Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010
T u r e c k i e S t o w a r z y s z e n i e n a R z e c z P r z y w r a c a n i a R o d z i n y
„D a j m y S z a n s ?”

ul. Koni?ska2, 62-700 Turek, tel:0 63 278 50 52, fax:0 63 289 10 53, www.dajmyszanse.turek.pl
__________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Nazwa fundacji jej siedziba i adres, dat? wpisu w Krajowym Rejestrze S?dowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotycz?ce cz?onków zarz?du stowarzyszenia (imi? i nazwisko wed?ug aktualnego wpisu w rejestrze s?dowym i adres zamieszkania) oraz okre?lenie celów statutowych stowarzyszenia

Pe?na nazwa:

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”

Adres (siedziba):

ul. Koni?ska 2

62-700 Turek

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym:

Nr KRS: 0000047365

REGON:311111836

NIP:6681759030

Zarz?d:

Ewa Andrzejczak – prezes

ul Wyszy?skiego 12

62-700 Turek

Ma?gorzata Krzesi?ska – wiceprezes
ul Dworcowa 6

62-700 Turek

Ewa Kosmowska – skarbnik

Os. Wyzwolenia 1/104

62-700 Turek

Anna Ja?kiewicz – sekretarz

Os Wyzwolenia 13/20

62-700 Turek

Aldona Szymanowska - Matusiak

ul. Os.Wyzwolenia 10/32

62-700 Turek

Celem Stowarzyszenia jest:

udzielanie pomocy i wsparcia spo?ecznego oraz psychicznego dzieciom i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdzia?anie poczuciu bezradno?ci i osamotnienia,

wyrównywanie szans edukacyjnych i spo?ecznych dzieci i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajduj?cych si? w trudnej sytuacji ?yciowej,

pomoc rodzinie w realizacji zada? wychowawczych i opieku?czych, a szczególnie rodzinom znajduj?cym si? w sytuacji kryzysu,

przeciwdzia?anie patologiom spo?ecznym i uzale?nieniom w?ród dzieci i m?odzie?y z grup ryzyka,

ochrona i promocja zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

inicjowanie i organizowanie dzia?a? promuj?cych zdrowy styl ?ycia, twórcz? aktywno??, uczestnictwo w kulturze oraz aktywny wypoczynek,

upowszechnianie i rozwijanie postaw i warto?ci humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych umo?liwiaj?cych dzieciom i m?odzie?y uczestnictwo w ?yciu kraju, spo?ecze?stwa i ?rodowiska,

organizowanie dzia?a? pomocowych na rzecz osób niepe?nosprawnych,

stworzenie organizacyjnych form dzia?alno?ci samopomocowej m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych na rzecz innych osób.

Zasady, formy i zakres dzia?alno?ci statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a tak?e opis g?ównych zdarze? prawnych w jej dzia?alno?ci o skutkach finansowych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

prowadzenie placówek opieku?czo-wychowawczych,

prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz pomocy specjalistycznej dla dzieci i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych,
3. adzenie dzia?alno?ci terapeutycznej, edukacyjnej i informacyjnej dla rodziców,

organizowanie i udzielanie pomocy specjalistycznej i socjalnej rodzinom wychowanków i by?ym wychowankom placówek opieku?czo-wychowawczych,

organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i m?odzie?y,

wspieranie m?odzie?y w samorozwoju i w podejmowanych przez ni? dzia?aniach samopomocowych na rzecz innych,

organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkole? dla m?odzie?y chc?cej pomaga? innym a tak?e dla wolontariuszy i profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi i m?odzie?? z rodzin dysfunkcyjnych,

tworzenie i wdra?anie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,

prowadzenie dzia?alno?ci edytorskiej, w tym opracowywanie materia?ów po?wi?conych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,

organizowanie i prowadzenie placówek oraz o?rodków o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym.W roku 2010r. Stowarzyszenie realizowa?o swoje cele poprzez:

PROWADZENIE ZESPO?U PLACÓWEK OPIEKU?CZO – WYCHOWAWCZYCH
W TURKU (01.01.2010r. – 31.12.2010r.)
organ zlecaj?cy: STAROSTWO POWIATU TURECKIEGO

W trakcie realizacji projektu podopiecznym placówki socjalizacyjnej – dzieciom i m?odzie?y (65 – wychowankom) zapewniono warunki niezb?dne do zaspokojenia ró?norodnych potrzeb poprzez sprawowanie ca?odobowej opieki, obj?cia oddzia?ywaniami wychowawczymi, edukacyjnymi i terapeutycznymi, stworzenie warunków do atrakcyjnego i racjonalnego sp?dzenia czasu wolnego. Podj?to prac? z rodzin? w celu podtrzymywaniu wi?zi z rodzinami i kompensowania braku rodziny w ?yciu dzieci.

