Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009
 


T u r e c k i e S t o w a r z y s z e n i e n a R z e c z P r z y w r a c a n i a R o d z i n y
„D a j m y S z a n s ?”

ul. Koni?ska2, 62-700 Turek, tel:0 63 278 50 52, fax:0 63 289 10 53, www.dajmyszanse.turek.pl
__________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009


Nazwa fundacji jej siedziba i adres, dat? wpisu w Krajowym Rejestrze S?dowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotycz?ce cz?onków zarz?du stowarzyszenia (imi? i nazwisko wed?ug aktualnego wpisu w rejestrze s?dowym i adres zamieszkania) oraz okre?lenie celów statutowych stowarzyszenia


Pe?na nazwa:

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”


Adres (siedziba):

ul. Koni?ska 2

62-700 Turek


Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym:

Nr KRS: 0000047365

REGON:311111836

NIP:6681759030


Zarz?d:

Ewa Andrzejczak – prezes

ul Wyszy?skiego 12

62-700 Turek


Ma?gorzata Krzesi?ska – wiceprezes
ul Dworcowa 6

62-700 Turek


Ewa Kosmowska – skarbnik

Os. Wyzwolenia 1/104

62-700 Turek


Anna Ja?kiewicz – sekretarz

Os Wyzwolenia 13/20

62-700 Turek


Aldona Szymanowska - Matusiak

ul. Os.Wyzwolenia 10/32

62-700 Turek


Celem Stowarzyszenia jest:

 1. udzielanie pomocy i wsparcia spo?ecznego oraz psychicznego dzieciom i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdzia?anie poczuciu bezradno?ci i osamotnienia,

 2. wyrównywanie szans edukacyjnych i spo?ecznych dzieci i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajduj?cych si? w trudnej sytuacji ?yciowej,

 3. pomoc rodzinie w realizacji zada? wychowawczych i opieku?czych, a szczególnie rodzinom znajduj?cym si? w sytuacji kryzysu,

 4. przeciwdzia?anie patologiom spo?ecznym i uzale?nieniom w?ród dzieci i m?odzie?y z grup ryzyka,

 5. ochrona i promocja zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 6. inicjowanie i organizowanie dzia?a? promuj?cych zdrowy styl ?ycia, twórcz? aktywno??, uczestnictwo w kulturze oraz aktywny wypoczynek,

 7. upowszechnianie i rozwijanie postaw i warto?ci humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych umo?liwiaj?cych dzieciom i m?odzie?y uczestnictwo w ?yciu kraju, spo?ecze?stwa i ?rodowiska,

 8. organizowanie dzia?a? pomocowych na rzecz osób niepe?nosprawnych,

 9. stworzenie organizacyjnych form dzia?alno?ci samopomocowej m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych na rzecz innych osób.


Zasady, formy i zakres dzia?alno?ci statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a tak?e opis g?ównych zdarze? prawnych w jej dzia?alno?ci o skutkach finansowych


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie placówek opieku?czo-wychowawczych,

 2. prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz pomocy specjalistycznej dla dzieci i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych,

 3. prowadzenie dzia?alno?ci terapeutycznej, edukacyjnej i informacyjnej dla rodziców,

 4. organizowanie i udzielanie pomocy specjalistycznej i socjalnej rodzinom wychowanków i by?ym wychowankom placówek opieku?czo-wychowawczych,

 5. organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i m?odzie?y,

 6. wspieranie m?odzie?y w samorozwoju i w podejmowanych przez ni? dzia?aniach samopomocowych na rzecz innych,

 7. organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkole? dla m?odzie?y chc?cej pomaga? innym a tak?e dla wolontariuszy i profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi i m?odzie?? z rodzin dysfunkcyjnych,

 8. tworzenie i wdra?anie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,

 9. prowadzenie dzia?alno?ci edytorskiej, w tym opracowywanie materia?ów po?wi?conych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,

 10. organizowanie i prowadzenie placówek oraz o?rodków o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym.


