Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 sprawozdanie finasowe 2008

 

 

 

BILANS

 

 

...............................................

 

 

 

 

(nazwa jednostki)

na dzie?

31.12.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz

AKTYWA

 

Wiersz

PASYWA

 

1

2

2008

1

2

2008

A

Aktywa trwa?e

  - 

A

Fundusze w?asne

 27 912,37 

I

Warto?ci niematerialne i prawne

 - 

I

Fundusz statutowy

 12 633,95 

II

Rzeczowe aktywa trwa?e

 - 

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

 -

III

Nale?no?ci d?ugoterminowe

 - 

III

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

 15 278,42 

IV

Inwestycje d?ugoterminowe

 - 

1

Nadwy?ka przychodów nad kosztami (wielko?? dodatnia)

 15 278,42 

V

D?ugoterminowe rozliczenia mi?dzyokresowe

 - 

2

Nadwy?ka kosztów nad przychodami (wielko?? ujemna)

 - 

B

Aktywa obrotowe

 34 846,63 

B

Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania

 6 934,26 

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 - 

I

Zobowi?zania d?ugoterminowe z tytu?u kredytów i po?yczek

 - 

II

Nale?no?ci krótkoterminowe

 - 

II

Zobowi?zania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 - 

1

Kredyty i po?yczki

 - 

2

Inne zobowi?zania

 - 

3

Fundusze specjalne

 6 934,26 

III

Inwestycje krótkoterminowe

 34 846,63 

III

Rezerwy na zobowi?zania

 - 

1

?rodki pieni??ne

 34 846,63 

IV

Rozliczenia mi?dzyokresowe

  - 

2

Pozosta?e aktywa finansowe

 - 

1

Rozliczenia mi?dzyokresowe przychodów

 - 

C

Krótkoterminowe rozliczenia mi?dzyokresowe

 - 

2

Inne rozliczenia mi?dzyokresowe

 - 

 

Suma bilansowa

 34 846,63 

 

Suma bilansowa

 34 846,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporz?dzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image