W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. realizowano nast?puj?ce zadania:
1.Zapewnienie ca?odobowej opieki i wychowania.

2.Realizacja indywidualnych planów z dzie?mi.

3. Prowadzenie systematycznych obserwacji dzieci, analizy dokumentów, rozmów w celu wszechstronnego poznania.
4.Prowadzenie pracy profilaktycznej w zakresie agresji, przemocy, prowadzenie profilaktyki zdrowego stylu ?ycia anga?owanie wychowanków w prozdrowotne formy sp?dzania czasu wolnego.

5. Zapewnienie kszta?cenia na ró?nych poziomach nauczania:

zaopatrzenie w podr?czniki, odzie?, artyku?y szkolne, artyku?y chemiczne, kosmetyczne, lekarstwa, sprz?t, rehabilitacyjny w zale?no?ci od potrzeb,

obj?cie dzieci indywidualn? pomoc? w nauce, udzia? w zaj?ciach wyrównawczych,

obj?cie dzieci i m?odzie?y w zale?no?ci od przejawianych deficytów rozwojowych i zaburze? indywidualnymi, i grupowymi zaj?ciami

6.Wdra?anie wychowanków do samodzielno?ci przez planowanie wydatków, gospodarowanie ?rodkami finansowymi przeznaczonymi na potrzeby grupy i indywidualne wydatki oraz kontrola nad nimi,

rozwijanie praktycznych umiej?tno?ci z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego- przygotowywanie posi?ków, porz?dkowanie pomieszcze? , utrzymywanie czysto?ci itp.rozwijanie umiej?tno?ci samodzielnego za?atwiania spraw urz?dowych , zapoznawanie z kompetencjami ró?nych instytucji.

6.Organizacj? tradycyjnych uroczysto?ci na terenie placówki i poza ni? (bal karnawa?owy, Walentynki, wieczór zabaw i wró?b”, ?wi?ta Wielkanocne (malowanie pisanek, ?wi?cenie pokarmów, udzia? w uroczystym ?niadaniu wielkanocnym), uroczysto?? I Komunii ?wi?tej, uroczysto?? chrztu ?wi?tego, uroczysto?ci 18-tych urodzin, Dzie? Dziecka „udzia? w konkursach, , Andrzejki zabawa z wró?bami, Miko?ajki przedstawienie przygotowane przez dzieci, udzia? w spotkaniu wigilijnym „?wi?teczne ?wiate?ko nadziei”, uroczysta Wigilia.
7.Uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych : udzia? w Wielkiej Orkiestrze ?wi?tecznej Pomocy, zimowej szkole ta?ca, zaj?ciach bibliotecznych w Bibliotece Publicznej w Turku, czytaniu bajek i ba?ni w Centrum Wolontariatu, warsztatach muzycznych - nauce gry na gitarze na terenie placówki, imprezach kulturalnych z okazji Dni Turku, udzia? w Wielkopolskich Artystycznych Spotkaniach Wychowanków Domów Dziecka w Tuliszkowie, udzia? w XI Mistrzostwach Polski Zachodniej w strzelaniu z karabinka pneumatycznego dru?yn domów dziecka na terenie placówki, uczestnictwo w meczach rozgrywanych przez dru?yn? TUR – TURA na stadionie w Turku ( sezon pi?karski ), udzia? w rajdzie samochodów terenowych zorganizowanym przez Stowarzyszenie 4x4, udzia? wychowanków w wycieczce do Wielkopolskiego Parku Narodowego

8.Wypoczynek zimowy w formie wyjazdów na obozy i zimowiska: (Karpacz- warsztaty socjoterapeutyczne) 9.Wypoczynek letni : SPA?A „Zielona Szko?a”, kolonie letnie w Tleniu, obóz m?odzie?owy w Chorwacji, kolonie letnie w Ch?apowie, wypoczynek letni dla wszystkich wychowanków w Lesie Smo?dzi?skim
10. Praca z rodzin?: (wywiady ?rodowiskowe, diagnoza, grupa wsparcia dla rodziców dzieci przebywaj?cych w placówce, udzielanie rodzinom pomocy rzeczowej, indywidualne konsultacje dla rodziców)
11. Zapewnienie opieki medycznej -badania profilaktyczne, konsultacje specjalisyczne dora?ne wizyty u lekarza rodzinnego oraz specjalistów: poradnia stomatologiczna, nefrologiczna, zdrowia psychicznego, WZW, pulmonologiczna laryngologiczna, chirurgiczna, okulistyczna, endokrynologiczna, ortopedyczna, dermatologiczna, ginekologiczna, ortodontyczna, chirurgii plastycznej, leczenia uzale?nie?