W roku 2009r. Stowarzyszenie realizowa?o swoje cele poprzez:


 1. PROWADZENIE ZESPO?U PLACÓWEK OPIEKU?CZO – WYCHOWAWCZYCH
  W TURKU (01.01.2009r. – 31.12.2009r.)

W trakcie realizacji projektu podopiecznym placówki socjalizacyjnej – dzieciom i m?odzie?y (65 – wychowankom) zapewniono warunki niezb?dne do zaspokojenia ró?norodnych potrzeb poprzez sprawowanie ca?odobowej opieki, obj?cia oddzia?ywaniami wychowawczymi, edukacyjnymi i terapeutycznymi, stworzenie warunków do atrakcyjnego i racjonalnego sp?dzenia czasu wolnego. Podj?to prac? z rodzin? w celu podtrzymywaniu wi?zi z rodzinami i kompensowania braku rodziny w ?yciu dzieci.

W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. realizowano nast?puj?ce zadania:
1.Zapewnienie ca?odobowej opieki i wychowania.

2.Realizacja indywidualnych planów z dzie?mi.

3. Prowadzenie systematycznych obserwacji dzieci, analizy dokumentów, rozmów w celu wszechstronnego poznania.
4.Prowadzenie pracy profilaktycznej w zakresie agresji, przemocy, prowadzenie profilaktyki zdrowego stylu ?ycia anga?owanie wychowanków w prozdrowotne formy sp?dzania czasu wolnego.

5. Zapewnienie kszta?cenia na ró?nych poziomach nauczania:

  • zaopatrzenie w podr?czniki, odzie?, artyku?y szkolne, artyku?y chemiczne, kosmetyczne, lekarstwa, sprz?t, rehabilitacyjny w zale?no?ci od potrzeb,

  • obj?cie dzieci indywidualn? pomoc? w nauce, udzia? w zaj?ciach wyrównawczych,

  • obj?cie dzieci i m?odzie?y w zale?no?ci od przejawianych deficytów rozwojowych i zaburze? indywidualnymi,
   i grupowymi zaj?ciami o charakterze terapeutycznym,

6.Wdra?anie wychowanków do samodzielno?ci przez:

  • planowanie wydatków, gospodarowanie ?rodkami finansowymi przeznaczonymi na potrzeby grupy i indywidualne wydatki oraz kontrola nad nimi,

  • rozwijanie praktycznych umiej?tno?ci z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego- przygotowywanie posi?ków, porz?dkowanie pomieszcze? , utrzymywanie czysto?ci itp.

  • rozwijanie umiej?tno?ci samodzielnego za?atwiania spraw urz?dowych , zapoznawanie z kompetencjami ró?nych instytucji.

