wychowanków: pomieszczenie do zaj?? sportowych, ?wietlica 3. Wychowankom, stosownie do wieku zapewnia si? dost?p do sprz?tów i urz?dze? : pralki, odkurzacze, sprz?t elektroniczny i eksploatowanie go zgodnie z przeznaczeniem. 4. Ma?oletniej w ci??y zapewnia warunki pobytu odpowiednie do jej potrzeb oraz sta?? opiek? psychologiczn? i ginekologiczno-po?o?nicz?. Zatrudnienie §7 1. Dom zatrudnia : - dyrektora -wychowawców, -pedagoga, - terapeut?, -pracowników administracyjno – obs?ugowych, Dzia?alno?? placówki mo?e by? uzupe?niona prac? wolontariuszy. Wolontariusz wykonuje prac? pod nadzorem dyrektora lub wychowawcy. Szczegó?owy zakres zada? wolontariuszy okre?la dyrektor placówki na podstawie umowy zawartej mi?dzy dyrektorem a wolontariuszem. Zakresy obowi?zków §8 Zakresy obowi?zków wynikaj? z indywidualnych zakresów obowi?zków ustalonych przez dyrektora. IV Wychowankowie §9 1. Podopiecznymi Domu s?: a) dzieci w wieku powy?ej 3 roku ?ycia , w normie intelektualnej oraz wykazuj?ce opó?nienia rozwoju umys?owego w stopniu lekkim i umiarkowanym. b) m?odzie? do 25 roku ?ycia,je?eli : kontynuuje nauk? 2.Przyjmowanie wychowanków do Domu odbywa si? na podstawie skierowania Starosty Tureckiego po zasi?gni?ciu opinii dyrektora placówki. 3.Dom przyjmuje dzieci powy?ej 10 roku ?ycia wymagajace szczególnej opieki lub maj?ce trudno?ci w przystosowaniu si? do zycia w rodzinie. W wyj?tkowych przypadkach szczególnie, gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodze?stwa Dom przyjmuje dzieci poni?ej 10 roku ?ycia . 3. Podstaw? skierowania do Domu jest: orzeczenie s?du, wniosek rodziców, opiekunów prawnych ma?oletniego. 4. Do skierowania za??cza si?: odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot i pó?sierot- równie? odpis aktu zgonu zmar?ego rodzica, orzeczenie s?du o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce. dokumentacj? o stanie zdrowia dziecka w tym kart? szczepie? dokumenty szkolne w szczególno?ci ?wiadectwa szkolne informacj? o prowadzonej pracy z rodzin? dziecka i jej rezultatach 4. Dom zapewnia mo?liwo?? przyjmowania dzieci przez ca?? dob?. 5. W przypadku przyj?cia dziecka na wniosek rodziców niezb?dna jest pisemna zgoda rodziców ma?oletniego na obj?cie go opiek?, je?eli rodzice sprawuj? nad ma?oletnim chocia?by ograniczon? w?adze rodzicielsk?. 6. Pobyt w Domu ustaje z powodu: powrotu dziecka do rodziców, umieszczenia dziecka w innej formie opieki, usamodzielnienia si? wychowanka, orzeczenia s?du o zako?czeniu pobytu dziecka w placówce. 7. Skre?lenie z listy wychowanków osoby pe?noletniej mo?e nast?pi? w przypadku ra??cego naruszenia regulaminu Domu. 8. Dzieciom i m?odzie?y umieszczonym w Domu zapewnia si?: wy?ywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,kulturowych i religijnych oraz stanu zdrowia dost?p do opieki zdrowotnej zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne dost?p do zaj?? wychowawczych,kompensacyjnych,a tak?e terapeutycznych i rewalidacyjnych wyposa?enie w obuwie, odzie?, bielizn? i inne przedmioty osobistego u?ytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, ?rodki higieny osobistej, zaopatrzenie w podr?czniki , pomoce i przybory szkolne. 9. Dzieci od 5 roku ?ycia otrzymuj? kwot? pieni??n? do w?asnego dysponowania , której wysoko??, nie ni?sz? ni? 1% i nie wy?sz? ni? 8% kwoty, o której mowa w art.80 ust.1 pk 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej ,ustala co miesi?c dyrektor Domu. 10. Dom zapewnia wychowankom dost?p do nauki w szko?ach poza placówk? opieku?czo-wychowawcz? i w systemie nauczania indywidualnego. 11. Dom zapewnia wychowankom op?at? za pobyt w bursie lub w internacie, je?eli dziecko uczy si? poza miejscowo?ci? w której znajduje sie placówka opieku?czo-wychowawcza. 12. Dom pokrywa koszty przejazdu do, i z miejsca uzasadnionego pobytu. 13. Dom przygotowuje wychowanków do samodzielnego ?ycia, podejmowania odpowiedzialno?ci za w?asne post?powanie i organizowanie codziennych czynno?ci z zakresu gospodarstwa domowego, udziela pomocy i wsparcia w okresie adaptacji do ?ycia. 14. Wychowankowie s? wspó?gospodarzami Domu i przys?uguje im prawo do: ochrony i poszanowania godno?ci oraz ?yczliwego i podmiotowego traktowania, wyra?ania w?asnych pogl?dów we wszystkich sprawach ich dotycz?cych, udzia?u w opracowaniu planu pomocy posiadania informacji o podejmowanych wobec nich dzia?aniach, swobody wyra?ania my?li i przekona? w szczególno?ci dotycz?cych ?ycia w Domu, a tak?e ?wiatopogl?dowych i religijnych, uzgadniania istotnych decyzji dotycz?cych dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi wy?ywienia i sta?ego miejsca do zamieszkania, odzie?y przekazanej do indywidualnego u?ytku i innych niezb?dnych przedmiotów indywidualnie u?ywanych, podr?czników, przyborów szkolnych i zabawek, pomocy w uzupe?nianiu braków w nauce powsta?ych równie? w okresie przed przybyciem do Domu, uczestniczenia za zgod? wychowawcy w ró?nych zaj?ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, utrzymywania zwi?zków emocjonalnych z rodze?stwem, krewnymi i innymi osobami znacz?cymi dla dziecka przebywania razem z rodze?stwem, otrzymywania renty, alimentów, zachowania na w?asno?? odzie?y i innych przedmiotów pozostaj?cych w ich osobistym u?ytkowaniu przy przej?ciu pod opiek? rodziców lub innej placówki, §10 1. Wychowankowie maj? obowi?zek: przestrzegania postanowie? zwartych w regulaminie, uwzgl?dniania godno?ci i podmiotowo?ci innych osób, udzielania pomocy i s?u?enie opiek? wychowankom m?odszym i s?abszym, odpowiedzialno?ci za w?asne ?ycie, higien? i rozwój, wspó?pracy z wychowawcami w podejmowaniu pracy nad sob? i udzia?u w proponowanych formach terapii, udzia?u w pracach wynikaj?cych z potrzeb Domu. 2. Za wzorow? postaw?, wyniki w nauce i zachowaniu wychowanek mo?e otrzyma? nast?puj?ce wyró?nienia i nagrody: pochwa?? wychowawcy wobec grupy, pochwa?? dyrektora wobec wychowanków Domu, list pochwalny do rodziców, dyplom uznania, nagrod? rzeczow? lub pieni??n?. 3. Za nieprzestrzeganie przepisów wychowanek mo?e by? ukarany: upomnieniem przez wychowawc?, upomnieniem lub nagan? dyrektora Domu, upomnieniem lub nagan? dyrektora wobec wychowanków Domu. V Dokumentacja §11 1.Dom prowadzi dokumentacj? dotycz?c? pobytu wychowanka: ksi?g? ewidencji wychowanków, dokumentacj? osobist? wychowanków, kart? pobytu dziecka w placówce, - plan pomocy dziecku, kart? udzia?u w zaj?ciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu, arkusze bada? i obserwacji pedagogicznych 2. Ksi?g? ewidencji wychowanków prowadzi si? chronologicznie wed?ug daty przyj?cia wychowanka do Domu. Do ksi?gi ewidencji wychowanków wpisuje si?: imi? i nazwisko wychowanka przyj?tego do placówki, dat? i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców oraz ich adresy zamieszkania, je?eli nie ?yj? – dat? ?mierci, imiona i nazwiska oraz adresy opiekunów prawnych oraz osób zobowi?zanych do alimentacji, nazw? organu, który wyda? skierowanie do placówki, numer i dat? wydania skierowania, w przypadku postanowie? s?du, dat? tego postanowienia, adres miejsca sta?ego pobytu (zameldowania dziecka), a je?eli dziecko nie ma sta?ego zameldowania, odnotowuje si? sk?d przyby?o, dat? przyj?cia do placówki, adres rodziców (opiekunów).W przypadku usamodzielnienia wychowanka odnotowuje si?: dat? opuszczenia placówki i adres zamieszkania . 3.Dokumentacja osobista wychowanka obejmuje: orzeczenia s?dowe, dokumenty meldunkowe, odpisy aktów zgonu rodziców, je?eli nie ?yj?, korespondencje w sprawach wychowanka, dokumenty szkolne, orzeczenia lub opinie kwalifikacyjne, wnioski i wskazania dotycz?ce opieki, osobist? dokumentacj? zdrowotn? np. wyniki bada?, karty szczepie?, karty informacyjne z pobytu w zak?adach opieki zdrowotnej, ksi??eczk? zdrowia, pami?tki osobiste dziecka itp. 4.Karta pobytu dziecka zawiera w szczególno?ci : - opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku - opis funkcjonowania spo?ecznego dziecka w placówce i poza ni? - informacj? o przebiegu kontaktów placówki ze szko?? do której dziecko ucz?szcza oraz jego nauki szkolnej -opis rozwoju dziecka ze szcególnym uwzglednieniem stanu emocjonalnego i samodzielno?ci - informacje o stanie zdrowia dziecka , pobytach w szpitalu w tym w szpitalu psychiatrycznym i podawanych lekach -informacje o szcególnych potrzebach dziecka i znaczacych dla niego wydarzeniach -opis wspó?pracy placówki z instytucjami i organizacjami dzia?aj?cymi na rzecz dziecka i rodziny w tym z asystentem rodziny. .5.Wychowawca kieruj?cy procesem wychowania dziecka w placówce we wspó?pracy z asystentem rodziny prowadzacym prac? z rodzin? dziecka opracowuje plan pomocy dziecku. .Plan pomocy dziecku opracowywany jest na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka sprz?dzonej przez pedagoga. Plan pomocy dziecku uwzgl?dnia w szczególno?ci: wiek, mo?liwo?ci psychofizyczne dziecka, jego sytuacj? rodzinn? i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia. W planie pomocy wyznacza si? cel pracy z dzieckiem uwzgl?dniajacy powrót dziecka do rodziny,umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiaj?cej,umieszczenie dziecka w rodzinie zast?pczej lub przygotowanie do usamodzielnienia. Plan jest modyfikowany w zale?no?ci od zmieniaj?cej si? sytuacji nie rzadziej jednak, ni? co pó? roku. 6.Specjali?ci zatrudnieni w placówce prowadz? karty udzia?u w zaj?ciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu o ile dziecka tego wymaga. Pedagog zatrudniony w placówce prowadzi arkusze bada? i obserwacji pedagogicznych. VI Postanowienia ko?cowe § 12 Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem 01.01.2013.
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image