II. „PRZYGODA Z PROFILAKTYK?”
WYJAZDOWA FORMA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO PO??CZONA Z WARSZTATAMI SOCJOTERAPEUTYCZNYMI DLA DZIECI I M?ODZIE?Y Z RODZIN Z PROBLEMEM UZALE?NIE? I PRZEMOCY W RODZINIE Z TERENU POWIATU TURECKIEGO.
w okresie od 23.01.2010r.do 31.01.2010r.
Organ zlecaj?cy : WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Celem projektu by?a poprawa spo?ecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i m?odzie?y pochodz?cych z rodzin alkoholowych i dotkni?tych przemoc? oraz zapobie?enie ich marginalizacji i niedostosowaniu spo?ecznemu, poprzez efektywne wykorzystywanie czasu wolnego w atrakcyjnych warunkach klimatycznych- w Karpaczu w „Hotelu Mieszko”w terminie od 23.01.2010r.do 31.01.2010r.oraz uczestnictwo w zaj?ciach. W trakcie pobytu zapewniono uczestnikom:

wycieczk? w Karkonosze z przewodnikiem,

zwiedzanie Chaty Walo?skiej,

zaj?cia z instruktorem GOPR w Szklarskiej Por?bie dotycz?ce ratownictwa górskiego,

wieczór góralski,

zaj?cia z instruktorami narciarskimi,

nauka jazdy na nartach,

zaj?cia w grupach na terenie o?rodka,

konkurs na rze?b? w ?niegu,

quiz zimowiskowy,

zwiedzanie Skoczni Narciarskiej „Orlinek”,

koncert - Muzyka w ko?ció?ku Wang ,

dwuetapowy wyci?g na Szrenicy dla wszystkich uczestników,

Karpatka Ski Panorama – kibicowanie zawodom narciarskim,

zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki.

W trakcie zorganizowanych w czasie wyjazdu warsztatów socjoterapeutycznych realizowano za?o?one w projekcie bloki tematyczne w trzech grupach wiekowych:

I. O przyja?ni z sob? samym -budowanie poczucia w?asnej warto?ci

II. Ja w relacjach z drugim cz?owiekiem – asertywne wyra?anie w?asnych opinii i postaw

III.W ?wiecie uczu?

IV Zanim spróbujesz.

W wyniku realizacji projektu uczestnicy:

poszerzyli wiedz? z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki problemów uzale?nie?

nabyli umiej?tno?ci rozwi?zywania konfliktów w rodzinie i w ?rodowisku

nabyli umiej?tno?ci asertywnego wyra?ania w?asnych uczu?, opinii i postaw

wzmocniono ich poczucie w?asnej warto?ci

III.„ZD??Y? Z POMOC?” PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZICÓW Z OGRANICZON? W?ADZ? RODZICIELSK? I ICH DZIECI Z TERENU POWIATU TURECKIEGOW FORMIE CYKLU ZAJ?? KOREKCYJNO – PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I M?ODZIE?Y I WARSZTATÓW UMIEJ?TNO?CI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW
W terminie od 07.05.2010r. do 10.12.2010r.
Organ zlecaj?cy: WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Zrealizowany program przyczyni? si? do podj?cia wszechstronnych i d?ugofalowych dzia?a? maj?cych na celu ochron? praw i interesów dziecka wychowywanego w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie jedno lub oboje z rodziców mieli ograniczon? w?adz? rodzicielsk? (z powodu bezradno?ci opieku?czo-wychowawczej, problemu alkoholowego, przemocy).