6.Organizacj? tradycyjnych uroczysto?ci na terenie placówki i poza ni? (bal karnawa?owy, Walentynki, wieczór zabaw i wró?b”, ?wi?ta Wielkanocne (malowanie pisanek, ?wi?cenie pokarmów, udzia? w uroczystym ?niadaniu wielkanocnym), uroczysto?? I Komunii ?wi?tej, uroczysto?? chrztu ?wi?tego, uroczysto?ci 18-tych urodzin, Dzie? Dziecka „udzia? w konkursach, , Andrzejki zabawa z wró?bami, Miko?ajki przedstawienie przygotowane przez dzieci, udzia? w spotkaniu wigilijnym „?wi?teczne ?wiate?ko nadziei”, uroczysta Wigilia.
7.Uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych : udzia? w Wielkiej Orkiestrze ?wi?tecznej Pomocy, spektaklu „Pinokio”, zimowej szkole ta?ca, zaj?ciach bibliotecznych w Bibliotece Publicznej w Turku, koncercie Gosi Andrzejewicz, czytaniu bajek i ba?ni w Centrum Wolontariatu, warsztatach muzycznych - nauce gry na gitarze na terenie placówki, imprezach kulturalnych z okazji Dni Turku, wycieczce do Parku Jurajskiego, pikniku zorganizowanym przez Klub Hayrleyowców, spotkaniu wychowanków z by?ymi wychowankami Pa?stwowego Domu Dziecka w Turku ( lata 1960-1980), udzia? w Wielkopolskich Artystycznych Spotkaniach Wychowanków Domów Dziecka w Tuliszkowie , udzia? w Przegl?dzie M?odych Talentów Domów Dziecka w Pleszewie, przedstawieniu „Anio?y” zorganizowanym przez Caritas we W?adys?awowie, przedstawieniu „Ba?ni Muzycznej w tajemniczej krainie krasnali”, zawodach strzeleckich zorganizowanych przez LOK w Turku, udzia? w turnieju pi?karskim w Koninie -z udzia?em Micha?a Wi?niewskiego, udzia? w X Mistrzostwach Polski Zachodniej w strzelaniu z karabinka pneumatycznego dru?yn domów dziecka na terenie placówki, uczestnictwo w meczach rozgrywanych przez dru?yn? TUR – TURA na stadionie w Turku ( sezon pi?karski )

8.Wypoczynek zimowy w formie wyjazdów na obozy i zimowiska: (Bia?y Dunajec - G?azy – zimowisko z hipnoterapi?)

9.Wypoczynek letni : Mi?dzyzdroje „Zielona Szko?a” , Szklarska Por?ba-warsztaty socjoterapeutyczne,

kolonie- Jastrz?bia Góra, obóz w Grecji, kolonie w Bieszczadach, kolonie w Przemy?lu, obóz w Pobierowie, obóz w Olsztynku, obóz sportowo- rekreacyjny w G?azie

10. Praca z rodzin?: (wywiady ?rodowiskowe, diagnoza, grupa wsparcia dla rodziców dzieci przebywaj?cych w placówce, udzielanie rodzinom pomocy rzeczowej, indywidualne konsultacje dla rodziców)

11. Zapewnienie opieki medycznej -badania profilaktyczne, konsultacje specjalisyczne dora?ne wizyty u lekarza rodzinnego oraz specjalistów: poradnia stomatologiczna, nefrologiczna, zdrowia psychicznego, WZW, pulmonologiczna laryngologiczna, chirurgiczna, okulistyczna, endokrynologiczna, ortopedyczna, dermatologiczna, ginekologiczna, ortodontyczna, chirurgii plastycznej, leczenia uzale?nie?


 1. X MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIU Z KARABINKA PNEUMATYCZNEGO DRU?YN DOMÓW DZIECKA
  W TERMINIE 15.06.2009r. – 30.09.2009r.

G?ównym celem realizowanego projektu by?a popularyzacja olimpijskiej dyscypliny sportu, integracja dzieci i m?odzie?y z wielkopolskich placówek opieku?czo wychowawczych, podwy?szenie samooceny w zdrowej sportowej rywalizacji.

X Mistrzostwa Wielkopolski w Strzelaniu z Karabinka Pneumatycznego Dru?yn Domów Dziecka odby?y si? w dniu 19.09.2009r. w siedzibie Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” w Turku, ul.Koni?ska 2. W zawodach uczestniczy?o 9 dru?yn dzieci z wielkopolskich placówek opieku?czo wychowawczych:

-Dom Rodzinny „Przysta?” w Ogorzelczynie

-Dom dla Dzieci i M?odzie?y w Nowym ?wiecie

-O?rodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko?aczkowie

-Zespó? Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie

-Dom Dziecka w Kaliszu

-Dom Dziecka w Liskowie

-Dom Dziecka w Sulejowie

- M?odzie?owy O?rodek Wychowawczy w Strzelnie

-Zespó? Placówek Opieku?czo Wychowawczych w Turku

III. „DO??CZ DO NAS -POWIEDZ NIE – PRZEMOCY I UZALE?NIENIOM”

PROGRAM SOCJOTERAPEUTYCZNY SKIEROWANY DLA DZIECI I M?ODZIE?Y, PO DO?WIADCZONEJ PRZEMOCY, ZAGRO?ONEJ UZALE?NIENIEM Z TERENU POWIATU TURECKIEGO – W TERMINIE 01.03.2009r.- 31.12.2009r.


