Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 Sprawozdanie finansowe za rok 2009
 


Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny

Dajmy Szans?”UL. KONINSKA 2 62-700 TUREK
SPRAWOZDANIE FINANSOWE


ZA 2009 ROKINFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK


1.

  1. Warto?? rzeczowych aktywów trwa?ych wzros?a o warto?? zakupionego na potrzeby jednostki sprz?tu, umorzonego w roku 2009 jednorazowo.

  2. Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? nie posiada gruntów u?ytkowanych wieczy?cie.

  3. Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? korzysta z pomieszcze? po?o?onych przy ulicy Koni?skiej 2 w Turku w celu realizacji zada? statutowych (umowa najmu ze Starostwem Powiatowym w Turku).

  4. Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? posiada na podstawie umowy u?yczenia z Zarz?dem Powiatu Tureckiego, samochód osobowy marki Peugeot G Partner XR (umowa nr 11/2007 z dnia 10.01.2007) oraz inne rzeczy ruchome (umowa nr 10/2007 z dnia 10.01.2007).

  5. Zobowi?zania wobec bud?etu pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego z tytu?u uzyskania prawa w?asno?ci budynków i budowli nie wyst?puj?.

  6. Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? posiada kapita? podstawowy w wysoko?ci 27 912,37 z?.

Kapita? zosta? powi?kszony o kwot? 15 278,42 z? tj. wynik finansowy netto z 2008 roku.

  1. Jednostka, nie posiada kapita?ów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

  2. Jednostka nie posiada i nie tworzy?a rezerw na zobowi?zania w 2009 roku. W jednostce funkcjonuje jedynie Zak?adowy Fundusz ?wiadcze? Socjalnych.

  3. Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? nie dokonywa?a odpisów aktualizacyjnych warto?ci nale?no?ci.

  4. Zobowi?zania d?ugoterminowe nie wyst?puj?.

  5. Zobowi?zania wymagalne nie wyst?puj?.

  6. W jednostce nie wyst?puj? czynne i bierne rozliczenia mi?dzyokresowe.

  7. Zobowi?zania warunkowe, w tym udzielone przez jednostk? gwarancje i por?czenia nie wyst?puj?
2.

2.1. Struktura rzeczowa przychodów za 2009 rok.

Struktura rzeczowa przychodów za 2009 rok przedstawia si? nast?puj?co:

 • sk?adki cz?onkowskie – 975,00 z?

 • darowizny – 15 971,45 z?

 • nawi?zki s?dowe – 1 600,00 z?

 • dotacja Starostwo Powiatowe na funkcjonowanie Zespo?u Placówek Opieku?czo-Wychowawczych w Turku – 1 360 303,67 z?

 • dotacja Urz?d Marsza?kowski na realizacj? zadania „Do??cz do nas- powiedz NIE przemocy i uzale?nieniom” - 30 000,00 z?

 • dotacja Wojewoda Wielkopolski na realizacj? zadania „ Lepsze ?ycie bez przemocy” - 18 360,00 z?

 • dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizacj? zadania „ Organizacja czasu wolnego i promowanie aktywnosci ruchowej dzieci i m?odziezy z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym” -

 • 2 200,00 z?


2.2. W 2009 nie dokonano odpisów aktualizuj?cych ?rodki trwa?e.

2.3. W 2009 roku nie dokonano odpisów aktualizuj?cych warto?? zapasów.

2.4. W jednostce nie wyst?pi?a w roku obrotowym dzia?alno?? zaniechana.

2.5. Struktura kosztów w 2009 roku przedstawia si? nast?puj?co:

- amortyzacja 37 999,97 z?

- zu?ycie materia?ów i energii 5 658,33 z?

- us?ugi obce 33 887,50 z?

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 43 479,92 z?

- podatki i op?aty 2 400,00 z?

 • pozosta?e koszty administracyjne 6 740,37 z?

 • koszty realizacji zada? statutowych 1 287 419,57 z?

 • pozosta?e koszty operacyjne nie zwi?zane z dzia?alno?ci? operacyjn? jednostki 839,21 z?


2.6. W 2009 roku w jednostce nie wyst?pi?y zyski i straty nadzwyczajne.


3 Struktura ?rodków pieni??nych w dniu 31.12.200 roku przedstawia si? nast?puj?co:

 • ?rodki pieni??ne w kasie – 0,00 z?

 • ?rodki pieni??ne w banku – 40 950,38 z?


4.

4.1. Przeci?tne zatrudnienie w 2009 roku wynios?o 26 osób.

4.2. W 2009 roku nie zosta?y przeprowadzone kontrole zawn?trzne.

4.3. W 2009 roku Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? nie prowadzi?o dzia?alno?ci odp?atnej.Pozosta?e zagadnienia wymienione w dodatkowych informacjach i obja?nieniach za??cznika nr 1 do ustawy o rachunkowo?ci nie wyst?pi?y. 

Rachunek zysków i strat za 2009 rokWyszczególnienieRok 2008Rok 2009
APrzychody z dzia?alno?ci statutowej1 215 097,461 429 410,12
ISk?adki brutto825,00975,00
IIInne przychody1 214 272,461 428 435,12
BKoszty realizacji zada? statutowych-1 287 419,57
CWynik finansowy na dzia?alno?ci statutowej-141 990,55
DKoszty administracyjne dzia?.statutowej 1 199 914,85130 166,09
1Zu?ycie materia?ów i energii166 981,155 658,33
2Us?ugi obce120 351,3233 887,50
3Podatki i op?aty0,002 400,00
4Wynagrodzenia oraz ubezp.spo?eczne762 051,0443 479,92
5Amortyzacja0,0037 999,97
6Pozosta?e150 531,346 740,37
CWynik finansowy brutto 15 182,611 299 244,03
DPozosta?e przychody0,000,00
EPozosta?e koszty0,0062,22
FPrzychody finansowe95,810,00
GKoszty finansowe0,000,00
HWynik finansowy brutto na ca?okszta?cie dzia?alno?ci15 278,421 299 181,81
IZyski i straty nadzwyczajne0,000,00
IZyski nadzwyczajne0,000,00
IIStraty nadzwyczajne0,000,00
JPodatek dochodowy0,000,00
KWynik finansowy ogó?em15 278,4211 762,24


Turek dnia 27.01.2009Beata Gradzik
 <><><><td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" bgcolor="#ccffff" valign="middle" align="center" sdnum="1045;0BILANS
...............................................
(nazwa jednostki)

na dzie?31.12.2009


WierszAKTYWA

WierszPASYWA12200920081220092008

AAktywa trwa?e- - AFundusze w?asne38 897,62 27 912,37

IWarto?ci niematerialne i prawne- - IFundusz statutowy27 912,37 12 633,95

IIRzeczowe aktywa trwa?e- - IIFundusz z aktualizacji wyceny- -

IIINale?no?ci d?ugoterminowe- - IIIWynik finansowy netto za rok obrotowy10 985,25 15 278,42

IVInwestycje d?ugoterminowe- - 1Nadwy?ka przychodów nad kosztami (wielko?? dodatnia)10 985,25 15 278,42

VD?ugoterminowe rozliczenia mi?dzyokresowe- - 2Nadwy?ka kosztów nad przychodami (wielko?? ujemna)- -

BAktywa obrotowe40 950,38 34 846,63 BZobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania2 052,76 6 934,26

IZapasy rzeczowych aktywów obrotowych-

© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image