W ramach projektu „Zd??y? z pomoc?” zrealizowano:

cykl zaj?? korekcyjno - profilaktycznych dla dzieci i m?odzie?y

warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych dla rodziców z ograniczon? w?adz? rodzicielsk? z terenu powiatu tureckiego

Uczestnikami projektu by?o 12 rodziców z ograniczon? w?adz? rodzicielsk? (zarówno kobiety jak i m??czy?ni) oraz 24 dzieci i m?odzie?y z tych rodzin z terenu powiatu tureckiego.

IV.”ZAUWA?CIE MNIE W RODZINIE” - PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO
– TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZIN ZNAJDUJ?CYCH SI? W SYTUACJI ROZPADUW FORMIETERAPII RODZIN ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ON-LINE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM POZYCJI
DZIECKAI RESPEKTOWANIA JEGO PRAW W RODZINIE.
w terminie od 07.05.2010r. do 10.12.2010r.
Organ zlecaj?cy: WOJEWODA WIELKOPOLSKI

W ramach realizowanego projektu zapewniono:
- udzia? 5 rodzinom znajduj?cym si? w sytuacji rozpadu z terenu powiatu tureckiego
w 10 dwugodzinnych sesjach terapeutycznych w okresie 07.06.- 04.12.2010r.
- udzielono ponad 40 porad psychologiczno – pedagogicznych on-line w czasie trwania projektu.

Zrealizowany program przyczyni? si? do udzielenia wsparcia i pomocy osobom prze?ywaj?cym kryzys w rodzinie, redukcji objawów u poszczególnych cz?onków rodziny, wzmocnienia wi?zi rodzinnych i poprawy funkcjonowania rodzin oraz podniesienia ?wiadomo?ci rodziców dotycz?cej odpowiedzialno?ci za wychowanie dzieci.

V. XI MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIU Z KARABINKA PNEUMATYCZNEGO DRU?YN DOMÓW DZIECKA
W TERMINIE 11.09.2010r.
Organ zlecaj?cy: BURMISTRZ MIASTA TURKU

G?ównym celem realizowanego projektu by?a popularyzacja olimpijskiej dyscypliny sportu, integracja dzieci i m?odzie?y z wielkopolskich placówek opieku?czo wychowawczych, podwy?szenie samooceny w zdrowej sportowej rywalizacji.XI Mistrzostwa Wielkopolski w Strzelaniu z Karabinka Pneumatycznego Dru?yn Domów Dziecka odby?y si? w dniu 11.09.2010r. w siedzibie Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” w Turku, ul.Koni?ska 2. W zawodach uczestniczy?o 9 dru?yn dzieci z wielkopolskich placówek opieku?czo wychowawczych:

-Dom Rodzinny „Przysta?” w Ogorzelczynie

-Dom dla Dzieci i M?odzie?y w Nowym ?wiecie

-O?rodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko?aczkowie

-Zespó? Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie

-Dom Dziecka w Kaliszu

-Dom Dziecka w Liskowie

-Dom Dziecka w Sulejowie

- M?odzie?owy O?rodek Wychowawczy w Strzelnie

-Zespó? Placówek Opieku?czo Wychowawczych w Turku


VI. „PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA POD HAS?EM – BO WA?NE JEST, BY ZDROWYM BY?
w okresie 01.07.2010 do 01.07.2010r.
Organ zlecaj?cy: WOJEWODA WIELKOPOLSKI


Celem projektu by?a integracja i aktywizacja dzieci i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych, zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym. Dzieciom i m?odzie?y uczestnicz?cej w projekcie zorganizowano atrakcyjnie czas wolny rozbudzaj?c zainteresowania sportowe (nauka p?ywania, zaj?cia z instruktorem kickboxingu, zaj?cia na si?owni) oraz kszta?tuj?c umiej?tno?ci zdrowej rywalizacji opartej na zasadach fair play. Uczestnictwo w zorganizowanych zaj?ciach wp?yn??o na kszta?towanie w?ród m?odzie?y postaw i umiej?tno?ci w zakresie dbania o w?asne zdrowie jak równie? popraw? sprawno?ci fizycznej i funkcjonowania spo?ecznego.

VII „KOCHA? I ROZUMIE?” – PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH DLA RODZICÓW MA?YCH DZIECI Z TERENU POWIATU TURECKIEGO W FORMIE WARSZTATÓW UMIEJ?TNO?CI WYCHOWAWCZYCH
I INDYWIDUALNYCH SPOTKA? Z RODZICAMI
termin realizacji zadania w okresie od 15.06.2010 – 31.12.2010r.
organ zlecaj?cy: FUNDACJA „DZIECI NICZYJE”

Z programu skorzysta?o 12 rodziców ma?ych dzieci zamieszkuj?cych powiat turecki.
Dzia?ania o charakterze edukacyjno – terapeutycznym realizowane by?y w dwóch formach: warsztatów umiej?tno?ci wychowawczych oraz indywidualnych spotka? z rodzicami ma?ych dzieci.