Celem projektu by?a poprawa spo?ecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i m?odzie?y pochodz?cych z rodzin alkoholowych i dotkni?tych przemoc? oraz zapobie?enie ich marginalizacji i niedostosowaniu spo?ecznemu, poprzez:

 • poszerzenie wiedzy uczestników projektu z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki problemów uzale?nie?

 • nabycie umiej?tno?ci rozwi?zywania konfliktów w rodzinie i w ?rodowisku

 • podniesienie poczucia w?asnej warto?ci uczestników

 • nabycie umiej?tno?ci asertywnego wyra?ania w?asnych uczu?, opinii i postaw w tym:

 • dostarczenie uczestnikom informacji o substancjach szkodliwych dla zdrowia z równoczesnym zaproponowaniem alternatywnych i prozdrowotnych wzorców post?powania,

 • zapoznanie uczestników z przyczyn uzale?nienia, skutkami i nast?pstwami za?ywania ?rodków psychoaktywnych, modelu funkcjonowania rodziny uzale?nionej, ról pe?nionych przez cz?onków rodzin, przedstawiono mechanizm uzale?nienia i wspó?uzale?nienia, mo?liwo?ci szukania pomocy dla osób uzale?nionych i wspó?uzale?nionych,

 • u?wiadomienie uczestnikom przezywane uczucia tj. rozwini?to umiej?tno?ci dostrzegania uczu?, werbalizowania, wyra?ania, poznawania przyczyn i skutków trudnych uczu?,

 • rozwini?cie u uczestników umiej?tno?ci samokontroli emocjonalnej: poznano sposoby autokontroli,

 • rozwini?cie umiej?tno?ci prawid?owej komunikacji, umiej?tno?ci asertywnych, wyra?ania opinii, przyjmowania krytyki, pos?ugiwania si? komunikatem „ja”, umiej?tno?ci s?uchania, rozwi?zywania konfliktów, zawierania kompromisów,

 • rozwini?cie umiej?tno?ci redukowania napi??: zapoznano uczestników ze sposobami odpr??ania, wyciszania si?, uwalniania si? od napi?? i ich wykorzystywania w sytuacjach stresuj?cych

Zgodnie z przedstawionym w ofercie zasi?giem projektu, programem „Do??cz do nas” obj?tych by?o:

- 12 dzieci ze szko?y podstawowej
- 12 m?odzie?y gimnazjalnej, ich
rodziców i opiekunów.

Program obejmowa?:

 • organizacj? wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych (10.06.2009r.-14.06.2009r. Karkonosze), b?d?cych integracyjn? form? intensywnej pracy i do?wiadczania siebie w ró?nych sytuacjach interpersonalnych i zadaniowych

 • kontynuacj? projektu w postaci cykluCOTYGODNIOWYCH zaj?? socjoterapeutycznych
  (18 cotygodniowych spotka? od 01.09.2009r.-31.12.2009r) dla 2 dwunastoosobowych grup
  (1 grupa dla dzieci od IV-VI kl szko?y podstawowej, 2 grupa dla m?odzie?y gimnazjalnej)

 • comiesi?czne konsultacje dla rodziców i opiekunów
IV „LEPSZE ?YCIE – BEZ PRZEMOCY” PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZIN DO?WIADCZAJ?CYCH PRZEMOCY
termin realizacji zadania w okresie od 15.05.2009r. do 15.10.2009r.


