Dziś jest 22 paŸdziernika 2020, są imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 Sprawozdanie finansowe za 2010rok
Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” UL. KONINSKA 2 62-700 TUREK SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK 1. 1.1.Warto?? rzeczowych aktywów trwa?ych wzros?a o warto?? zakupionego na potrzeby jednostki sprz?tu, umorzonego w roku 2010 jednorazowo. 1.2.Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? nie posiada gruntów u?ytkowanych wieczy?cie. 1.3.Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? korzysta z pomieszcze? po?o?onych przy ulicy Koni?skiej 2 w Turku w celu realizacji zada? statutowych (umowa najmu ze Starostwem Powiatowym w Turku). 1.4.Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? posiada na podstawie umowy u?yczenia z Zarz?dem Powiatu Tureckiego, samochód osobowy marki Peugeot G Partner XR (umowa nr 11/2007 z dnia 10.01.2007) oraz inne rzeczy ruchome (umowa nr 10/2007 z dnia 10.01.2007). 1.5.Zobowi?zania wobec bud?etu pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego z tytu?u uzyskania prawa w?asno?ci budynków i budowli nie wyst?puj?. 1.6.Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? posiada kapita? podstawowy w wysoko?ci 38 898,62 z?. Kapita? zosta? powi?kszony o kwot? 10 985,25 z? tj. wynik finansowy netto z 2009 roku. 1.7.Jednostka, nie posiada kapita?ów (funduszy) zapasowych i rezerwowych. 1.8.Jednostka nie posiada i nie tworzy?a rezerw na zobowi?zania w 2010 roku. W jednostce funkcjonuje jedynie Zak?adowy Fundusz ?wiadcze? Socjalnych. 1.9.Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? nie dokonywa?a odpisów aktualizacyjnych warto?ci nale?no?ci. 1.10.Zobowi?zania d?ugoterminowe nie wyst?puj?. 1.11.Zobowi?zania wymagalne nie wyst?puj?. 1.12.W jednostce nie wyst?puj? czynne i bierne rozliczenia mi?dzyokresowe. 1.13.Zobowi?zania warunkowe, w tym udzielone przez jednostk? gwarancje i por?czenia nie wyst?puj? 2. 2.1. Struktura rzeczowa przychodów za 2010 rok. Struktura rzeczowa przychodów za 2010 rok przedstawia si? nast?puj?co: sk?adki cz?onkowskie – 850,00 z? darowizny – 27 655,09 z? nawi?zki s?dowe – 1 100,00 z? dotacja Starostwo Powiatowe na funkcjonowanie Zespo?u Placówek Opieku?czo-Wychowawczych w Turku – 1 248 838,07 z? dotacje Urz?d Marsza?kowski 31 600,00 z? dotacje Wojewoda Wielkopolski 39 380,00 z? dotacje Urz?d Miejski w Turku 1 000,00 z? dotacja Fundacja Dzieci Niczyje 11 140,00 z? wp?ywy 1 % 10 264,40 z? 2.2. W 2010 nie dokonano odpisów aktualizuj?cych ?rodki trwa?e. 2.3. W 2010 roku nie dokonano odpisów aktualizuj?cych warto?? zapasów. 2.4. W jednostce nie wyst?pi?a w roku obrotowym dzia?alno?? zaniechana. 2.5. Struktura kosztów w 2010 roku przedstawia si? nast?puj?co: - zu?ycie materia?ów i energii 1 760,00 z? - us?ugi obce 4 814,46 z? - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 56 558,58 z? pozosta?e koszty administracyjne 209,22 z? koszty realizacji zada? statutowych 1 292 583,52 z? 2.6. W 2010 roku w jednostce nie wyst?pi?y zyski i straty nadzwyczajne. 3 Struktura ?rodków pieni??nych w dniu 31.12.200 roku przedstawia si? nast?puj?co: ?rodki pieni??ne w kasie – 0,00 z? ?rodki pieni??ne w banku – 55 565,92 z? 4. 4.1. W 2010 roku nie zosta?y przeprowadzone kontrole zawn?trzne. 4.2. W 2010 roku Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? nie prowadzi?o dzia?alno?ci odp?atnej. Pozosta?e zagadnienia wymienione w dodatkowych informacjach i obja?nieniach za??cznika nr 1 do ustawy o rachunkowo?ci nie wyst?pi?y. BILANS ............................................... (nazwa jednostki) na dzie? 31.12.2010 Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 2009 2010 1 2 2009 2010 A Aktywa trwa?e - - A Fundusze w?asne 38 897,62 54 800,40 I Warto?ci niematerialne i prawne - - I Fundusz statutowy 27 912,37 38 898,62 II Rzeczowe aktywa trwa?e - - II Fundusz z aktualizacji wyceny - - III Nale?no?ci d?ugoterminowe - - III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 10 985,25 15 901,78 IV Inwestycje d?ugoterminowe - - 1 Nadwy?ka przychodów nad kosztami (wielko?? dodatnia) 10 985,25 15 901,78 V D?ugoterminowe rozliczenia mi?dzyokresowe - - 2 Nadwy?ka kosztów nad przychodami (wielko?? ujemna) - - B Aktywa obrotowe 40 950,38 55 565,92 B Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 2 052,76 - I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - - I Zobowi?zania d?ugoterminowe z tytu?u kredytów i po?yczek - - II Nale?no?ci krótkoterminowe - II Zobowi?zania krótkoterminowe i fundusze specjalne - - 1 Kredyty i po?yczki - - 2 Inne zobowi?zania - - 3 Fundusze specjalne 2 052,76 765,52 III Inwestycje krótkoterminowe 40 950,38 55 565,92 III Rezerwy na zobowi?zania - - 1 ?rodki pieni??ne 40 950,38 55 565,92 IV Rozliczenia mi?dzyokresowe - - 2 Pozosta?e aktywa finansowe - - 1 Rozliczenia mi?dzyokresowe przychodów - - C Krótkoterminowe rozliczenia mi?dzyokresowe - - 2 Inne rozliczenia mi?dzyokresowe - - Suma bilansowa 40 950,38 55 565,92 Suma bilansowa 40 950,38 55 565,92 Data sporz?dzenia 10-03-2010 Rachunek zysków i strat za 2010 rok Wyszczególnienie Rok 2010 Rok 2009 A Przychody z dzia?alno?ci statutowej 1 371 827,56 1 429 410,12 I Sk?adki brutto 850,00 975,00 II Inne przychody 1 370 977,56 1 428 435,12 B Koszty realizacji zada? statutowych 1 292 583,52 1 287 419,57 C Wynik finansowy na dzia?alno?ci statutowej 79 244,04 141 990,55 D Koszty administracyjne dzia?.statutowej 63 342,26 130 166,09 1 Zu?ycie materia?ów i energii 1 760,00 5 658,33 2 Us?ugi obce 4 814,46 33 887,50 3 Podatki i op?aty 0,00 2 400,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezp.spo?eczne 56 558,58 43 479,92 5 Amortyzacja 0,00 37 999,97 6 Pozosta?e 209,22 6 740,37 C Wynik finansowy brutto 1 308 485,30 1 299 244,03 D Pozosta?e przychody 0,00 0,00 E Pozosta?e koszty 0,00 62,22 F Przychody finansowe 0,00 0,00 G Koszty finansowe 0,00 0,00 H Wynik finansowy brutto na ca?okszta?cie dzia?alno?ci 1 308 485,30 1 299 181,81 I Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 J Podatek dochodowy 0,00 0,00 K Wynik finansowy ogó?em 15 901,78 11 762,24 Turek dnia 31-03-2011 Beata Gradzik
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image