VIII. „UWIERZ W SIEBIE” - POWIEDZ nie UZALE?NIENIOM – WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA M?ODZIE?Y ZAGRO?ONEJ UZALE?NIENIEM Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH Z TERENU POWIATU TURECKIEGO
W OKRESIE 01.09.2010 – 31.12.2010r.
organ zlecaj?cy: WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Programem „Uwierz w siebie” obj?tych by?o 24 uczestników:

- 12 dzieci ze szko?y podstawowej
- 12 m?odzie?y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
W wyniku zrealizowanego projektu:

poszerzono wiedz? uczestników projektu z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki problemów uzale?nie?

uczestnicy warsztatów nabyli umiej?tno?? rozwi?zywania konfliktów w rodzinie i w ?rodowisku

podniesiono poczucie w?asnej warto?ci dzieci i m?odzie?y

uczestnicy nabyli umiej?tno?? asertywnego wyra?ania w?asnych uczu?, opinii i postaw

dostarczono uczestnikom informacji o substancjach szkodliwych dla zdrowia z równoczesnym zaproponowaniem alternatywnych i prozdrowotnych wzorców post?powania,

zapoznano uczestników z przyczynami uzale?nienia, skutkami i nast?pstwami za?ywania ?rodków psychoaktywnych, modelem funkcjonowania rodziny uzale?nionej, rolami pe?nionymi przez cz?onków rodzin, przedstawiono mechanizm uzale?nienia i wspó?uzale?nienia, mo?liwo?ci szukania pomocy dla osób uzale?nionych i wspó?uzale?nionych,

u?wiadomiono uczestnikom prze?ywane uczucia tj. rozwini?to umiej?tno?ci dostrzegania uczu?, werbalizowania, wyra?ania, poznawania przyczyn i skutków trudnych uczu?,

rozwini?to u uczestników umiej?tno?ci samokontroli emocjonalnej: zapoznano ze sposobami autokontroli,

rozwini?to empati? u uczestników w tym: umiej?tno?ci dostrzegania uczu? innych, wczuwania si? w czyj?? sytuacj? i przyjmowania perspektywy innych osób w trudnej sytuacji, uwra?liwiono na potrzeby innych,

rozwini?to umiej?tno?ci prawid?owej komunikacji, umiej?tno?ci asertywnych, wyra?ania opinii, przyjmowania krytyki, pos?ugiwania si? komunikatem „ja”, umiej?tno?ci s?uchania, rozwi?zywania konfliktów, zawierania kompromisów,

rozwini?to umiej?tno?ci redukowania napi??: zapoznano uczestników ze sposobami odpr??ania, wyciszania si?, uwalniania si? od napi?? i ich wykorzystywania w sytuacjach stresuj?cych

IX.„PEWNIEJSZE JUTRO – KOMPLEKSOWE WSPARCIE M?ODZIE?Y ZAGRO?ONEJ WYKLUCZENIEM SPO?ECZNYM Z TERENU POWIATU TURECKIEGO”
W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2010 R. DO 30 LISTOPADA 2011 R.
ORGAN ZLECAJ?CY: WOJEWÓDZKI URZ?D PRACY W POZNANIU

Informacja o prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej wed?ug wpisu do rejestru przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego

Tureckie Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” nie prowadzi?o w roku 2010 dzia?alno?ci gospodarczej.

Odpisy uchwa? Zarz?du Stowarzyszenia

Odpisy uchwa? Stowarzyszenia – za??cznik nr 1

Informacja o wysoko?ci uzyskanych przychodów, z wyodr?bnieniem ich ?róde? (np. spadek, zapis, darowizna, ?rodki pochodz?ce ze ?róde? publicznych, w tym z bud?etu pa?stwa i bud?etu gminy), odp?atnych ?wiadcze? realizowanych przez fundacj? w ramach celów statutowych z uwzgl?dnieniem kosztów tych ?wiadcze?; je?eli prowadzono dzia?alno?? gospodarcz?, wynik finansowy tej dzia?alno?ci oraz procentowy stosunek przychodu osi?gni?tego z dzia?alno?ci gospodarczej do przychodu osi?gni?tego z pozosta?ych ?róde?.