Projekt by? realizowany w formie grupy wsparcia dla rodziców oraz terapii indywidualnej dla dzieci i m?odzie?y
po doznanej przemocy

Uczestnikami projektu by?o 16 dzieci i m?odzie?y w wieku od 5do17 lat oraz 11
ich rodziców/opiekunów, do?wiadczaj?cych przemocy z terenu powiatu tureckiego.

??czna liczba uczestników obj?tych terapi? indywidualn?: 16
??czna liczba rodziców i opiekunów obj?tych grup? wsparcia:11

Udzia? w grupie wsparcia dla rodziców z?agodzi? poczucie izolacji uczestników wynikaj?ce z doznawanej przemocy, pog??bi? zrozumienie siebie poprzez zrozumienie innych cz?onków grupy, poprawi? komunikacj? interpersonaln?, umo?liwi? zdobycie wiedzy na temat konsekwencji przemocy a tak?e wskaza? na skuteczne strategie ochrony siebie i dzieci przed przemoc?.

Prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci i m?odzie?y przyczyni?o si? do: zrozumienia doznanej przemocy, zredukowania ostrych objawów powsta?ych po dramatycznym do?wiadczeniu, zredukowania ryzyka chronicznego psychologicznego i somatycznego zaburzenia zdrowia.

Uczestnicy- zarówno rodzice jak dzieci nabyli umiej?tno?? nowych i zdrowszych sposobów funkcjonowania, nauczyli si? samodzielnego radzenia sobie z kryzysami, wyznaczania celów i dzia?a? na przysz?o??.

Zrealizowany program przyczyni? si? do zmniejszenia skali przemocy domowej na terenie powiatu tureckiego i zmniejszy? zjawisko wiktymizacji (pierwotnej i wtórnej dzieci oraz m?odzie?y.


Informacja o prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej wed?ug wpisu do rejestru przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego


Tureckie Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” nie prowadzi?o w roku 2009 dzia?alno?ci gospodarczej.


Odpisy uchwa? Zarz?du Stowarzyszenia


Odpisy uchwa? Stowarzyszenia – za??cznik nr 1


Informacja o wysoko?ci uzyskanych przychodów, z wyodr?bnieniem ich ?róde? (np. spadek, zapis, darowizna, ?rodki pochodz?ce ze ?róde? publicznych, w tym z bud?etu pa?stwa i bud?etu gminy), odp?atnych ?wiadcze? realizowanych przez fundacj? w ramach celów statutowych z uwzgl?dnieniem kosztów tych ?wiadcze?; je?eli prowadzono dzia?alno?? gospodarcz?, wynik finansowy tej dzia?alno?ci oraz procentowy stosunek przychodu osi?gni?tego z dzia?alno?ci gospodarczej do przychodu osi?gni?tego z pozosta?ych ?róde?.


Struktura rzeczowa przychodów za 2009 rok przedstawia si? nast?puj?co:

 • sk?adki cz?onkowskie – 975,00 z?

 • darowizny – 15 971,45 z?

 • nawi?zki s?dowe – 1 600,00 z?

 • dotacja Starostwo Powiatowe na funkcjonowanie Zespo?u Placówek Opieku?czo-Wychowawczych w Turku – 1 360 303,67 z?

 • dotacja Urz?d Marsza?kowski na realizacj? zadania „Do??cz do nas- powiedz NIE przemocy i uzale?nieniom” 30 000,00 z?

 • dotacja Wojewoda Wielkopolski na realizacj? zadania „ Lepsze ?ycie bez przemocy”
  18 360,00 z?

 • dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizacj? zadania „ Organizacja czasu wolnego i promowanie aktywno?ci ruchowej dzieci i m?odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym” 2 200,00 z?


Stowarzyszenie nie prowadzi?o dzia?alno?ci gospodarczej w 2009 roku.


Informacja o poniesionych kosztach na:

a) realizacj? celów statutowych,

b) administracj? (czynsze, op?aty telefoniczne, pocztowe itp.),

c) dzia?alno?? gospodarcz?,

d) pozosta?e koszty,


Struktura kosztów w 2009 roku przedstawia si? nast?puj?co:

- amortyzacja 37 999,97 z?

