Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008


Pe?na nazwa:
Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”

Adres:
ul Koni?ska 2
62-700 Turek

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym:
Nr KRS: 0000047365
REGON:311111836
NIP:6681759030

Zarz?d:
Ewa Andrzejczak – prezes
ul Wyszy?skiego 12
62-700 Turek

Ma?gorzata Krzesi?ska – wiceprezes
ul Dworcowa 6
62-700 Turek

Ewa Kosmowska – skarbnik
Os. Wyzwolenia 1/104
62-700 Turek

Anna Jaskiewicz – sekretarz
Os Wyzwolenia 13/20
62-700 Turek

Aldona Szymanowska - Matusiak
ul. Sk?adkowskiego3/1
62-700 Turek

Zasady, formy i zakres dzia?alno?ci statutowej


Stowarzyszenie prowadzi dzia?ania na rzecz tworzenia warunków rozwoju dzieci i rodzin ze ?rodowisk zagro?onych demoralizacj?, poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem oraz poradnictwa rodzinnego poprzez:

Prowadzenie Zespo?u Placówek Opieku?czo Wychowawczych w Turku
(od 01.01.2008r.-31.12.2008r.) dla 60 wychowanków

W trakcie realizacji projektu podopiecznym placówki socjalizacyjnej – dzieciom i m?odzie?y zapewniono warunki niezb?dne do zaspokojenia ró?norodnych potrzeb poprzez sprawowanie ca?odobowej opieki, obj?cia oddzia?ywaniami wychowawczymi, edukacyjnymi i terapeutycznymi stworzenie warunków do atrakcyjnego i racjonalnego sp?dzenia czasu wolnego. Podj?to prac? z rodzin? w celu podtrzymywaniu wi?zi z rodzinami i kompensowania braku rodziny w ?yciu dzieci.
W czasie okre?lonym umow? realizowano nast?puj?ce zadania:
Dokonano:
1.Zapewnienia ca?odobowej opieki i wychowania
 - zapewnienie kszta?cenia na ró?nych poziomach nauczania,
 - czuwanie nad realizowaniem przez dzieci i m?odzie? obowi?zku szkolnego,
 - zaopatrzenie w odzie? stosown? do pory roku
 - zapewnienie indywidualnych i grupowych zaj?? o charakterze terapeutycznym dla dzieci i m?odzie?y przejawiaj?cej deficyty rozwojowe
 -udzielanie indywidualnej pomocy w nauce, zapewnienie udzia?u w zaj?ciach wyrównawczych
-organizacja tradycyjnych uroczysto?ci na terenie placówki:
o    ?niadanie Wielkanocne
o    uroczysto?? I Komunii ?wi?tej
o    X Wojewódzki Turniej Tenisa Sto?o0wego Placówek Wychowawczych
– 17.05.2008r. – 9 dzieci
o    Dzie? Dziecka 1 czerwca 2008r.
o    Wycieczka do Lichenia dla 23 wychowanków – 11.08.2008r.
o    organizacja i udzia? wychowanków w Turnieju Strzeleckim Domów Dziecka  20.09.2008r.
o    Udzia? w XVIII Wielkopolskich Artystycznych Spotkaniach Artystycznych Wychowanków Domów Dziecka 17-19.10.2008r.
o    Trójbój Strzelecki w Ko?aczkowie – 25.10.2008r. – 3 dzieci
o    Miko?ajki – 8.12.2008r.
o    Kolacja Wigilijna 18.12.2008r.
o    Udzia? w spotkaniu wigilijnym „?wi?teczne ?wiate?ko Nadziei w Gimnazjum nr 4
w Koninie - 14 wychowanków – 19.12.2008r.
2. Zapewnienia atrakcyjnego i racjonalnego sp?dzenia czasu wolnego
o    wypoczynek letni
- Grecja 12.06.2008r. – 24.06.2008r. – 1 dziecko
- W?adys?awowi 21.06.2008r. – 30.06.2008r. – 2 dzieci
- Mi?dzywodzie 09.07.2008r.-22.07.2008r. – 8 dzieci
- Lewin K?odzki 10.07.2008r.-21.07.2008r. – 1 dziecko
- Karpacz 30.06.2008r. – 05.07.2008r. – 2 dzieci
- Ustka 22.06.2008r. – 05.07.2008r. – 2 dzieci
- Karpacz 26.07.2008r. – 08.08.2008r. – 2 dzieci
- Krasnogród 01.07.2008r. – 21.07.2008r. – 1 dziecko
o    wypoczynek zimowy – wypoczynek w M?cinach ko?o Limanowej w terminie 22-28.12.2008r. dla wszystkich dzieci  - 25 pozostaj?cych na okres ?wi?teczny w placówce,
3.Przyj?cia nowych wychowanków i obj?cie ich opiek? oraz pomoc? indywidualn? w celu dobrej adaptacji do nowego ?rodowiska, dzie?mi nowoprzyby?ymi dostosowanych do aktualnego funkcjonowania w ró?nych obszarach (sfera nauki, emocjonalna, spo?eczna), modyfikacja planów pracy z dzie?mi pozosta?ymi integracji w grupie wychowawczej i klasie szkolnej, zapoznanie z regulaminem konsekwencji i wymaga?
4.Opracowania indywidualnych planów pracy z w zale?no?ci od potrzeb
5.Prowadzenia systematycznych obserwacji dzieci, analizy dokumentów, rozmów w celu wszechstronnego poznania ich potrzeb i ich zaspokajania
6.Prowadzenia pracy profilaktycznej w zakresie agresji, przemocy, uzale?nie?.
7.Wdra?ania dzieci do samodzielno?ci przez:
-planowanie wydatków, gospodarowanie ?rodkami finansowymi przeznaczonymi na potrzeby grupy i indywidualne wydatki oraz kontrola nad nimi,
-rozwijanie praktycznych umiej?tno?ci z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego- przygotowywanie posi?ków, porz?dkowanie pomieszcze?, utrzymywanie czysto?ci itp
rozwijanie umiej?tno?ci samodzielnego za?atwiania spraw urz?dowych, zapoznawanie z kompetencjami ró?nych instytucji
8.Pracy z rodzin?- diagnozowanie ?rodowisk (wywiady ?rodowiskowe), specjalistyczne porady w placówce, pomoc materialna( w formie produktów spo?ywczych) dla rodzin urlopuj?cych dzieci do domu, zabieraj?cych ich na okres ?wi?t Wielkanocnych, wakacji oraz ?wi?t Bo?ego Narodzenia, diagnozowanie ?rodowisk (wywiady ?rodowiskowe), specjalistyczne porady w placówce, grupa wsparcia dla rodziców.
9.Zapewnienia opieki medycznej- badania profilaktyczne.


Organizacj? otwartych mistrzostw i zawodówo    Mistrzostwa Polski Zachodniej w strzelaniu z karabinka pneumatycznego dru?yn Domów Dziecka
G?ównym celem realizowanego projektu by?a popularyzacja olimpijskiej dyscypliny sportu, integracja dzieci i m?odzie?y z ró?nych rejonów kraju oraz podwy?szenie samooceny w zdrowej sportowej rywalizacji.


Udzia? dzieci i m?odzie?y w zawodach sportowych placówek socjalizacyjnych


o    Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Halowej Pi?ce No?nej im.Kazimierza Deyny
Mistrzostwa Polski w Koszykówce Domów Dziecka
o    Turniej Tenisa Sto?owego w Strzelnie
o    Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Unihokeju

?rodki finansowe Stowarzyszenia pozyskane z przekazywanych nawi?zek w ca?o?ci zosta?y wykorzystane na ochron? zdrowia.

© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image