Struktura rzeczowa przychodów za 2010 rok przedstawia si? nast?puj?co:

sk?adki cz?onkowskie – 850,00 z?

darowizny – 27 655,09 z?

nawi?zki s?dowe –1300,00 z?

dotacja Starostwo Powiatowe na funkcjonowanie Zespo?u Placówek Opieku?czo-Wychowawczych w Turku- 1 248 838,07 z?

dotacje Urz?d Marsza?kowski na realizacj? zada? publicznych - 31 600,00 z?

dotacje Wojewoda Wielkopolski na realizacj? zada? publicznych - 39 380,00 z?

dotacja Urz?d Miejski w Turku na realizacj? zada? publicznych – 1 000,00 z?

dotacja Fundacji Dzieci Niczyje - 11 140,00 z?

wp?ywy z 1% - 10 264,40 z?

Stowarzyszenie nie prowadzi?o dzia?alno?ci gospodarczej w 2010 roku.


INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH


Struktura kosztów w 2010 roku przedstawia si? nast?puj?co:


- zu?ycie materia?ów i energii 1 760,00 z?

- us?ugi obce 4 814,46 z?

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 56 558,58z?

pozosta?e koszty administracyjne 209,22 z?

koszty realizacji zada? statutowych 1 292 583,52 z??REDNIA OSÓB ZATRUDNIONYCH W 2010 ROKU 21 OSÓB

??CZNA KWOTA WYP?ACONYCH WYNAGRODZE? 677 069,29

??CZNA KWOTA WYP?ACONYCH NALEZNO?CI Z TYTU?U UMÓW ZLECE? 56 558,58


?RODKI NA R-KACH BANKOWYCH 55 565,92

REJONOWY BANK SPÓ?DZIELCZY W MALANOWIE, 62-709 MALANÓW, TURECKA 10


BRAK ZOBOWI?ZA? AKTYWA WIELKO?CI 55 565,92 (ZGODNIE Z BILANSEM)


Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? sk?ada corocznie zeznanie podatkowe CIT-8 oraz Pit-4R

Stowarzyszenie nie prowadzi?o dzia?alno?ci gospodarczej w 2010 roku.

Dane o dzia?alno?ci zleconej fundacji przez podmioty pa?stwowe i samorz?dowe (us?ugi, pa?stwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej dzia?alno?ci.

PROWADZENIE ZESPO?U PLACÓWEK OPIEKU?CZO – WYCHOWAWCZYCH
W TURKU

w terminie od 01.01.2010r. do31.12.2010r.
Organ zlecaj?cy: STAROSTWO POWIATU TURECKIEGO
- Aneks Nr 2 zawarty w dniu 2 grudnia 2010 pomi?dzy Powiatem Tureckim a Tureckim Stowarzyszeniem na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” do umowy nr 23/2009 z dnia 29.12.2009 o realizacj? zadania z zakresu pomocy spo?ecznej
- Umowa Nr 5/2010 zawarta w dniu 13 stycznia 2010r. zawarta z Zarz?dem Powiatu Tureckiego w temacie wydzier?awienia nieruchomo?ci zabudowanej po?o?onej w Turku w obr?bie „A” oznaczonej nr ewid 187/3 o powierzchni 3,3613 ha /nr ksi?gi wieczystej 26236/
-- Umowa Nr 3/2010 zawarta w dniu 13 stycznia 2010r. zawarta z Zarz?dem Powiatu Tureckiego w temacie u?yczenia rzeczy ruchomych
- Umowa Nr 4/2010 zawarta w dniu 13 stycznia 2010r. zawarta z Zarz?dem Powiatu Tureckiego w temacie u?yczenia samochodu osobowego marki Peugot G Partner XR o nr nadwozia VF3GJWJYB95074583, i nr rejestracyjnym PTU 7F

„PRZYGODA Z PROFILAKTYK?”

WYJAZDOWA FORMA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO PO??CZONA Z WARSZTATAMI SOCJOTERAPEUTYCZNYMI DLA DZIECI I M?ODZIE?Y Z RODZIN Z PROBLEMEM UZALE?NIE? PRZEMOCY W RODZINIE Z TERENU POWIATU TURECKIEGO.
w okresie od 23.01.2010r.do 31.01.2010r.
Organ zlecaj?cy : WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
– umowa z dnia 15.01.2010r. Nr 33/DZ/.III/2010
– wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 25 000z?