- zu?ycie materia?ów i energii 5 658,33 z?

- us?ugi obce 33 887,50 z?

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 43 479,92 z?

- podatki i op?aty 2 400,00 z?

- pozosta?e koszty administracyjne 6 740,37 z?

- koszty realizacji zada? statutowych 1 287 419,57 z?

- pozosta?e koszty operacyjne nie zwi?zane z dzia?alno?ci? operacyjn? jednostki 839,21 z?


Dane o:

a)   liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podzia?em wed?ug zajmowanych stanowisk i z wyodr?bnieniem osób zatrudnionych wy??cznie w dzia?alno?ci gospodarczej,

b) ??cznej kwocie wynagrodze? wyp?aconych przez fundacje z podzia?em na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne ?wiadczenia, z wyodr?bnieniem ca?o?ci tych wynagrodze? osób zatrudnionych wy??cznie w dzia?alno?ci gospodarczej,

c)   wysoko?ci rocznego lub przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia wyp?aconego ??cznie cz?onkom zarz?du i innych organów fundacji oraz osobom kieruj?cym wy??cznie dzia?alno?ci? gospodarcz? z podzia?em na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne ?wiadczenia,

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

e)   udzielonych przez fundacje po?yczkach pieni??nych, z podzia?em wed?ug ich wysoko?ci, ze wskazaniem po?yczkobiorców i warunków przyznania po?yczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich po?yczek,

f)   kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

g) warto?ci nabytych obligacji oraz wielko?ci obj?tych udzia?ów lub nabytych akcji w spó?kach prawa handlowego ze wskazaniem tych spó?ek,

h)   nabytych nieruchomo?ciach, ich przeznaczeniu oraz wysoko?ci kwot wydatkowanych na to nabycie,

i)    nabytych pozosta?ych ?rodkach trwa?ych,

j)    warto?ci aktywów i zobowi?za? fundacji uj?tych we w?a?ciwych sprawozdaniach finansowych sporz?dzanych dla celów statystycznych.


A) ?REDNIA OSÓB ZATRUDNIONYCH W 2009 ROKU 26 OSÓB

STOWARZYSZENIE NIE PROWADZI?O W ROKU 2009 DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZEJ.


B) ??CZNA KWOTA WYP?ACONYCH WYNAGRODZE? 730 725,84
W TYM:

WYNAGRODZENIA 529 775,34

PREMIE 151 850,50

NAGRODY 49 100


C) CZ?ONKOWIE ZARZ?DU I INNYCH ORGANÓW STOWARZYSZENIA NIE OTRZYMYWALI WYNAGRODZENIA Z TYTU?U PE?NIONYCH FUNKCJI.


D) ??CZNA KWOTA WYP?ACONYCH NALE?NO?CI Z TYTU?U UMÓW ZLECE? 60 579,33


E) STOWARZYSZENIE W ROKU 2009 NIE UDZIELA?O PO?YCZEK.

F) ?RODKI NA R-KACH BANKOWYCH 40 950,38 REJONOWY BANK SPÓ?DZIELCZY W MALANOWIE, 62-709 MALANÓW, TURECKA 10


G) STOWARZYSZENIE W ROKU 2009 NIE NABY?O UDZIA?ÓW, AKCJI I OBLIGACJI.


H) STOWARZYSZENIE W ROKU 2009 NIE NABY?O NIERUCHOMO?CI


I) NABYTE ?RODKI TRWA?E W 2009 ROKU:

 1. FAX 1534,89

 2. SPRZ?T KOMPUTEROWY 13 341,00

 3. TAPCZANY 17 854,08

 4. SPRZ?T AGD  5 270,00

?RODKI ZOSTA?Y UMORZONE JEDNORAZOWO.