ZD??Y? Z POMOC?”

PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZICÓW Z OGRANICZON? W?ADZ? RODZICIELSK? I ICH DZIECI Z TERENU POWIATU TURECKIEGOW FORMIE CYKLU ZAJ?? KOREKCYJNO – PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I M?ODZIE?Y I WARSZTATÓW UMIEJ?TNO?CI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW
W terminie od 07.05.2010r. do 10.12.2010r.
Organ zlecaj?cy: WOJEWODA WIELKOPOLSKI
– umowa z dnia 07.05.2010r. NR PS.I-2.9016/3-32/10
– wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 14400z?

„ZAUWA?CIE MNIE W RODZINIE”

PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO –TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZIN ZNAJDUJ?CYCH SI? W SYTUACJI ROZPADUW FORMIETERAPII RODZIN ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ ON-LINE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM POZYCJI DZIECKAI RESPEKTOWANIA JEGO PRAW W RODZINIE.
w terminie od 07.05.2010r. do 10.12.2010r.
Organ zlecaj?cy: WOJEWODA WIELKOPOLSKI
– umowa z dnia 07.05.2010r. NR PS.I-2.9016/3-31/10
– wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 22 880z?

XI MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIU Z KARABINKA PNEUMATYCZNEGO DRU?YN DOMÓW DZIECKA

w terminie 11.09.2010r.
Organ zlecaj?cy: BURMISTRZ MIASTA TURKU
- umowa z dnia 07.06.2010r. NR DOT/62/OSS/252/10
– wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 1000z?

„PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA POD HAS?EM
– BO WA?NE JEST, BY ZDROWYM BY?

w okresie 01.07.2010 do 01.07.2010r.
Organ zlecaj?cy: WOJEWODA WIELKOPOLSKI
– umowa z dnia 25.05.2010r. Nr PS.I-7.9016/5-106/10
– wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 2100z?

„KOCHA? I ROZUMIE?”

– PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH DLA RODZICÓW MA?YCH DZIECI Z TERENU POWIATU TURECKIEGO W FORMIE WARSZTATÓW UMIEJ?TNO?CI WYCHOWAWCZYCH
I INDYWIDUALNYCH SPOTKA? Z RODZICAMI
termin realizacji zadania w okresie od 15.06.2010 – 31.12.2010r.
organ zlecaj?cy: FUNDACJA „DZIECI NICZYJE”
– umowa z dnia 15.06.2010r. NR 20/B//10
– wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 12 400z?

„UWIERZ W SIEBIE” - POWIEDZ NIE UZALE?NIENIOM
– WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA M?ODZIE?Y ZAGRO?ONEJ UZALE?NIENIEM Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH Z TERENU POWIATU TURECKIEGO
W OKRESIE 01.09.2010 – 31.12.2010r.
organ zlecaj?cy: WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
umowa z dnia 01.09.2010r. NR 100/DZ.III/2010
– wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 6600z?

„PEWNIEJSZE JUTRO
– KOMPLEKSOWE WSPARCIE M?ODZIE?Y ZAGRO?ONEJ WYKLUCZENIEM SPO?ECZNYM Z TERENU POWIATU TURECKIEGO”
W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2010 R. DO 30 LISTOPADA 2011 R.
ORGAN ZLECAJ?CY: WOJEWÓDZKI URZ?D PRACY W POZNANIU
– umowa z dnia 03.12.2010R. Nr POKL.07.02.01-30-036/09-00
– wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 114 878,52z?

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytu?u ci???cych zobowi?za? podatkowych, a tak?e informacj? w sprawie sk?adanych deklaracji podatkowych.

?RODKI NA R-KACH BANKOWYCH 55 565,92

REJONOWY BANK SPÓ?DZIELCZY W MALANOWIE, 62-709 MALANÓW, TURECKA 10


BRAK ZOBOWI?ZA? AKTYWA WIELKO?CI 55 565,92 (ZGODNIE Z BILANSEM)


Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? sk?ada corocznie zeznanie podatkowe CIT-8 oraz Pit-4R

ZA??CZNIK NR1Uchwa?a nr

Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” podejmuje uchwa?? o przyj?ciu sprawozdania finansowego za rok 2010 (bilans zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz stwierdza przeznaczenie wyniku finansowego na cele statutowe.Podpisy cz?onków Zarz?du
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image