J) NIE DOTYCZY


Dane o dzia?alno?ci zleconej fundacji przez podmioty pa?stwowe i samorz?dowe (us?ugi, pa?stwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej dzia?alno?ci.


 • Prowadzenie Zespo?u Placówek Opieku?czo Wychowawczych
  w Turku (01.01.2009r. – 31.12.2009r.)– zadanie zlecone przez Zarz?d Powiatu Tureckiego – kontynuacja – umowa z dnia 10 stycznia 2007r. Nr 8/2007
  - Umowa Nr 10/2007 zawarta w dniu 13 kwietnia 2007r. zawarta z Zarz?dem Powiatu Tureckiego w temacie wydzier?awienia nieruchomo?ci zabudowanej po?o?onej w Turku w obr?bie „A” oznaczonej nr ewid 187/3 o powierzchni 3,3613 ha /nr ksi?gi wieczystej 26236/
  -- Umowa Nr 10/2007 zawarta w dniu 10 stycznia 2007r. zawarta z Zarz?dem Powiatu Tureckiego w temacie u?yczenia rzeczy ruchomych
  - Umowa Nr 11/2007 zawarta w dniu 10 stycznia 2007r. zawarta z Zarz?dem Powiatu Tureckiego w temacie u?yczenia samochodu osobowego marki Peugot G Partner XR o nr nadwozia VF3GJWJYB95074583, i nr rejestracyjnym PTU 7FA


 • X Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z karabinka pneumatycznego dru?yn domów dziecka
  - w terminie.06.2009r. – 30.09.2009r.
  – zadanie zlecone przez Wojewod? Wielkopolskiego
  – umowa z dnia 15.06.2009r. NTPS-I 7.9016/3-91/09
  – wysoko?? przyznanej dotacji w wysoko?ci 2200z? (dwa tysi?ce dwie?cie z?otych)

 • „Do??cz do nas -powiedz nie – przemocy i uzale?nieniom”.
  Program socjoterapeutyczny skierowany dla dzieci i m?odzie?y, po do?wiadczonej przemocy, zagro?onej uzale?nieniem z terenu powiatu tureckiego
  – w terminie 01.03.2009r.- 31.12.2009r.
  – zadanie zlecone przez Województwo Wielkopolskie /Urz?d Marsza?kowski/
  - umowa z dnia 9 marca 2009r. NR 39/DZ.III/2009
  – kwota przyznanej dotacji 30000z? (trzydzie?ci tysi?cy z?otych)


 • „LEPSZE ?YCIE – BEZ PRZEMOCY”
  Prowadzenie dzia?a? edukacyjno – terapeutycznych wobec rodzin do?wiadczaj?cych przemocy
  - termin realizacji zadania w okresie od15.05.2009r. do 15.10.2009r.
  -
  zadanie zlecone przez Wojewod? Wielkopolskiego umow? NR PS.I.-2.9016/2-24/09
  – wysoko?? przyznanej 18 360z? (osiemna?cie tysi?cy trzysta sze??dziesi?t z?otych)


Informacja o rozliczeniach fundacji z tytu?u ci???cych zobowi?za? podatkowych, a tak?e informacj? w sprawie sk?adanych deklaracji podatkowych.


?RODKI NA R-KACH BANKOWYCH 40 950,38

REJONOWY BANK SPÓ?DZIELCZY W MALANOWIE, 62-709 MALANÓW, TURECKA 10

BRAK ZOBOWI?ZA? AKTYWA WIELKO?CI 40 950,38 (ZGODNIE Z BILANSEM)


Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szans? sk?ada corocznie zeznanie podatkowe CIT-8 oraz Pit-4R


ZA??CZNIK NR1


Uchwa?a nr 8/2010/III z dnia 30.03.2010r

Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” podejmuje uchwa?? o przyj?ciu sprawozdania finansowego za rok 2009 (bilans zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz stwierdza przeznaczenie wyniku finansowego na cele statutowe.
Podpisy cz?onków Zarz?du


© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image